Математическое моделирование вызываемых ветром низкочастотных колебаний проводов воздушных лини
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
334 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-03-16 10:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.315.24:621.316.11(476) (1)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
ВИНОГРАДОВ, Александр; СЕРГЕЙ, Иосиф. Математическое моделирование вызываемых ветром низкочастотных колебаний проводов воздушных лини. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 196-199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Математическое моделирование вызываемых ветром низкочастотных колебаний проводов воздушных лини

Mathematical modeling of line-conductors low frequency wind-induced vibrations

Modelarea matematică a oscilaţilor de joasă frecvenţă a conductorilor LEA induse de vânt


CZU: 621.315.24:621.316.11(476)
Pag. 196-199

Виноградов Александр, Сергей Иосиф
 
Белорусский национальный технический университет
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2018


Rezumat

Воздушные ЛЭП сверхвысокого напряжения (ВЛ СВН), как уникальные инженерные сооружения, отличаются обилием гибких дорогостоящих и весьма протяженных элементов – проводов, открытых всем атмосферным воздейст-виям. Для защиты провода от усталостных разрушений применяются распорки-гасители. При выборе их параметров и расположения в пролетах ВЛ СВН по условию минимизации ущерба от вызываемых ветром колебаний, авторами разрабо-тана и применена комплексная математическая модель, воспроизводящая колебания проводов при ветре и обладающая широкими возможностями. Приведены примеры расчетов.  

Overhead Extra High Voltage Transmission Lines (OHTL EHV) as unique engineering structures, are distinguished by the abundance of expensive and highly flexible extended elements - conductors, that are open to all weather conditions. To protect the conductors from fatigue failures, spacer-dampers are used. With the aim to choose their parameters and in-span locations along OHTL EHV due to minimizing the conductors damages caused by wind, the authors developed and implemented a comprehensive mathematical model that simulates in-wind conductors’ vibrations and has other ample opportunities. Examples of calculations

Liniile electrice aeriene de foarte înaltă tensiune (LEA FÎT) ca construcţie inginerească unică se disting prin abundenţa de elemente scumpe și foarte extinse - conductoare, care sunt deschise pentru toate condițiile meteorologice. Pentru a proteja conductoarele de deteriorările datorită oboselii se utilizează , spacer-amortizoarele. La alegerea parametrilor lor și amplasarea în deschideri LEA de TFÎ conform condiţiilor de minimizare a daunelor cauzate de oscilaţiile vântului, autorii au elaborat şi utilizat modelul matematic complex ce redă oscilaţia firelor la vânturi şi posedă posibilităţi extinse. Sunt aduse exemple de calcul.

Cuvinte-cheie
воздушная линия, Субколебания, Усталостная прочность