Tratamentul chirurgical al tumorilor cardiace
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
398 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-22 11:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.12-006.325-07-089 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (535)
SM ISO690:2012
MANOLACHE, Gheorghe; BARNACIUC, Sergiu; MOROZAN, Vladislav; MOSCALU, Vitalie; CUŞNIR, Olga; GUZGAN, Iurie; GHICAVÎI, Nelea; CIUBOTARU, Anatol. Tratamentul chirurgical al tumorilor cardiace. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 255-259. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Tratamentul chirurgical al tumorilor cardiace

Surgical treatment of heart tumors

Хирургическое лечение опухолей сердца


CZU: 616.12-006.325-07-089
Pag. 255-259

Manolache Gheorghe, Barnaciuc Sergiu, Morozan Vladislav, Moscalu Vitalie, Cuşnir Olga, Guzgan Iurie, Ghicavîi Nelea, Ciubotaru Anatol
 
IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

În acest studiu au fost trataţi chirurgical 95 de pacienţi cu tumori cardiace. Diagnoza preoperatorie a fost stabilită analizând evoluţia simptomelor clinice, rezultatele investigaţiilor instrumentale (ecocardiografi a, CT, RMN). Morfologia tumorilor se prezintă în felul următor: mixoame – 80 de cazuri, rabdomioame – 2 cazuri, leiomioame - 2 cazuri, hemangiom – 1 caz, fi brom – 1 caz, mezoepitelioame – 2 cazuri, diferite sarcoame – 7 cazuri. Recidiv al mixomului atrial stâng s-a întâlnit la 2 pacienţi (2,9%), care au fost cu succes reoperaţi. Mortalitatea postoperatorie constituie 7,3% (7 pacienţi), fapt care demonstrează efi cacitatea tratamentului chirurgical

In this study is presented 95 patients with heart tumors were surgically treated. The preoperative diagnosis was established by analyzing the evolution of clinical symptoms, the results of instrumental investigations (echocardiography, CT, MRI). The tumor morphology is presented as follows: mixoma - 80 cases, rhabdomyomas - 2 cases, leiomyomas - 2 cases, hemangioma - 1 case, fi broma - 1 case, mezoepiteliomas - 2 cases, different sarcomas - 7 cases. Recurrence of the left atrial mixoma was found in 2 patients (2.9%) who were successfully reoperated. Postoperative mortality is 7.3% (7 patients), demonstrating the efficacy of surgical treatment.  

В этом исследовании представлено 95 пациентов с опухолями сердца, которые были хирургически оперированы. Дооперационный диагноз был установлен путем анализа эволюции клинических симптомов, результатов инструментальных исследований (эхокардиография, КТ, МРТ). Морфология опухоли представлена следующим образом: миксома - 80 случаев, рабдомиомы - 2 случая, лейомиомы - 2 случая, гемангиома - 1 случай, фиброма - 1 случай, мезоэпителиома - 2 случая, разные саркомы - 7 случаев. Повторение левого предсердного миксомы было обнаружено у 2 пациентов (2,9%), которые были успешно переведены в операционную систему. Послеоперационная смертность составляет 7,3% (7 пациентов), что свидетельствует об эффективности хирургического лечения.

Cuvinte-cheie
tumori cardiace,

diagnostic, tratament chirurgical