Impactul bolii ficatului gras nonalcoolic în transplant hepatic: etapa pretransplant
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
249 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-31 13:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-089.843-036.1 (2)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1004)
SM ISO690:2012
PELTEC, Angela. Impactul bolii ficatului gras nonalcoolic în transplant hepatic: etapa pretransplant. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 205-213. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Impactul bolii ficatului gras nonalcoolic în transplant hepatic: etapa pretransplant

Impact of nonalcoholic fatty liver disease in liver transplantation: pretransplant phase

Влияние неалкогольной жировой болезни печени на трансплантацию печени: этап перед трансплантацией


CZU: 616.36-089.843-036.1
Pag. 205-213

Peltec Angela12
 
1 IMSP Spitalul Clinic Republican,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

Boala ficatului gras nonalcoolic (BFGNA) afectează o proporție substanțială din populația generală la nivel mondial. În ansamblu, prevalența crescută a BFGNA în populație poate duce la o reducere a numărului de organe pentru donare, deoarece prezența steatozei moderate până la severă în ficatul donatorului poate infl uența în mod semnifi cativ viabilitatea alogrefei. Frecvența crescută a comorbiditaților medicale la pacienții cu BFGNA explică rata crescută a decesului în lista de așteptare și riscul de excludere din listă a pacientului, în timp ce se așteaptă intervenția chirurgicală. Recunoașterea acestor comorbidități este esențială pentru îmbunătățirea supraviețuirii în etapa pretransplant. Această lucrare analizează implicațiile BFGNA în transplant hepatic – etapa pretransplant.

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) affects a substantial proportion of the general population worldwide. The increasing prevalence of NAFLD in the population at large may lead to a reduced pool of suitable donor organs, because moderate to severe steatosis in the donor organ can significantly impact allograft viability. The increased frequency of medical comorbidities in patients with NAFLD make them especially susceptible to being delisted or dying while awaiting surgery. Recognition of these comorbidities and their respective impact is essential for improving pretransplant survivorship. This paper reviews the implications of NAFLD in the pre-liver transplantation setting.

Значительная часть населения в мире страдает неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП). Высокая распространенность неалкогольного стеатоза печени имеет важные последствия в процессе отбора доноров для трансплантации печени. Увеличение распространенности РЖБП среди населения в целом может привести к уменьшению пула подходящих донорских органов, поскольку умеренный или тяжелый стеатоз в донорском органе может значительно повлиять на жизнеспособность аллотрансплантата. Повышенная частота сопутствующих заболеваний у пациентов с НЖБП, является причиной высокой смертности и исключения из листа ожидания операции по пересадки печени. Признание этих сопутствующих заболеваний и их соответствующих последствий имеет важное значение для улучшения выживаемости на этапе до трансплантации. В данной работе рассматриваются последствия влияния НЖДП на этапе перед трансплантацией печени.

Cuvinte-cheie
boala ficatului gras nonalcoolic,

transplant hepatic