Hemoptizie din două boli severe
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
530 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-20 15:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.23/.24-005.1-02-07 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (442)
SM ISO690:2012
BOTNARU, Victor; VOLOȘCIUC, Irina; MUNTEANU, Oxana; CONDRAŢCHI, Diana. Hemoptizie din două boli severe. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 128-131. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Hemoptizie din două boli severe

Hemoptysis from two severe diseases

Кровохарканье при двух тяжелых болезней


CZU: 616.23/.24-005.1-02-07
Pag. 128-131

Botnaru Victor1, Voloșciuc Irina1, Munteanu Oxana1, Condraţchi Diana2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

Definită ca și eliminare de sânge provenit din căile aeriene subglotice prin cavitatea bucală, hemoptizia este un simptom alarmant pentru fiecare pacient și determină adesea adresarea la medic. Identificarea cauzei este esențială, hemoptizia fiind un simptom nespecific (descris în peste 100 de boli) pune probleme legate de originea sa benignă sau malignă.Trei cauze sunt estimate ca și responsabile de peste 90% dintre hemoptiziile importante: tuberculoza, bronșiectaziile și abcesul pulmonar. Prezentăm cazul unei paciente de 40 ani, la care hemoptizia, având ca și etiologie interferența a două boli (bronșiectaziile și stenoza mitrală) diagnosticate la etapa complicațiilor, a determinat adresarea la medic. Comorbiditățile în bronșiectazii sunt frecvente și contribuie substațial la povara bolii și la mortalitate. Valvulopatiile sunt raportate ca și comorbidități ce influențează mortalitatea și rata supraviețuirii la pacienții cu bronșiectazii. Deși pacienta prezentată are o funcție cardiacă prezervată cu un grad ușor de hipertensiune pulmonară, riscul de înrăutățire precum și de a dezvolta endocardită bacteriană, având un focar de infecție persistent (bronșiectaziile colonizate de P. aeruginosa) argumentează necesitatea unei monitorizări și a unui tratament multidisciplinar ce ar putea îmbunătăți prognosticul. Diagnosticarea tardivă a unor maladii invalidizante la stadiul de dezvoltare a complicațiilor rămâne a fi o problemă chiar în condițiile accesibilității metodelor de diagnostic necesare. Accesiblitatea la tratamentul antibacterian și administrarea acestuia fără prescripția medicului, fără identifi carea bacteriilor și a sensibilității acestora la antibiotice (în special la pacienții cu bronșiectazii), pot avea un impact semnifi cativ asupra evoluției bolii și a posibilităților terapeutice de viitor

Defined as coughing up blood from subglottic airways, haemoptysis is an alarming symptom, which often makes the patient to seek for medical care. The identification of the cause is essential, haemoptysis being a nonspecific symptom (described in more than 100 diseases) implies some difficulties for clarifying its benign or malignant origin. There are three aetiologies accounted for 90 percent of the cases of massive haemoptysis: tuberculosis, bronchiectasis, and lung abscess. We present the case of a 40-year-old patient, in whom haemoptysis, diagnosed at the stage of complications, had the etiological interference of two diseases (bronchiectasis and mitral stenosis). Comorbidities in bronchiectasis are frequent and amplify the burden of disease, especially the mortality. Valvulopathies are reported as comorbidities that influence mortality and survival rates in patients with bronchiectasis. Although the patient has a preserved heart function with mild pulmonary hypertension, the risk for deteriorating and for bacterial endocarditis due to a persistent infection (bronchiectasis colonized by P. aeruginosa) justifies the need of a multidisciplinary monitoring and treatment that could improve the prognosis. The problem of late diagnosis of disabling illnesses at the stage of complication development is still a hot issue, even with all necessary diagnostic tools available. Accessibility to antibacterial treatment and its administration regardless the bacterial sensitivity to antibiotics (especially in patients with bronchiectasis) could have a significant impact on disease progression and future therapeutic options.  

Кровохарканье, как выделение крови при кашле из дыхательных путей, является тревожным знаком для каждого пациента и часто служит главной причиной обращения к врачу. Так как кровохарканье является неспецифическим симптомом (описанный в более чем 100 заболеваниях), очень важно выявить этиологию, с уточнением между доброкачественным и злокачественным происхождением. Три причины оцениваются как ответственные за более чем 90% массивных кровохарканий: туберкулез, бронхоэктазы и абсцесс легкого. Представляем случай 40 летней пациентки, у которой появление кровохарканья, как осложнение двух болезней (бронхоэктазы и митральный стеноз), послужило причиной обращения к врачу. Сопутствующие заболевания у больных с бронхоэктазами описаны как частое явление, которые способствуют бремени болезни и смертности. Приобретенные пороки клапанов сердца наблюдаются как сопутствующие заболевания у больных с бронхоэктазами которые влияют на смертность и выживаемость пациентов. Поздняя диагностика тяжелых заболеваний в стадии развития осложнений остается важной проблемой даже в условиях доступности необходимых диагностических методов. Доступность к антибиотикам без рецепта, лечение без идентификации бактерий и их антибактериальной чувствительности (особенно у пациентов с бронхоэктазами), может оказать существенное влияние на прогрессировании заболевания и терапевтические возможности на будущее.

Cuvinte-cheie
hemoptizie, stenoză mitrală,

Bronşiectazii