Chirurgia pancreasului – experienţă 30 ani Clinica nr. 2 chirurgie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
679 27
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-11 18:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.37-089 (2)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1074)
SM ISO690:2012
HOTINEANU, Vladimir; HOTINEANU, Adrian; CAZAC, Anatol; IVANCOV, Grigore; SÎRGHI, Vitalie; COTONEŢ, Alexei; PRIPA, Valeriu; ŢÎBRIGAN, Tamara; MORARU, Elena; TALPĂ, Dumitru. Chirurgia pancreasului – experienţă 30 ani Clinica nr. 2 chirurgie. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 135-144. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Chirurgia pancreasului – experienţă 30 ani Clinica nr. 2 chirurgie

Pancreatic surgery - 30 years of experience of surgical clinic No. 2

Хирургия поджелудочной железы – 30 летний опыт клиники хирургии № 2


CZU: 616.37-089
Pag. 135-144

Hotineanu Vladimir1, Hotineanu Adrian12, Cazac Anatol1, Ivancov Grigore2, Sîrghi Vitalie2, Cotoneţ Alexei2, Pripa Valeriu21, Ţîbrigan Tamara3, Moraru Elena2, Talpă Dumitru2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican,
3 EUROMED
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

Studiul prezintă rezultatele tratamentului chirurgical aplicat la 652 pacienţi cu pancreatită cronică (PC) şi complicaţiile ei, 1029 – сu tumori pancreatice în perioada anilor 1987-2017. Operaţiile de elecţie în cazurile de PC şi complicaţiile ei au inclus: pancreatojejunostomie pe ansa Roux(PJA), duodenpancreatectomie cefalică (DPC), pancreatectomie corporocaudală, litextracţie endoscopică din ductul Wirsung, fi stulojejunostomie, splanhnicectomie toracoscopică, papilosfi ncterotomie endoscopică, stentare endoscopică a coledocului. Pentru cazurile complicate cu pseudochist pancreatic (PP) - drenare externă a PP, chistpancreaticojejunstomie (CPJS) pe ansă Roux, puncție și drenare externă echoghidată. În cazurile de PC complicată cu icter mecanic-pancreatojejunostomie (PJS) cu colecisto- sau coledoco-jejunostomie (CsCJS) pe ansă bispiculată a la Roux, CPJS cu CsCJS pe ansă bispiculată a la Roux. În cazurile de tumori pancreatice - duodenpancreatectomie cefalică (DPC), pancreatectomie corporo-caudală, enucleerea tumorii, coledoco-jejunostomie (CJS) pe ansă a la Roux, gastro-jejunostomie (GJS), splanhnicectomie toracoscopică, papilosfi ncterotomie endoscopică, stentare endoscopică a CBP.

Study includes the results of surgical treatment of 652 patients with chronic pancreatitis and its complications, 1029 pancreatic tumor during the period 1987-2017 in Surgical Clinic No. 2. Operations chosed for chronic pancreatitis and its complications include pancreatojejunostomy (PJS) on the Roux loop, cefalic duodenpancreatectomy (CDP), corporo caudal pancreatectomy, lithextraction endoscopy from wirsung duct, fistulojejunostomy, thoracoscopic splanchnectomy, endoscopic papillosphincterotomy, endoscopic stenting for common bile duct. For complicated cases with pancreatic pseudocyst (PP) were choosed - cystpancreatojejunstomy (CPJS) on the Roux loop with external drainage of PP, ultrasound guided puncture of PP. Complicated cases revealed of PC with obstructive jaundice - PJS with cholecysto-or-choledochojejunostomy(CoCJS) on the splitted Roux loop, chistpancreatojejunostomy (CPJS) with CoCJS on the splitted Roux loop. In case of pancreatic tumor – CDP, corporo - caudal pancreatectomy, thoracoscopic splanchnectomy, endoscopic papillosphincterotomy, endoscopic stenting for common bile duct.

В работе представлены результаты хирургического лечения 652 больных хроническим панкреатитом и его осложнений, 1029 – c oпухолями поджелудочной железы в период 1987-2017 гг. Основными хирургическими вмешательствами при хроническом панкреатите были: панкреатоеюноанастомоз на изолированной петле Roux, панкреатодуоденальная резекция (ПДР), резекции тела и хвоста поджелудочной железы, эндоскопическая литэкстракция из главного протока поджелудочной железы, фистуло-еюноанастомоз, торaкоскопическая спланхэктомия, эндоскопическая папиллосфинктеротомия, эндоскопическое стентирование холедоха. B случаях осложнённых псевдокист поджелудочной железы – наружное дренирование псевдокисты, кистопанкреатоеюноанастомоз на изолированной петле Roux, пункция и наружное дренирование поджелудочной железы под контролем УЗИ. В случаях осложненных механической желтухой – панкреатоеюноанастомоз и холецисто(холедохо)-еюноанастомоз на расщепленной петле Roux, кистпанкреатоеюноанастомоз, холецисто(холедохо)-еюноанастомоз на расщепленной петле Roux. В случаях oпухолей поджелудочной железы - ПДР, резекции тела и хвоста поджелудочной железы, энуклеация oпухоли, холедохоеюноанастомоз на изолированной петле Roux, гастроеюноанастомоз, торaкоскопическая спланхэктомия, эндоскопическая папиллосфинктеротомия, эндоскопическое стентирование холедоха.

Cuvinte-cheie
pancreatită cronică, insulinom pancreatic, complicaţii, Tratament,

cancer de pancreas