Tripla terapie cu metotrexat, leflunomid şi sulfasalazină la bolnavii cu artrită reumatoidă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
361 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-07 19:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.72-002.77-036.1-085 (2)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (222)
SM ISO690:2012
GROPPA, Liliana; BUJOR, Oxana. Tripla terapie cu metotrexat, leflunomid şi sulfasalazină la bolnavii cu artrită reumatoidă. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 87-92. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Tripla terapie cu metotrexat, leflunomid şi sulfasalazină la bolnavii cu artrită reumatoidă

Efficacy of combined triple therapy methotrexate, leflunomide and sulfasalazine at patients with rheumatoid arthritis

Эффективность комбинированной тройной терапии метотрексатом, лефлуномидом и сульфасалазином у больных ревматоидным артритом


CZU: 616.72-002.77-036.1-085
Pag. 87-92

Groppa Liliana, Bujor Oxana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

Scopul studiului a fost aprecierea eficacităţii şi a tolerabilităţii terapiei triple combinate cu metotrexat (MT), lefl unomid (LF) şi sulfasalzină (SZ) la pacienţii cu artrită reumatoidă (AR). Rezultatele au arătat că tripla terapie este o metodă foarte efectivă în tratamentul pacienţilor cu AR. Ameliorarea semnifi cativă conform criteriilor ACR (ACR>50) la finalul studiului se determină la majoritatea pacienţilor care au administrat metotrexat, leflunomid şi sulfasalzină. Aceasta a fost confi rmat de dinamica statistică şi clinică pozitivă a indicilor (durerii, redorii, numărul articulaţiilor dureroase şi tumefiate, activităţii AR, VSH, HAQ). Mai mult de cît atît la administrarea triplei terapii s-a micşorat doza medie de administrare concomitentă a glucorticosterizilor (de la 5,0 la 2,5 mg), la 76% pacienţi au fost suspendate AINS. Acest efect se menţinea pe parcursul la 15 luni la 33,3% pacienţi ce au administrat tripla terapie şi numai la 7,4% pacienţi ce au primit MT şi LF ca monoterapie (p=0,039). Acest rezultat se observa în populaţia pacienţilor, selectați după principiul “intent-to-treat”, adică în timpul analizei primare a eficacităţii.

The aim of the study was to assess the efficacy and tolerability of triple therapy with a combination of methotrexate (MT), leflunomide (LF) and Sulfasalazine (SF) in patients with rheumatoid arthritis. Our results showed that triple therapy is very effective in treating patients with RA. Significant improvement on the criteria of the American Association of Rheumatology (ACR> 50) at the end of the study was observed in most patients treated with methotrexate, leflunomide and sulfasalazine. This is confirmed by a statistically and clinically significant with the positive dynamics of indicators (pain, stiffness, painful and swollen joints, RA activity, ESR, HAQ). In addition, the use of triple therapy decreased the average dose of simultaneous use of corticosteroids (from 5,0 to 2,5 mg) and 76% of patients have canceled NSAIDs. Compared with triple therapy, with monotherapy MT and LF were not seen significant differences in the frequency of achieving improvement (ACR> 50), but being more restrained in comparison with triple therapy. This result was observed in a population of patients selected on the basis of “intent-to-treat”, i.e. during the primary effectiveness analysis.

Цель исследования состояла в оценке эффективности и переносимости тройной терапии с комбинацией метотрексата (МТ), лефлуномида (ЛФ) и сульфасалазина (СФ) у пациентов с ревматоидным артритом. Результаты показали, что тройная терапия является очень эффективной в лечении пациентов с РА. Значительное улучшение по критериям Американской Ассоциации Ревматологов (ACR> 50) в конце исследования наблюдалось у большинства пациентов, получавших метотрексат, лефлуномид и сульфасалазин. Это подтверждается статистически и клинически со значительной положительной динамикой показателей (боль, скованность, болезненные и припухшие суставы, активности РА, СОЭ, HAQ). Кроме того, при использовании тройной терапии уменьшилась средняя доза одновременного использования глюкокортикостероидов (от 5,0 до 2,5 мг) и 76% больных отменили НПВП. Этот эффект сохранялся в течение 15 месяцев у 33,3% пациентов, получавших тройную терапию, и только 7,4% пациентов, получавших МТ и ЛФ в монотерапии (р = 0,039). Данный результат наблюдался в популяции пациентов, отобранных по принципу «intent-to-treat», т.е. во время первичного анализа эффективности.

Cuvinte-cheie
cheie: artrită reumatoidă, terapia combinată