Новое о погребениях скифской архаики в Днепровском Лесостепном Правобережье
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
374 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-12 12:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903(477.53)"-6/.18" (1)
Arheologie (671)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1532)
SM ISO690:2012
НАЗАРОВ, Александр; СКОРЫЙ, Сергей; ГРЕЧКО, Денис. Новое о погребениях скифской архаики в Днепровском Лесостепном Правобережье. In: Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), pp. 122-133. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Новое о погребениях скифской архаики в Днепровском Лесостепном Правобережье

New dates about the graves of Scythian archaic in the Dnieper’s Right-Bank Forest-Steppe

Date noi despre mormintele arhaice scitice în silvostepa din dreapta Niprului


CZU: 902/903(477.53)"-6/.18"
Pag. 122-133

Назаров Александр1, Скорый Сергей2, Гречко Денис2
 
1 Государственный историко-культурный заповедник "Трипольская культура",
2 Институт Археологии НАН Украины
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2018


Rezumat

В статье публикуются два новых комплекса раннескифского времени из Днепровского Лесостепного Правобережья. Захоронение в кургане у с. Почапинцы, вероятно, принадлежало представителю местного земледельческого населения. Пинтадера, найденная в данном комплексе, могла попасть в данный регион вместе с мигрантами с Северного Кавказа и Закавказья после окончания переднеазиатских походов кочевников. Захоронение воина с кинжалом, топором и копьем в срубе у с. Вороновка принадлежало представителям номадов, которые пришли с юго-востока и привнесли комплекс материальной культуры раннескифского типа. Данные комплексы пополняют источниковую базу для изучения сложных этнокультурных процессов, которые происходили на юге Восточной Европы в раннескифское время.

Two new complexes of the early Scythian time from the Dnieper’s Right-Bank Forest-Steppe are published. Burial in the burrow near village Pochapinci, probably, belonged to the representative of the local agricultural population. Pintaderae, which was found in this complex, may got in the region along with migrants from the Northern Caucasus and Transcaucasia after the end of the Front-Asian campaigns of the nomads. The warrior burial with dagger, axe and spear in the frame near village Voronovka belonged to the representative of the nomads, which came from the southeast and brought the early Scythian material complex. These complexes complement the source base for studying complex processes, which occurred in the east of Eastern Europe in the early Scythian time.

In articol se publică două complexe funerare din perioada scitică timpurie, descoperite recent in silvostepa din dreapta Niprului. Mormantul din tumulul situat in preajma s. Pochapintsy, probabil, aparţinea unui reprezentant al populaţiei locale de agricultori. Pintadera, care a fost găsită in acest complex, putea să ajungă in această regiune impreună cu migratorii din Caucazul de Nord şi Transcaucazia după incheierea incursiunilor acestor nomazi in Asia Anterioară. Mormantul de luptător avand drept inventar o spadă, un topor şi o lance (complexul funerar reprezentand o construcţie din buşteni de lemn), de langă s. Voronovka, este atribuit nomazilor ce au venit dinspre sud-est şi au adus complexul culturii materiale de tip scitic timpuriu. Aceste complexe completează baza de date pentru studiul proceselor etnoculturale complicate, care aveau loc la sudul Europei de Est in perioada scitică timpurie.

Cuvinte-cheie
Днепровское Лесостепное Правобережье, раннескифское время, пинтадера, воинское погребение.,

курган