Investigaţiile arheologice din anul 1984 în situl Trinca „Izvorul lui Luca”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
585 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-07 12:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903(478) (54)
Arheologie (687)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1565)
SM ISO690:2012
LEVIŢKI, Oleg; SÎRBU, Livia. Investigaţiile arheologice din anul 1984 în situl Trinca „Izvorul lui Luca”. In: Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), pp. 111-121. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Investigaţiile arheologice din anul 1984 în situl Trinca „Izvorul lui Luca”

The archaeological investigations of 1984 at Trinca “Izvorul lui Luca” site

Археологические исследования в 1984 году на памятнике Тринка «Изворул луй Лука»


CZU: 902/903(478)
Pag. 111-121

Leviţki Oleg, Sîrbu Livia
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2018


Rezumat

În articol se prezintă cercetările arheologice efectuate în aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca” din anul 1984. Lucrarea face parte din seria de articole iniţiate de autori în vederea includerii în circuit ştiinţific a rezultatelor cercetărilor acestui sit, rămase inedite. Vestigiile arheologice descoperite au fost tratate în complexitate, prezentându-se pe straturi, complexe, categorii şi tipuri. Astfel, complexele descoperite au fost descrise, piesele de inventar sistematizate pe categoriile de materiale din care au fost lucrate, iar ceramica prezentată pe categorii, tipuri şi variante. Cele mai relevante descoperiri au fost analizate mai detaliat, fiind puse în legătură cu cele specifice altor culturi vecine sincrone sau parţial sincrone. Ca urmare, s-a stabilit existenţa unui lot de artefacte care au analogii în mediul cultural hallstattian carpato-nistrean și, respectiv, în zona Dunării de Mijloc.

The article presents the archaeological researches carried out at Trinca “Izvorul lui Luca” settlement in 1984. The paper is part of the series of articles initiated by the authors in order to include the research results of this unusual site. The discovered archaeological remains were treated in a complex way, presented on layers, complexes, categories and types. Thus, the discovered complexes were described, the pieces of inventory systematized according to the categories of materials from which they were made, while the ceramics is presented by categories, types and variants. The most relevant findings have been analysed in more detail, being related to those specific of other synchronous or partially synchronic neighbouring cultures. As a result, the existence of a set of artefacts has been established, having analogies in the Hallstattian Carpathian-Nistrian cultural environment and, respectively, in the Middle Danube area

В статье представлены результаты археологических исследований, проведенных на поселении Тринка «Изворул луй Лука» в 1984 году. Работа является очередной публикацией в серии статей, начатых авторами для введения в научный оборот неопубликованных результатов раскопок. Обнаруженные археологические находки были изучены, систематизированы и представлены по слоям, комплексам, категориям и типам. Также описаны выявленные сооружения, а находки распределены по материалу, из которого они были изготовлены. Керамика представлена по категориям, типам и вариантам. Наиболее значимые находки проанализированы более детально и сопоставлены со специфическими элементами других синхронных или частично синхронных соседних культур. Таким образом, было установлено существование определенного количества артефактов, имеющих аналогии в культурной среде гальштатта карпато-днестровского региона и, соответственно, в зоне Среднего Дуная

Cuvinte-cheie
aşezare, complexe arheologice, hallstatt timpuriu,

Trinca „Izvorul lui Luca”.