Mens agitat molem. O viziune de ansamblu asupra resorturilor care fac posibilă reprezentarea socială a liderilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
186 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-29 09:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6 (483)
Psihologie socială (437)
SM ISO690:2012
ŞLEAHTIŢCHI, Mihail. Mens agitat molem. O viziune de ansamblu asupra resorturilor care fac posibilă reprezentarea socială a liderilor. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2017, nr. 3(48), pp. 3-17. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 3(48) / 2017 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Mens agitat molem. O viziune de ansamblu asupra resorturilor care fac posibilă reprezentarea socială a liderilor

Mens agitat molem. A general vision about the springs that make it possible to social representation of leaders


CZU: 316.6
Pag. 3-17

Şleahtiţchi Mihail
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2018


Rezumat

Felul de a fi al liderilor denotă că aceştia pot fi validați fără nicio rezervă în calitate de obiect al reprezentărilor sociale. Argumentul de bază rezidă în faptul că lor, prin procedeele în care îşi fac apariţia şi îşi fundamentează strategiile comportamentale, le este dat să corespundă întru totul celor mai cunoscute criterii de recunoaștere a ceea ce poate suscita emergența unor „viziuni comune asupra lumii‖ sau a unor „principii generatoare de luări de poziție‖. Or, mai întâi de toate, liderii „apar în societate sub diferite forme‖. Apoi, tot ei fac dovada faptului că au întotdeauna de partea sa un grup social care „poate construi, dezvolta și purta o reprezentare socială cu referire la ei‖ și care, afișând un asemenea gen de atașament, își asigură de facto „menținerea identității și coeziunii interne‖. Și, în sfârșit, cu aceiași lideri „ne aflăm în fața unei reprezentări sociale‖, deoarece lor le este caracteristic să întrețină în deplină măsură „relații strânse cu alte instanțe sociale aflate în interacțiune cu grupul din care face parte‖ și, totodată, să nu se afle sub dominația unor „instanțe reglatoare sau de control care le-ar interzice să existe în conștiința celorlalți‖.

Leadership implies that leaders can be validated without reservation as an object of social representations. The main argument lies in the fact that leaders fit entirely with the best known criteria for recognizing what could produce the emergence of certain "common visions of the world" or of certain "position generating principles", through the ways they emerge and substantiate their behavioral strategies. However leaders first of all "appear in society in different forms". Then they also prove that they always have on their side a social group that "can build, develop and bear a social representation with reference to them" and which, by displaying this type of attachment, de facto ensures "the preservation of their identity and internal cohesion ". And finally, in leaders’ case, "we are faced with a social representation," because it is characteristic for them to fully maintain "close ties with other social instances in interaction with the group they belong to" and, at the same time, not fall under the domination of "regulating or controlling instances that would forbid them to exist in the consciousness of the others".

Cuvinte-cheie
reprezentare socială, lideri,

obiect al reprezentării sociale, specificitatea obiectului reprezentării sociale