Abordările conceptuale ale gestiunii calității produselor bancare 
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
175 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-04 08:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.6:336.71 (2)
Managementul calității. Managementul calității totale (TQM) (63)
Monedă. Sistem monetar. Bănci. Bursa de mărfuri (366)
SM ISO690:2012
LUCHIAN, Ivan; FILIP, Angela. Abordările conceptuale ale gestiunii calității produselor bancare . In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Ed. a 11-a/Vol. 2, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, pp. 90-95. ISBN 978-9975-4000-6-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Abordările conceptuale ale gestiunii calității produselor bancare

 


CZU: 005.6:336.71
Pag. 90-95

Luchian Ivan1, Filip Angela2
 
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2018


Rezumat

Industria bancară modernă oferă consumatorilor o mare varietate de produse bancare, insă propiretățile lor, care le fac utile pentru clienți se prezintă in mod neunivoc. In anumite condiții, produsele bancare pot deveni neatractive pentru consumatorii lor, dacă nu vor corespunde necesităților sau închipuirilor aferente satisfacerii lor. Calitatea produsului bancar reprezintă totalitatea caracteristicilor acestuia, care determină capacitatea satisfacerii nevoilor financiare specifice ale consumatorilor, ultimii in cele mai dese cazuri plasandu-se pe postura de clienți. Această categorie a devenit un element fundamental al marketingului bancar și determină eficiența activității instituției bancare. In Republica Moldova ea este foarte puțin studiată și adesea este tratată formal, insă odată cu intensificarea concurenței bancare constituirea unui sistem eficient de gestiune a calității produselor devine tot mai actuală. In scopul efectuării studiului au fost examinate viziunilor diferitor specialiști in domeniul calității produselor bancare. La fel, a fost cercetată experiența în domeniul menționat în băncile autohtone. Drept rezultat, a fost formulată o sinteză conceptuală a noțiunii de calitate a produselor bancare, criteriilor de apreciere, precum și a metodelor, principiilor de constituire a sistemului de gestiune a calității în băncile comerciale. De asemenea, au fost formulate unele recomandări in acest domeniu pentru băncile din Republica Moldova.

Modern banking industry offers to consumers a wide variety of banking products, but their properties, which make them useful for customer, presents ambiguous itself. Under certain conditions, banking products can become attractive to their customers if they do not meet the needs or related imaginings about their satisfaction. Banking product quality represents all its features, that determines meet specific financial needs of consumers, in most cases, the last being on posture of customers. This category has become a fundamental element of bank marketing and determines the efficiency of the banking institution. In Moldova it is very little studied and often is treated formally, but with increased competition bank building of an efficient quality management is becoming more current products. The purpose of study was to examine different visions banking specialists in product quality. Also was investigated the experience in local banks. As a result, was formulated a conceptual synthesis of the concept of banking products quality, assessment criteria and methods, principles for the establishment of quality management system in commercial banks. Also was formulated some recommendations in this area for banks from Moldova.

Cuvinte-cheie
bancă, calitate, client,

produs bancar