Competitivitatea cerealelor în Uniunea Europeană
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1014 32
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-24 08:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.137:633.1(4) (1)
Probleme generale ale comerțului. Piața (565)
Cereale. Recolte de grâne (522)
SM ISO690:2012
VOICILAŞ, Dan-Marius; GAVRILESCU, Camelia. Competitivitatea cerealelor în Uniunea Europeană. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Ediția 11, Vol.1, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, pp. 236-240. ISBN 978-9975-4453-9-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Competitivitatea cerealelor în Uniunea Europeană

CZU: 339.137:633.1(4)

Pag. 236-240

Voicilaş Dan-Marius, Gavrilescu Camelia
 
Institutul de Economie Agrara al Academiei Romane
 
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2017


Rezumat

Obiectivele lucrării vizează oferirea unei imagini coerente a competitivității comerțului Uniunii Europene (UE). Lucrarea identifică punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările din lanțurile agroalimentare, în studiul nostru cerealele și evaluează potențialul comercial agroalimentar al UE, pe baza unei analize SWOT. Filiera cerealelor a fost analizată la nivelul UE, în Vechile state membre (OMS) și Noile state membre (NMS), precum și în unele țări care nu sunt membre ale UE, cum ar fi Serbia. În urma analizei au fost identificate mai multe puncte forte, precum: condițiile climatice și geografice favorabile; specializarea fermele din UE; infrastructura dezvoltată. De asemenea, studiul a identificat şi puncte slabe: eterogenitatea în rândul firmelor din întregul lanț este pronunțată, cu diferențe uriașe de productivitate între cele mai bune și cele mai slabe; diferențe în producția de cereale (și de calitate) între membrii vechi şi cei noi ai UE; acces limitat la instrumentele financiare pentru fermele mici și mijlocii (în special în NMS). Există multe oportunităţi dintre care dorim să amintim: cererea tot mai mare din ţările în curs de dezvoltare și țările emergente; investițiile directe, tehnologiile și managementul din OMS pot fi extinse în țările NMS; sprijin pentru agricultori și procesatori din NMS pentru perioada 2014-2020 prin fonduri speciale al UE sau fonduri naționale alocate prin programele naționale de dezvoltare rurală; acest lucru va îmbunătăți competitivitatea. Nu în ultimul rând, între ameninţările existente amintim: ţările emergente (Brazilia, China și Rusia); fluctuaţile cursurilor de schimb; prețurile petrolului; tensiunile politice (ex. Rusia) şi războaiele (ex Siria); utilizarea redusă a fondurilor structurale ale UE.

The objectives of the paper are to provide a coherent picture of actual and future competitiveness of the European Union (EU) trade. At the same time, the present paper identifies the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the food chains (cereals) and assesses the potential of EU agri-food trade, based on a SWOT analysis. The cereal agri-food chain was analysed at EU level, including Old Member States (OMS) and New Member States (NMS), as well as in countries which are not members of the EU, such as Serbia. Among strengths, we underline the following: favourable climatic and geographic conditions; EU farms are specialised in cereals; infrastructure is well developed. There are weaknesses, as well: the heterogeneity among firms of the entire chain is pronounced, with huge differences in productivity between the best and the worst performing; there are differences in cereal production and quality between OMS and NMS; limited access to financial instruments for small and medium farms (especially in NMS). There are many opportunities like: there is an increasing demand from developing and emerging countries; foreign direct investments, technologies and management from OMS extended to NMS countries will increase the NMS export potential; support to farmers and processors in NMS during 2014-2020 by special EU or national funds allocated through national rural development programs will improve competitiveness. In the end, among threats: new competitors for EU (Brazil, China, and Russia); changes in exchange rates is affecting trade; oil prices could affect the sector, as well as political tensions (ex. Russia) and wars (ex. Syria); low use of EU structural funds.

Cuvinte-cheie
competitivitate, Cereale, SWOT, comerţ, Uniunea Europeană,

Romania