Национальные инновационные системы: необходимость их функционирования, основные принципы её формирования и элементы
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
171 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-04 16:00
SM ISO690:2012
ПЕРЧИНСКАЯ, Наталья. Национальные инновационные системы: необходимость их функционирования, основные принципы её формирования и элементы. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Ed. a 11-a/Vol. 1, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, pp. 179-183. ISBN 978-9975-4453-9-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Национальные инновационные системы: необходимость их функционирования, основные принципы её формирования и элементы


Pag. 179-183

Перчинская Наталья
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2017


Rezumat

În prezentul articol se analizează aspectele teoretice ale creării Sistemului Naţional de Inovare (SNI), care este un factor cheie în dezvoltarea economică în condiţiile actuale, precum şi prezintă o condiţie esenţială în modernizarea economiei naţionale. Actualitatea temei rezidă în necesitatea stringentă de a forma un SNI cu eficienţă înaltă în Republica Moldova şi care va prezenta în sine etapa iniţială în edificarea unei economii de tip inovaţional. Scopul articolului constă în examinarea principiilor de bază ale formării SNI, fiind prezentată structura generală a standardelor sistemelor naţionale de inovare în statele dezvoltate, precum şi a reprezentanţilor progresului inovaţional.

This article examines the theoretical aspects of the National Innovation System (NIS), which is a key factor of economic development in modern conditions, as well as the most important condition for the modernization of the national economy. The relevance of the article is confirmed by the acute need to develop high-performance NICs in the Republic of Moldova, which is the initial stage of the construction of innovation-based economy. The purpose of the article is to examine the basic principles of the formation of the NIS, showing the general structure of the standard of national innovation systems in developed countries and participants in the innovation process.

В данной статье рассматриваются теоретические аспекты создания Национальной инновационной системы (НИС), которая является ключевым фактором развития экономики в современных условиях, а также важнейшим условием модернизации отечественной экономики. Актуальность статьи подтверждается острой необходимостью формирования высокоэффективной НИС в Республике Молдова, которая представляет собой начальную стадию построения экономики инновационного типа. Цель статьи заключается в изучении основных принципов формирования НИС, показе общей стандартной структуры национальных инновационных систем развитых стран и участников инновационного процесса.

Cuvinte-cheie
Национальная инновационная система (НИС),

инновации, Республика Молдова