Valoarea creativă a domeniului de dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii la preșcolari
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
150 11
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-05 17:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.2.036 (6)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (430)
SM ISO690:2012
CLICHICI, Veronica. Valoarea creativă a domeniului de dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii la preșcolari. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.II, 7 iunie 2017, Cahul. Cahul: Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul, 2017, pp. 148-151. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II, 2017
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 7 iunie 2017

Valoarea creativă a domeniului de dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii la preșcolari


CZU: 373.2.036
Pag. 148-151

Clichici Veronica
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2017


Rezumat

This article reflects the creative value of the field of cognitive development and the world's knowledge in preschools. Creative learning in the field of cognitive development and knowledge of the world is the premise of pre-school learning through discovery and problem-solving. Here learning, leadership not so much in acquiring knowledge, and in mental transformations and accumulations, is all the more effective as it is through play. The synthesis of this research provides teachers with the focus of early learning on the creative learning of children.

BibTeX Export

@article{ibn_75832,
author = {Popovici, I.M. and Palii, I. and Liuba, P. and Gavriliuc, N.},
title = {<p>Urmărirea clinică a tratamentului coarctației de aortă cu o nouă generație de dispozitive.</p>},
journal = {Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale},
year = {2019},
volume = {61 (1)},
pages = {217-223},
month = {Mar},
abstract = {(RO) <p>Coarctația de aortă (CAo) este o malformație congenitală critică, care necesită un tratament terapeutic urgent. Datele ecocardiografice și cele CT/RMN ale aortei furnizează informații despre localizarea, structura și extensia CAo precum și diametrele aortice, &icirc;nsă fenomenul diastolic &bdquo;run-off&rdquo; este considerat cel mai sugestiv pentru un diagnostic cert de CAo. CAo numără 5-7%, cu o prevalență de la 3 p&acirc;nă la 10.000 de nou-născuți vii. Pe parcursul perioadei de 1 an de zile au fost rezolvate prin stentare 8 cazuri de CAo &icirc;n cadrul Spitalului Polivalent Nova Med, care au fost evaluate clinico-paraclinic &icirc;n dinamică. Rezultate. V&acirc;rsta pacienților incluși &icirc;n cercetare a fost 18&plusmn;0,05 ani. Toate cazurile au fost soluționate cu succes prin abordare endovasculară cu implantarea unui stent-graft dedicat tip &rdquo;BeGraft Bentley&rdquo;. Concluzie. Abordarea endovasculară a coarctației de aortă &icirc;n prezent este metoda de elecție pentru tratamentul acesteia, grație ratei scăzute de complicații, timpului de spitalizare redus, inofensivității relative.</p>},
abstract = {(EN) <p>Aortic coarctation (AoC) is a critical congenital malformation requiring an urgent therapeutic treatement. Echocardiographic data and those of a CT/MRI of the aorta provide information on the location, structure and extension of AoC, as well as on aortic diameters, but the diastolic &ldquo;run-off&rdquo; phenomenon is considered the most suggestive of a significant AoC diagnosis proach and counts 5-7% with a prevalence of 3 to 10,000 live newborns. Methods. Dur ing the period one year, 8 cases of aortic coarctation were solved by stenting. Baseline characteristics and clinical outcomes were extracted during hospitalization. Results. The age of patients enrolled in the research was 18&plusmn;0,05 years old. All cases were successfully resolved by endovascular approach with implantation of a dedicated graft stent &bdquo;BeGraft Bentley&rdquo;. Conclusion. The endovascular approach of aortic coarctation is currently the method of choice for its treatment due to the low rate of complications, reduced hospitalization time, relative harm, and not the last row for patient preference</p>},
abstract = {(RU) <p>Коарктация аорты (КAo) является критическим врожденным пороком сердце, требующим срочного терапевтического лечения. Эхокардиографические и КТ/МРТ данные аорты предоставляют информацию о расположении, структуре и расширении КAo и диаметры аорты, но диастолическое явление &laquo;run-off&raquo; считается наиболее наводящим на размышления при определенном диагнозе КAo. КAo насчитывает 5-7%, с распространенностью от 3 до 10 000 живых новорожденных. Материал и методы. В течение одного года в больнице НоваМед было решено 8 случаев КAo, а во время госпитализации оценивался клиникопараклинический профиль каждому пациенту. Результаты. Возраст пациентов включенных в исследование, был 18&plusmn;0,05 лет. Все случаи были успешно разрешены эндоваскулярным подходом с имплантацией выделенного трансплантата стента &laquo;BeGraft Bentley&raquo;. Заключение. Эндоваскулярный подход коарктации аорты в настоящее время является методом выбора для его лечения из-за низкого уровня осложнений, сокращения времени госпитализации, относительной безвредности.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/75832},
keywords = {CAo, tratament endovascular, stent-graft dedicat tip”BeGraft Bentley”., aortic coarctation, endovascular treatment, stent „BeGraft Bentley”., КоА, эндоваскулярное лечение, стент-трансплантат выделенного типа «BeGraft
Bentley}
}