Разработка модели эффективного уровня подконтрольных расходов электросетевых компаний Сибири
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
473 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-12-28 14:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311:338.51(470) (1)
Electrotehnică (828)
Preț. Formarea prețului. Costuri (81)
SM ISO690:2012
ЧЕРНОВ, Сергей; КОЛКОВА, Наталья. Разработка модели эффективного уровня подконтрольных расходов электросетевых компаний Сибири. In: Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 3(35), pp. 109-120. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(35) / 2017 / ISSN 1857-0070

Разработка модели эффективного уровня подконтрольных расходов электросетевых компаний Сибири

Development of Captive Expense Regulation Model of Siberian Electricity Distribution Companies

Dezvoltarea unui model pentru determinarea nivelului efectiv al cheltuielilor controlate ale companiilor electrice din Siberia


CZU: 621.311:338.51(470)
Pag. 109-120

Чернов Сергей, Колкова Наталья
 
Новосибирский государственный технический университет
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2017


Rezumat

Электросетевой бизнес России относится к естественно—монопольным видам деятельности, в отношении которых применяются различные методы государственного регулирования, в том числе в вопросе тарифообразования. На данный момент в сфере тарифного регулирования имеет PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 3 (35) 2017 11 0 место некоторый диссонанс, который заключается в завышении тарифов для одних электросетевых компаний и его занижении для других, что не позволяет сформировать финансовую основу устойчивого развития электросетевого бизнеса. Международная практика решения данной проблемы заключается в проведении сравнительного анализа величины издержек электросетевых компаний (бенчмаркинга). На основе полученных результатов происходит ранжирование компаний на эффективные и неэффективные, определяется целевой индикатор роста эффективности каждой организации, который должен быть достигнут за определенный период. Изучив зарубежный опыт и произведя анализ восьми показателей эксплуатации производственных фондов 51 электросетевой компании Сибири за 2014-2016 гг., представилось возможным сформировать модель эффективного уровня подконтрольных расходов. В статье представлены основные модели бенчмаркинга иностранных государств, которые используются при регулировании деятельности электросетевых организаций, разработана модель эффективного уровня подконтрольных расходов электросетевых компаний Сибири.

Russian electricity distribution business is a kind of natural monopoly activities, where different ways of state control, including tariff formation are applied. The problem of high setting of tariffs for some electricity distribution companies and the low setting for another one takes place in the sphere of tariff formation in Russia. This does not allow forming the financial basis for stable development of the electricity distribution sector. This problem had been solved by means of comparison study of expenses of electricity distribution companies (benchmarking study). The research subject was tariff formation system of electricity distribution companies of the Russian Federation. We examined the factors exerting influence on captive expense regulation for developing model of efficiency level of captive expense regulation. In the process of studying the foreign experience of benchmarking electricity companies and the peculiarities of the work of electricity companies in Siberia, a list of factors had been determined for constructing a regression model of controlled expenditures. Using the data on eight indicators of operation of production assets of 51 electric grid companies of Siberia for 2014-2016, it became possible to form a model for the effective level of captive expense. We argued that factors such as the cost of the region's market basket, the actual volume of energy, and the level of electricity losses have the greatest impact on the of captive expense of companies in the Siberia Federal District. The article demonstrates the new model of captive expense regulation of electricity distribution companies of Siberia.  

Businessul din domeniul reţelelor electrice al Rusiei se referă la domeniul activităţile de monopol natural, în privinţa cărora se aplică diferite metode de reglementare de stat, inclusiv în problematica formării tarifelor. În prezent, există o anumită disonanţă în domeniul reglementării tarifare, care constă în supraevaluarea tarifelor pentru unele companii electrice şi subestimarea acestora pentru alt companii, ceea ce nu permite formarea bazei financiare pentru dezvoltarea durabilă a businessului din domeniul reţelelor electrice. Practica internaţională de rezolvare a acestei probleme este de a efectua o analiză comparativă a costului companiilor electrice din domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice (benchmarking). Pe baza rezultatelor obţinute, companiile sunt clasificate după semnul de eficienţă şi ineficienţă, fiind determinat indicatorul ţintă al creşterii eficienţei fiecărei organizaţii, care trebuie atins într-o anumită perioadă. După ce s-a studiat experienţa din ţările de peste hotare şi s-au analizat opt indicatori de funcţionare a activelor de producţie ale 51 de companii de electricitate din Siberia pentru perioada anilor 2014-2016, a fost posibil să se formeze un model pentru estimarea nivelului de eficacitate al cheltuielilor controlate. În lucrare se prezintă principalele modele de benchmarking al ţărilor străine care sunt utilizate în reglementarea activităţilor organizaţiilor ce activează în domeniul reţele electrice şi a fost elaborat un model pentru estimarea nivelului de eficacitate al costurilor controlate ale companiilor electrice din Siberia

Cuvinte-cheie
электросетевая компания, тарифное регулирование, бенчмаркинг, X—эффективность, издержки электросетевых компаний.