Interdicția eliberării unor acte debitorului în cadrul procedurii de executare silită privită din perspectiva normelor constituționale  
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
265 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-17 21:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342:342.76 (1)
Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ (1947)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (368)
SM ISO690:2012
BĂIEŞU, Aurel; RENIŢĂ, Gheorghe. Interdicția eliberării unor acte debitorului în cadrul procedurii de executare silită privită din perspectiva normelor constituționale  . In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale). 2017, nr. 8(108), pp. 30-46. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Interdicția eliberării unor acte debitorului în cadrul procedurii de executare silită privită din perspectiva normelor constituționale  

The ban on issuing certain acts to the debtor in the matter of enforcement procedure in the light of constitutional provisions


CZU: 342:342.76
Pag. 30-46

Băieşu Aurel1, Reniţă Gheorghe2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2017


Rezumat

Prezentul studiu este consacrat analizei interdicției privind eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere din perspectiva unor norme constituționale. În acest context, se valorifică cadrul de lege lata, raționamentele instanței de contencios constituțional, abordările doctrinare și practica judiciară în domeniu. În particular, se relevă că interdicţia eliberării paşaportului şi a documentului de călătorie (actele care permit ieşirea din ţară) aplicată față de debitor în cadrul procedurii de executare silită a unui document executoriu constituie o ingerinţă în dreptul la libera circulaţie consfințit de art.27 din Constituţie. Pe de altă parte, interdicţia eliberării buletinului de identitate şi a permisului de şedere ca o categorie de acte de identitate aparte, precum şi a documentelor de stare civilă şi a permisului de conducere implică intruziuni în dreptul la respectarea vieţii familiale şi private consacrat la art.28 din Constituție. Totuşi, atât dreptul la libera circulaţie, cât şi dreptul la respectarea vieţii familiale şi private nu fac parte din categoria drepturilor absolute, a căror restrângere se exclude. De aceea, în acest sens s-a apelat la testul de proporționa-litate ca o metodă logică destinată să ajute la stabilirea echilibrului corect între restricţiile impuse de prevederea contes-tată şi gradul de severitate al măsurii aplicate, analizând dacă dreptul la libera circulație și dreptul la respectarea vieții private și de familie au suferit o limitare ce nu se încadrează în condiţiile impuse de Constituţie. S-a arătat că ingerința în cauză urmărește un scop legitim, și anume: protecția drepturilor altora, în speță, a dreptului creditorului de a obține executarea de către debitor a obligației ce i se incumbă în baza unui document executoriu. În cele din urmă, după punerea în balanţă a drepturilor concurente, se conchide că interdicţia privind eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere reprezintă o măsură excesivă în raport cu obiectivul ce trebuie atins şi, prin aceasta, fiind contrară art.27 şi 28 coroborate cu art.23 și 54 din Constituţie.

This research is dedicated to the analysis of the ban on issuing civil status documents, identity documents or driving licenses to the debtors in the light of certain constitutional provisions. In this context, the wide legal framework, the judgments of the Constitutional Court, doctrinal approaches and judicial practice in the field are used. In particular, it appears that the ban on issuing a passport and travel document (the documents permitting to leave a country) applied to the debtor in the forced execution procedure of an enforceable document constitutes an interference in the freedom of movement enshrined in art.27 of the Constitution. On the other hand, the prohibition of issuance of the identity card and residence permit as a category of special identity documents, as well as civil status documents and the driving license, implies intrusions in private and family life, enshrined in art.28 of the Constitution. However, both, freedom of movement right and private and family life are not part of the category of absolute rights, which limitation is prohibited. This is why the proportionality test was used as a logical method designed to help to establish a fair balance between the restrictions imposed by the contested provision and the degree of severity of the measure applied by examining whether the freedom of movement right and private and family life suffered a limitation that does not fall under the conditions imposed by the Constitution. It has been shown that the interference in this case pursues a legitimate aim, namely: the protection of the rights of others, in the present case, of the creditor to obtain debtor's execution of his obligation under an enforceable document. Finally, after balancing the competing rights, it concludes that the ban on issuing civil status documents, identity documents and driving licenses represents itself a disproportionate measure in relation with pursued goal, thus infringing art.27 and 28 conjuncted with art.23 and 24 of the Constitution.

Cuvinte-cheie
creditor, debitor, pașaport, permis de conducere, executare silită, libera circulație,

interdicţie,

documente de stare civilă, acte de identitate, respectarea vieţii familiale şi private, proporționalitate.