Evaluarea politicilor publice - instrument de  stabilire a unui management public eficient
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
384 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-18 13:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
35+005 (1)
Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară (1436)
Management (790)
SM ISO690:2012
PRISACARI, Maria. Evaluarea politicilor publice - instrument de  stabilire a unui management public eficient. In: Administrarea Publică. 2017, nr. 4(96), pp. 153-157. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489

Evaluarea politicilor publice - instrument de  stabilire a unui management public eficient

Evaluation of public policies as an instrument to establish efficient public management


CZU: 35+005
Pag. 153-157

Prisacari Maria
 
Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2017


Rezumat

Fiind un domeniu relativ nou de cercetare, politicile publice reprezintă un subiect de actualitate al realității administrației Republicii Moldova. Evaluarea politicilor publice are o dimensiune practică și normativă foarte puternică, reprezentând o aplicare concretă a științelor sociale la rezolvarea unor probleme sociale concrete.  Mai mult, profesionalizarea crescândă a administrației publice a sporit rolul expertizei de specialitate în procesul de înfăptuire a politicilor publice, iar o mare parte a acesteia este furnizată de funcționarii publici. Aceste transformări sunt deja încorporate în „noua” administrație publică, numită uneori și „management public”. În această nouă paradigmă de înțelegere a administrației publice, analiza politicilor este o componentă importantă a pregătirii funcționarilor publici, având rolul de a facilita deciziile politice, de a oferi informații și de a face analize specifice ale procesului de realizare a politicilor.

Being a relatively new field of research, public policies are a topical subject of the reality of Moldovan administration. The evaluation of public policies has a very practical and normative dimension, representing a concrete application of social sciences to solving concrete social problems.  Moreover, the growing professionalism of public administration has increased the role of specialized expertise in the process of public policy implementation, civil servants providing a large part of it. These transformations are already embedded in the „new” public administration, sometimes called „public management”. In this new paradigm of public administration understanding, policy analysis is an important component of civil servant training, with the role of facilitating policy decisions, providing information and making specific analyses of policymaking process.

Cuvinte-cheie
Politici publice, administraţie publică, evaluare,

analiză.