Posibilităţi noi în tratamentul exacerbărilor bronhopneumoniei cronice obstructive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
552 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-02 21:48
SM ISO690:2012
TOPALĂ, T.; BUTOROV, Serghei; GONCIAR, Veaceslav; BUTOROV, A.; SCUTAR, Corina; ANGHEL, Lilia. Posibilităţi noi în tratamentul exacerbărilor bronhopneumoniei cronice obstructive. In: Curierul Medical. 2010, nr. 3(315), pp. 152-156. ISSN 1875-0666.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Curierul Medical
Numărul 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666

Posibilităţi noi în tratamentul exacerbărilor bronhopneumoniei cronice obstructive

Pag. 152-156

Butorov Serghei, Gonciar Veaceslav, Butorov A., Scutar Corina, Anghel Lilia, Topală T.
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

New Possibilities in the Treatment of Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease The study included 90 patients with confirmed clinical diagnosis of exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Grade II. The patients were randomized in 3 groups: group I (n = 25) was administered fenspiride in combination with tiotropium bromide, group II (n = 32) - beclomethasone dipropionate, group III (n = 33) - tiotropium bromide. The treatment of COPD exacerbations with Fenspiride significantly increased the efficiency of the basic treatment, which manifested by periods of regression, decreased respiratory symptoms due to the pronounced anti-inflammatory effect. It helped develop the antitussive and mucolytic effects more rapidly, decrease the intensity of dyspnoea and decrease the markers of systemic inflammation, which allowed installation of a stable positive effect for 12 months in 80.0 % of cases, while basic treatment - only 48.5% of cases.

Новые возможности в лечении обострений хронической обструктивной болезни легких В исследовании включены 90 пациентов с подтвержденным клиническим диагнозом обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) II степени. Пациенты были разделены на 3 группы: I группа (n = 25) принимали фенспирид в сочетании с тиотропия бромидом, группа II (n = 32) - беклометазон дипропионат, III группа (n = 33) - тиотропия бромид. Включение фенспирида в лечении обострений ХОБЛ значительно повышает эффективность базисной терапии, что проявляется уменьшением времени регрессии респираторных симптомов заболевания в связи с его выраженным противовоспалительным эффектом, что способствует развитию противокашлевого и муколитического эффектов, что уменьшает интенсивность одышки, снижает уровень маркеров системного воспаления и позволяет устанавливать стабильный положительный эффект в течение 12 месяцев в 80,0% случаев, в то время как только базовое лечение - в 48,5% случаев.

Cuvinte-cheie
chronic obstructive lung disease, Fenspiride,

exacerbation

BibTeX Export

@article{ibn_90852,
author = {Pohilă, O.},
title = {<p>Măsuri generale şi special-criminologice de prevenire a exploatării sexuale a femeilor şi copiilor</p>},
journal = {Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane},
year = {2019},
volume = {1 (XIX)},
pages = {138-146},
month = {Aug},
abstract = {(RO) <p>&Icirc;n conţinutul respectivului articol ştiinţific este identificat şi analizat complexul de măsuri generale şi special-criminologice orientat spre prevenirea fenomenului exploatării sexuale a femeilor şi copiilor. Astfel, pe l&acirc;ngă măsurile de influenţă asupra factorilor economici, politici, organizaţionali şi juridici, autorul mai constată că &icirc;n procesul prevenirii acestui gen de criminalitate mai este necesar de concentrat atenţia asupra interacţiunii dintre structurile guvernamentale şi cele neguvernamentale, monitorizării şi utilizării surselor veridice de informare care caracterizează situaţia reală &icirc;n domeniul de referinţă, precum şi asupra eficientizării sistemului de prevenire victimologică.</p>},
abstract = {(EN) <p>The content of this scientific article identifies and analyzes the complex of general and special-criminological measures aimed at preventing the phenomenon of sexual exploitation of women and children. Thus, besides the measures of influence on the economic, political, organizational and legal factors, the author also notes that in the process of preventing this kind of crime it is necessary to focus on the interaction between the governmental and non-governmental structures, the monitoring and the use of the reliable sources of information which characterizes the real situation in the field of reference, as well as on the efficiency of the victim&rsquo;s prevention system.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/90852},
keywords = {exploatare sexuală, femei, copii, măsuri generale, măsuri special-criminologice, prevenire, sexual exploitation, women, children, general measures, special-criminological measures, prevention}
}