Unele aspecte ale problemei asigurării cu energie  a Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
461 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-30 13:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9 (447)
Economia energiei în general (434)
SM ISO690:2012
POSTOLATI, Vitali; BERZAN, Vladimir. Unele aspecte ale problemei asigurării cu energie  a Republicii Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 601-609. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Unele aspecte ale problemei asigurării cu energie  a Republicii Moldova

Some aspects of energy supply problem  of Moldova

Некоторые аспекты проблемы обеспечения энергией  Республики Молдова


CZU: 620.9
Pag. 601-609

Postolati Vitali, Berzan Vladimir
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2017


Rezumat

The paper presents results of the analysis of energy production and consumption internationally for different areas of the world: North America, Latin America, Europe, Africa, Middle East, CIS, Asia and Oceania and South East Europe Regional. Analysis was conducted on the basis of official statistical data and submit the results both in units nominated system and the system of relative units. It was found that Europe and Asia are deficient areas on the production and consumption of energy resources, and other areas they cover their own energy consumption. At present the export potential of energy resources in the region of North America is not obvious, because by 2015 exceeded the production of energy in relation to consumption was only about 23 millions toe. Europe's deficit amounts to approx. 800 million toe. Regionally (South East Europe), virtually all countries around Moldova imported energy resources, which is an important factor in the formation of relationships with foreign partners who indices exceeded production in relation to domestic consumption of energy, and the development of transport infrastructure and exchange with primary energy resources and energy. Problem solved only chapter presents electricity generation capacity, but it is necessary modules for primary energy resources Peter had converted into energy.  

În lucrare se prezintă rezultatele analizei producerii și consumului energiei pe plan internațional pentru diferite zone ale lumii: America de Nord, America Latină, Europa, Africa, Orientul Apropiat, Comunitatea Statelor Independente, Asia și Oceania și regional din Sud-Estul Europei. Analiza s-a realizat în baza datelor statistice oficiale cu prezentarea rezultatelor atît în sistemul de unități nominalizate, cât și în sistemul de unități relative. S-a constatat, că Europa și Asia sunt zone deficitare privind producerea și consumul de resurse energeice, iar celelalte zone își acoperă consumul din resurse energetice proprii. La moment potențialul de export al resurselor energetice din zona America de Nord nu este absolut evident, deoarece către anul 2015 depășirea producerii de resurse energetice în raport cu consumul a fost doar de cca 23 miloane toe. Deficitul Europei se ridică la cca. 800 milioane toe. În plan regional(Sud-Estul Europei), practic, toate țările din jurul Republicii Moldova importă resurse energetice, ceea ce este un factor important în formarea relațiilor cu partenerii din exterior care au indici de depășire a producerii în raport cu consumul intern al energiei, precum și în domeniul dezvoltării infrastructurii de transport și schimb cu resurse energetice primare și energie. Problema se prezintă rezolvată doar la capitolul capacităților de generare a energiei electrice, dar penru aceasta este necesar de avut resursele energetice primare petru transformate în energie.  

В статье представлены результаты анализа производства и потребления энергии в мире: Северная Америка, Латинская Америка, Европа, Африка, Ближний Восток, СНГ, Азии и Океании и Юго-Восточной Европы. Анализ проводился на основе официальных статистических данных. Результаты представлены как в размерном, так и в системе относительных единиц. Было установлено, что Европа и Азия являются дефицитными районами по производству и потреблению ресурсов энергии, а другие районы покрывают потребление из собственных энергетических ресурсов. В настоящее время экспортный потенциал энергоресурсов из Северной Америки не является очевидным, поскольку к 2015 году объем производства энергии по отношению к потреблению был превышен всего на 23 миллионов т.н.э. Дефицит в Европе составляет около 800 миллионов т.н.э. В региональном аспекте (Юго-Восточная Европа), практически все соседние страны с Молдовой являются импортерами энергоресурсов. Это педставляется важным фактором в формировании отношений с иностранными партнерами у которых наблюдается превышение производства энергии по сравнению с внутренним ее потреблением. Важными представляется меры по развитии транспортной инфраструктуры и возможностей обмена первичными энергоресурсами и энергией. Проблема решена только по разделу достаточности602  электрогенерирующих мощностей, но необходимо иметь при этом достаточно первичных энергетических ресурсов а регионе.

Cuvinte-cheie
energie,

consum pe plan internațional și în sud-estul Europei, structuri critice