Cпособ хранения энергии, полученной из  возобновляемых источников  
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
441 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-15 14:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.97 (23)
Economia energiei în general (434)
SM ISO690:2012
ТЫРШУ, М.; БЕРЗАН, Владимир; АНИСИМОВ, В.К.; ПОСТОРОНКЭ, Святослав. Cпособ хранения энергии, полученной из  возобновляемых источников  . In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 562-565. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Cпособ хранения энергии, полученной из  возобновляемых источников  

The method for storage of the energy generated  by renewable sources

Metodă de stocare a energiei din surse regenerabile


CZU: 620.97
Pag. 562-565

Тыршу М., Берзан Владимир, Анисимов В.К., Посторонкэ Святослав
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2017


Rezumat

Consumers, especially - population, use the energy very irregularly in time. Similarly renewable energy sources generate energy intermittently. Periods of production and energy consumption peaks often do not coincide in time. Therefore, there is provided a method of energy storage by transferring its electrochemically to the metal in the form of sheets. They are easy to store the required time. Then electrochemically produce a controlled process of displacement of the hydrogen from water. Hydrogen can be used to produce energy in the required form (thermal, mechanical, electrical). Thereby forming a chemical compound of the metal with water may then be decomposed to release the metal for the next storage cycle.  

Energia se consumă, în special, de populaţi, extrem de neuniform. În mod analogic se produce energie din sursele regenerabile de energie, perioadele de vârf la producerea şi consumul energiei adeseori nu coincide în timp. De aceea, este propusă e metodă nouă de stocare a energie prin transferul ei în foi de metal utilizând metoda electrochimică. Aceste foi pot fi păstrate cât va fi necesar, după care prin metoda electrochimică se produce un proces dirijat de extragere a hidrogenului din apă prin intermediul acestui metal. Hidrogenul se poate utiliza pentru generarea energiei în ce formă se doreşte (termică, mecanică, electrică). Compuşii chimici din metal, care s-au format în urma acestei reacţii pot fi apoi descompuşi cu obţinerea metalului pentru ciclul următor de generare.  

Потребители энергии, особенно – население, используют ее во времени очень неравномерно. Аналогично неравномерно производится энергия из возобновляемых источников. Периоды пиков производства и потребления энергии чаще всего не совпадают во времени. Поэтому предложен способ хранения энергии путем перевода ее электрохимическим способом в металл в виде листов. Их удобно хранить требуемое время, после чего электрохимическим способом производят управляемый процесс вытеснения этим металлом водорода из воды. Водород можно использовать для получения энергии в требуемом виде (тепловой, механической, электрической). Образующие при этом химические соединения металла с водой можно затем разложить с выделением металла для следующего цикла хранения.  

Cuvinte-cheie
энергоаккумулирующие вещества, электрохимия, хранение энергии, водород,

металл