Анализ тенденций изменения выбросов парниковых газов в секторе малого сжигания в Молдове
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
400 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-06 07:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[620.92+628.52+504.05](478) (1)
Economia energiei în general (434)
Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului (125)
Știința mediului înconjurător (462)
SM ISO690:2012
БЫКОВА, Е.В.; КИРИЛЛОВА, Татьяна; ЦАРАНУ, Мариус. Анализ тенденций изменения выбросов парниковых газов в секторе малого сжигания в Молдове. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 545-553. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Анализ тенденций изменения выбросов парниковых газов в секторе малого сжигания в Молдове

Greenhouse gas emissions trends of small combustion in Moldova

Analiza tendinţei modificării emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul cu ardere mică în Moldova


CZU: [620.92+628.52+504.05](478)
Pag. 545-553

Быкова Е.В.1, Кириллова Татьяна1, Царану Мариус2
 
1 Институт энергетики АНМ,
2 Necunoscută, Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2017


Rezumat

The growing number of natural phenomena with economic losses made urgent issues of climate change . Calculation of greenhouse gases emissions values from human activities is the first task to adaptation and mitigation to change climate . Emissions in the energy sector take place during fuels combustion. Energy sector includes 6 types of emission sources - energy industry, manufacturing industry, transport, small combustion (commercial, residual, agricultural sectors), other and fugitive emissions. Methodology IPCC implies calculations of 7 greenhouse gases. It uses the consumption data of each type of fuel and emission factors for each gas. The detailed analysis СО2, СН4, N2O, NOx, CO, COVNM emissions for the sector "Small combustion" is present in the article . This analysis supplements the relevant section contained in the national inventory of greenhouse gas emissions in the Republic of Moldova for 1990-2013. The fuel consumption dynamics of coal, natural gas, oil, biomass are analyzed.  There is a tendency to reduce consumption of all groups of fuels, except biomass. Among the reasons of the general decline can be noted changing economic structure of the country, using of gas instead of coal, biomass consumption growth.  

Creşterea numărului fenomenelor naturale cu impact economic au actualizat problemele schimbărilor climatice, care rezultă din activităţile umană. Determinarea cantităţii emisiilor de gaze cu efect de seră în ţară este prima sarcină în soluţionarea problemelor de adaptare a economiei și atenuare a consecinţelor. Emisiile din sectorul energetic au loc la arderea combustibililor. Sectorul energetic include 6 tipuri de surse a emisiilor - industria energetică, industria prelucrătoare, transport, ardere mică (sectorul comercial, rezidenţial, agricol), precum și alte emisii fugitive.  Metodologia de calcul este determinată re recomandările IPCC pentru 7 gaze cu efect de seră. Acesta folosește datele privind consumul fiecărui tip de combustibil și factorii de emisie pentru fiecare gaz. În articol este efectuată o analiză extinsă a emisiilor de gaze cu efect de seră şi, anume СO2, CH4, N2O, NOx, COVNM, pentru sectorul "Ardere mică". Această analiză completează secţiunea corespunzătoare expusă în Inventarul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova pentru anii 1990-2013. Este prezentată analiza detaliată a dinamicii consumului de combustibili din fiecare grupă - cărbune, gaze naturale, petrol şi biomasă. Se urmăreşte o tendinţă de reducere a consumului tuturor grupurilor de combustibili, cu excepţia biomasei. Printre cauzele reducerii generale se poate remarca schimbarea structurii economice a ţării, utilizarea gazului în loc de cărbune, creșterea consumului de biomasă.  

Рост числа стихийных природных явлений с экономическими потерями сделал актуальными вопросы изменения климата. Определение количеств выбросов парниковых газов от антропогенной деятельности является первой задачей для решения вопросов адаптации экономики и смягчению последствий. Выбросы в энергетическом секторе происходят при сжигании топлив. Энергетический сектор включает 6 типов источников выбросов- энергетическая промышленность, обрабатывающая промышленность, транспорт, малое сжигание (коммерческий. бытовой, сельскохозяйственный секторы), прочее сжигание и летучие выбросы. Методология расчетов определена руководствами МГЭИК для 7 парниковых газов. Она использует данные по потреблению каждого вида топлива и коэффициенты выбросов для каждого газа.  В данной статье выполнен расширенный анализ выбросов парниковых газов –СО2, СН4, N2O, NOx, COVNM, по сектору «Малое сжигание». Этот анализ дополняет соответствующий раздел, изложенный в Национальном Инвентаре эмиссий парниковых газов в РМ за 1990-2013. Подробно проанализированы тренды потребления топлив каждой группы - угля, природного газа, нефтепродуктов, биомассы.  Наблюдаются тенденции уменьшения потребления всех групп топлив, за исключением биомассы. Среди причин общего снижения можно отметить изменение экономического уклада страны, использование газа вместо угля, рост потребления биомассы.  

Cuvinte-cheie
парниковые газы, тренды,

эмиссии, топлива, бытовой сектор