Асинхронная гибкая связь двух энергосистем  переменного тока на основе управляемых L и C элементов
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
476 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 13:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+621.3 (47)
Economia energiei în general (448)
Electrotehnică (830)
SM ISO690:2012
БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Асинхронная гибкая связь двух энергосистем  переменного тока на основе управляемых L и C элементов. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 435-448. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Асинхронная гибкая связь двух энергосистем  переменного тока на основе управляемых L и C элементов

Asynchronous flexible interconnection of two power systems of ac based on the  controlled L and C elements

Interconectarea flexibilă a două sisteme de curent  alternativ în baza elementelor dirijate L şi C


CZU: 620.9+621.3
Pag. 435-448

Бошняга В.A. , Суслов В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2017


Rezumat

A well known technical solutions for the accomplishment of controlled “flexible” interconnection of two asynchronous operating energy systems of alternating current AC has been reviewed in  the paper. Were studied basic characteristics of the reactor-condenser device, developing the idea of creating of reactor control connection devices and assuring, unlike the prototype, the reactive power balance in the device and continuous module of the output voltage. The analytical expressions for determining the parameters of the device elements necessary for the implementation of the circular phase rotation at a given load and the conductivity value of the coefficient conversion mod voltage have been achieved. The mathematical models in Matlab package for research-driven active power transfer processes through the reactor-condenser unit have been elaborated. The received results using the model allow assessing the required range of conductivities change, needed to be assured by means of semiconductor switching devices for implementing transmission power control. The results of research can serve the basis for further development of AC energy systems flexible connection devices and their control systems, providing power systems to work together with the same nominal frequency of the alternating current.  

A fost efectuata o trecere în revistă a deciziilor tehnice cunoscute pentru implementarea conexiunii "flexibile" intre sisteme energetice de curent alternativ asincrone. Sunt investigate caracteristicile de bază ale dispozitivului tip reactor-condensator, care dezvoltă ideia creerii dispozitivelor de legatura flexibila tip reactor si care asigură, în contrast cu prototip, balanţa de putere reactivă în dispozitiv şi stabilitatea modulului a tensiunii de ieşire. Sunt obtinute expresiile analitice pentru determinarea parametrilor elementelor dispozitivului, care sunt necesare pentru realizarea rotaţiei circulare a fazei la conductivitatea dată a sarcinii si valoarea coeficientului de conversie a modulului tensiunii. Sunt elaborate modelele matematice în pachetul MATLAB pentru cercetarea proceselor de transfer controlabil a puterii active prin dispozitiv tip reactor-condensator. Rezultate obtinute cu ajutorul modelului permit estimarea intervalului necesar de schimbare a conductivităţilor, ce trebuie realizat prin intermediul comutatoarelor cu semiconductoare pentru a pune în aplicare reglarea puterii transmise. Rezultatele cercetării pot servi ca baza pentru dezvoltarea în continuare a dispozitivelor de legatura flexibila a sistemelor energetice cu curent alternativ şi sistemelor lor de control, care asigura lucrul comun a sistemelor de curent alternativ cu acealeaşi frecvenţe nominale.  

Проведен обзор известных технических решений по реализации управляемой «гибкой» связи на переменном токе для несинхронно работающих энергосистем. Исследованы основные характеристики реакторно-конденсаторного устройства, развивающего идею создания реакторных управляемых устройств связи и обеспечивающего, в отличие от прототипа, баланс реактивной мощности в устройстве и постоянство модуля выходного напряжения. Получены аналитические выражения для определения параметров элементов устройства, необходимых для реализации кругового вращения фазы при заданной проводимости нагрузки и величине коэффициента преобразования напряжения по модулю. Разработаны математические модели в пакете МАТЛАБ для исследования процессов управляемой передачи активной мощности посредством реакторно-конденсаторного устройства. Полученные с помощью моделей результаты позволяют оценить необходимый диапазон изменения проводимостей, который необходимо обеспечить с помощью полупроводниковых переключающих устройств для реализации управления передаваемой мощностью. Результаты исследований могут быть положены в основу дальнейших разработок устройств гибкой связи энергосистем на переменном токе и их систем регулирования, обеспечивающих совместную работу энергосистем c одинаковыми номинальными частотами переменного тока.  

Cuvinte-cheie
модель,

реакторно-конденсаторное устройство, управляемая «гибкая» связь на переменном токе, передаваемая активная и реактивная мощность