О подходах к моделированию скоординированного управления отраслями экономики
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
499 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-27 16:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.4:338.242 (1)
Economie matematică (76)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (281)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; ГРОДЕЦКИЙ, Михаил. О подходах к моделированию скоординированного управления отраслями экономики. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 424-429. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

О подходах к моделированию скоординированного управления отраслями экономики

Abordări de modelare a managementului coordonat cu sectoarele economiei

Арproach to modeling the coordinated management of economic sectors


CZU: 330.4:338.242
Pag. 424-429

Постолатий В.М., Быкова Е.В., Гродецкий Михаил
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2017


Rezumat

S-a formulat problema și s-a propus abordarea modelării gestionării coordonate cu indicatorii sectoarelor economice la momentul curent.  Lucrarea reprezintă o abordare principială pentru relizarea modelului matematic, care descrie funcția inițială de bază a modificării principalelor indicatori sectorali, pe baza datelor statistice reale pentru o anumită perioadă anterioară de timp și completate cu date de facto sau cu date prognozate care lipsesc actualmente. Pe lângă de analiza economică tradițională cu aplicarea indicilor modificării indicatorilor economici, se propune utilizarea unei abordări bazate pe determinarea primei derivate a funcției inițiale principale menționate de modificare a indicatorilor ramurali, care permit determinarea în mod analitic a vitezei modificării indicatorilor sectorali examinați, și apoi - a doua derivată a funcției inițiale, care permite determinarea accelerării modificărilor indicilor industriali. În baza analizei acestor trei caracteristici, este posibilă evaluarea proceselor din sectoarele industriale și economia în ansamblu, de a realiza măsurile de gestionare pentru atingerea dezvoltării funcționării coordonate și dezvoltării ramurilor economice.   

Арproach to modeling the coordinated management of indicators of economic sectors at the current time is presented.  The paper presents the basic approach to creation of a mathematical model to describe the main changes in the original function main industry indicators on the basis of actual statistical data for a prior time period and supplemented by actual data or forecasted missing data at the current time. In addition to the traditional economic analysis using the index change of economy indicators is proposed to use a new approach, based on the determination of the first derivative of said main source function changes in the industry indicators, that allows analytically determine the changes rate of the considered industry indicators, and then - the second derivative of the original function that allows to define accelerating changes in the industry indicators. Based on the analysis of these three characteristics, it is possible to assess the processes in the industry and the economy as a whole and take control actions to achieve the coordinated functioning and economy development.  

Сформулирована задача и предложен подход к моделированию скоординированного управления показателями отраслей экономики в текущий момент времени.  Изложен принципиальный подход к созданию математической модели, позволяющей описывать основную исходную функцию изменения основных показателей отраслей на основании реальных статистических данных за определенный предшествующий период времени и дополненные фактическими данными или путем прогноза недостающих данных на текущий момент времени. Кроме традиционного экономического анализа с использованием индексов изменения показателей экономики предлагается использовать другой подход, основанный на определении первой производной указанной основной исходной функции изменения показателей отраслей, что позволяет аналитическим путем определять скорость изменения рассматриваемых показателей отраслей, и далее – вторую производную исходной функции, что позволяет определять ускорение изменения показателей отраслей. На основании анализа указанных трех характеристик становится возможным оценивать процессы в отраслях и экономике в целом и принимать управляющие действия для достижения скоординированного функционирования и развития отраслей экономики.  

Cuvinte-cheie
координация управления отраслями экономики, экономические индикаторы, функция изменения показателей отраслей, первая и вторая производные функции, межотраслевые балансы,

математическая модель

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Postolati, V.M.</dc:creator>
<dc:creator>Bîcova, E.V.</dc:creator>
<dc:creator>Grodeţki, M.V.</dc:creator>
<dc:date>2016</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p><em>S-a formulat problema și s-a propus abordarea modelării gestionării coordonate cu indicatorii sectoarelor economice la momentul curent. </em>&nbsp;<em>Lucrarea reprezintă o abordare principială pentru relizarea modelului matematic, care descrie funcția inițială de bază a modificării principalelor indicatori sectorali, pe baza datelor statistice reale pentru o anumită perioadă anterioară de timp și completate cu date de facto sau cu date prognozate care lipsesc actualmente. Pe l&acirc;ngă de analiza economică tradițională cu aplicarea indicilor modificării indicatorilor economici, se propune utilizarea unei abordări bazate pe determinarea primei derivate a funcției inițiale principale menționate de modificare a indicatorilor ramurali, care permit determinarea &icirc;n mod analitic a vitezei modificării indicatorilor sectorali examinați, și apoi - a doua derivată a funcției inițiale, care permite determinarea accelerării modificărilor indicilor industriali. &Icirc;n baza analizei acestor trei caracteristici, este posibilă evaluarea proceselor din sectoarele industriale și economia &icirc;n ansamblu, de a realiza măsurile de gestionare pentru atingerea dezvoltării funcționării coordonate și dezvoltării ramurilor economice. </em>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p><em>Арproach to modeling the coordinated management of indicators of economic sectors at the current time is presented. </em>&nbsp;<em>The paper presents the basic approach to creation of a mathematical model to describe the main changes in the original function main industry indicators on the basis of actual statistical data for a prior time period and supplemented by actual data or forecasted missing data at the current time. In addition to the traditional economic analysis using the index change of economy indicators is proposed to use a new approach, based on the determination of the first derivative of said main source function changes in the industry indicators, that allows analytically determine the changes rate of the considered industry indicators, and then - the second derivative of the original function that allows to define accelerating changes in the industry indicators. Based on the analysis of these three characteristics, it is possible to assess the processes in the industry and the economy as a whole and take control actions to achieve the coordinated functioning and economy development. </em>&nbsp;</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'><p><em>Сформулирована задача и предложен подход к моделированию скоординированного управления показателями отраслей экономики в текущий момент времени. </em>&nbsp;<em>Изложен принципиальный подход к созданию математической модели, позволяющей описывать основную исходную функцию изменения основных показателей отраслей на основании реальных статистических данных за определенный предшествующий период времени и дополненные фактическими данными или путем прогноза недостающих данных на текущий момент времени. Кроме традиционного экономического анализа с использованием индексов изменения показателей экономики предлагается использовать другой подход, основанный на определении первой производной указанной основной исходной функции изменения показателей отраслей, что позволяет аналитическим путем определять скорость изменения рассматриваемых показателей отраслей, и далее &ndash; вторую производную исходной функции, что позволяет определять ускорение изменения показателей отраслей. На основании анализа указанных трех характеристик становится возможным оценивать процессы в отраслях и экономике в целом и принимать управляющие действия для достижения скоординированного функционирования и развития отраслей экономики. </em>&nbsp;</p></dc:description>
<dc:source>Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare (Ediția III) 424-429</dc:source>
<dc:subject>координация управления отраслями экономики</dc:subject>
<dc:subject>экономические индикаторы</dc:subject>
<dc:subject>математическая модель</dc:subject>
<dc:subject>функция изменения показателей отраслей</dc:subject>
<dc:subject>первая и вторая производные функции</dc:subject>
<dc:subject>межотраслевые балансы</dc:subject>
<dc:title><p><strong>О подходах к моделированию скоординированного управления отраслями экономики</strong></p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>