Regimul de funcţionare al sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la interconectarea cu România
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
546 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-30 13:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9(478+498) (2)
Economia energiei în general (434)
SM ISO690:2012
POSTOLATI, Vitali; BERZAN, Vladimir. Regimul de funcţionare al sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la interconectarea cu România. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 413-423. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Regimul de funcţionare al sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la interconectarea cu România

Operation mode of power system of Republic of Moldova, interconnected with Romanian system

Режим работы энергосистемы Республики Молдова при реализации межсистемной связи с Румынией


CZU: 620.9(478+498)
Pag. 413-423

Postolati Vitali, Berzan Vladimir
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2017


Rezumat

The results of analysis of the operating mode of the power system of the Republic Moldova for some scenarios of accomplishment of interconnection with power system of Romania: cvazisincron scenario using machine angle adjustment phase shifting at the transformer stations Vulcaneshti, Baltsi and Central State district Station (CERSM), to the accomplishment of station Back-to-Back Vulcaneshti in different variants of simultaneous operation with CERSM with/without 330 kV OHL Vulcaneshti-Chisinau, in the case of delivery interruption of energy supply from CERSM via 400 kV line Have been analyzed in the article. It was realized that adjusting the active power through interconnection Baltsi-Suceava or Vulcaneshti-Isaccea leads to the change of the regime in both internal networks and the Ukrainian power system. BtB installing 330 kV OHL leads to the loading of OHL Vulcăneşti-Chisinau (400 kV Balti -Suceava is excluded from the calculation) to 571 MW by changing the value and direction of power flux in 330 kV OHL from Chisinau to CERSM, decreasing the power flow entering in the north of the country (OHL 330 kV CHP Dnestrovsk - Baltsi) and 330 kV OHL (Kotovsk-CERSM). Occur major changes of active power flux from buses CERSM to Ukraine in comparison with the regime before including the scheme of BTB Vulcaneshti and 330 kV OHL Vulcaneshti-Cishinau in the calculation. The change of the running direction and values of power fluxes through the networks of unified power system has as a consequence the increase by 171 MW (from 2961 MW to 3132 MW in) active power losses in this system in comparison with the base regime. It is underlined the fact that the accomplishment of asynchronous interconnection with Romania has regional impact by modifying power fluxes both in the electricity system of Moldova and Ukraine, Romania and operating mode of CERSM.

În lucrarea se prezintă rezultatele analizei regimului de funcţionare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova pentru unele scenarii de realizare a interconexiunii cu sistemul electroenergetic al României: scenariul cvazisincron cu utilizarea utilajului de reglare a unghiului decalajului de fază la staţiile de transformare Vulcăneşti, Bălţi şi la Centrala Electrică Raională de Stat Moldovenească (CERSM), la realizarea staţiei Back-to-Back la Vulcăneşti în diferite variante a funcţionării simultane cu CERSM cu/şi fără LEA 330 kV Vulcăneşti-Chişinău, la suspendarea livrării energiei de CERSM prin LEA 400 kV. S-a constatat,că reglarea puterii active prin interconexiunea Bălţi-Suceava sau Vulcăneşti-Isaccea conduce la modificarea regimului atât în reţelele interne, cât şi în liniile sistemului electroenergetic ucrainean. Instalarea BtB conduce la încărcarea LEA 330 kV Vulcăneşti-Chişinău (LEA 400 kV Bălţi –Suceava este exclusă din calcul) până la 571 MW cu schimbarea valorii şi direcţiei fluxului de putere în LEA 330 kV de la Chişinău spre CERSM, micşorarea fluxului de putere intrat prin nordul ţării (LEA 330 kV CHE Dnestrovsk-Bălţi) şi în linia LEA 330 kV (Kotovsk-CERSM). Au loc schimbări esenţiale ale fluxului de putere activă de la barele CERSM spre Ucraina în comparare cu regimul de până la includerea în schema de calcul a BtB Vulcăneşti şi a LEA 330 kV Vulcăneşti-Cişinău. Schimbarea direcţiei de circulaţie şi a valorilor fluxurilor de putere prin reţelele sistemului electroenergetic unificat au ca urmare majorarea cu 171 MW (de la 2961 MW până la la 3132 MW) a pierderilor de putere activă în acest sistem în comparare cu regimul de bază. Se indică la faptul, că realizarea interconexiunii asincrone cu România are impact la nivel regional prin modificarea fluxurilor de putere atât în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, cât şi în cel ucrainean, românesc, precum şi a regimului de funcţionare a CERSM.  

В статье представлены результаты анализа режима работы энергосистемы Республики Молдова для некоторых сценариев реализации межсистемной связи с Румынией: квазисинхронной с помощью фазосдвигающего устройства на трансформаторных подстанциях Вулканешты, Бельцы и шинах МГРЭС при одновременной работе вставки постоянного тока (ВПТ) в Вулканештах, МГРЭС (ЛЭП 400 кВ) и ЛЭП 330кВ Вулканешты -Кишинэу. Было414  установлено, что регулирование активной мощности на ЛЭП Бельцы-Сучава или Вулканешты-Исакчеа приводят к изменениям режима как в сетях энергосистемы Молдовы, так в сетях Украины и Румынии. Установка ВПТ приводит к росту перетока по ЛЭП 330 кВ Вулканешты-Кишинев (ЛЭП 400 кВ Бельцы -Сучава исключена из расчета) до 571 МВт при изменении величины и направления перетока через ЛЭП 330 кВ из Кишинева в сторону МГРЭС, уменьшается с севера (ЛЭП 330 кВ Бельцы Днестровская ГЭС) и в ЛЭП 330 кВ (Котовск- МГРЭС). Есть серьезные изменения перетока мощности от шин МГРЭС в сторону Украины. Изменение направления и значений перетоков мощности в единой энергосистемы приводит к увеличению мощности потерь на 171 МВт (с 2961 МВт до 3132 МВт) по сравнению с базовым режимом Асинхронная связь с Румынией приводит к изменениям потоков мощности как в электроэнергетической системе Республики Молдова, так и в сетях украинской, румынской энергосистем и влияет на режим работы МГРЭС.

Cuvinte-cheie
interconexiune cu sistemul electroenergetic al României, Back-to-Back, repartiţia fluxurilor de putere, pierderi de putere activă