Моделирование несимметричных режимов фазоповоротных трансформаторов с трехстержневыми магнитопроводами
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
620 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-11 22:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+62-83:621.314 (1)
Economia energiei în general (443)
Electrotehnică (824)
SM ISO690:2012
БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Моделирование несимметричных режимов фазоповоротных трансформаторов с трехстержневыми магнитопроводами. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 273-282. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Моделирование несимметричных режимов фазоповоротных трансформаторов с трехстержневыми магнитопроводами

Modelarea regimurilor asimetrice  a transformatoarelor de reglare a fazei  cu trei coloane

Modelling of asymetric modes of three-phase  three legs phase shifting transformers


CZU: 620.9+62-83:621.314
Pag. 273-282

Бошняга В.A. , Суслов В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017


Rezumat

The model for three-phase three legs phase-shifting transformers is realized, calculations and research of steady state asymmetric modes particularities were fulfilled, taking into account the electromagnetic coupling of the windings, located on different legs. Calculations and analysis include the most characteristics steady state asymmetric modes that occur during different short circuits and other asymmetric modes, including ones, associated with the occurrence of zero sequence magnetic flux. For the considered modes vector diagrams for currents and voltages were constructed, as well as for the relative values of magnetic fluxes in legs, which in ensemble give a clear idea about their particularities. Obtained results could be used for the design of phase shifting transformers for estimation of winding insulation requirements, electromagnetic forces at short circuits, etc.  

Este realizat modelul transformatorului trifazat pentru reglarea fazei cu miez din trei coloane, au fost calculate şi studiate caracteristicile specifice a modurilor asimetrice ale transformatorului pentru două scheme de conexiune, ţinând cont de existenta cuplării electromagnetice intre bobine, situate pe diferite coloane. Calculele şi analize includ diferite scurt-circuite, inclusiv si cu prezenţa fluxului magnetic de secvenţă homopolară. Au fost elaborate diagramele vectoriale ale curenţilor şi tensiunilor a bobinelor, precum şi a valorilor relative ale fluxului magnetic, care oferă împreună o reprezentare vizuală a particularităţilor lor. Rezultatele obţinute pot fi folosite la elaborarea şi proiectarea instalaţiilor menţionate pentru determinarea cerinţelor către izolaţia bobinelor, estimarea forţelor electromecanice la scurtcircuite, etc.  

Реализована модель трехфазного фазоповоротного трансформатора для схем соединения обмоток с трехстержневой конструкцией магнитопровода, проведены расчеты и изучены особенности установившихся несимметричных режимов работы фазоповоротных трансформаторов с двумя схемами соединения обмоток с учетом электромагнитной связи обмоток, расположенных на различных стержнях. Расчеты и анализ включают установившиеся несимметричные режимы, возникающие при различных коротких замыканиях, в том числе, при наличии магнитного потока нулевой последовательности. Для рассмотренных режимов построены векторные диаграммы токов и напряжений обмоток, а также относительных значений магнитного потока в стержнях, которые в совокупности дают наглядное представление об их особенностях. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании фазоповоротных трансформаторов для определения требований к изоляции обмоток, для оценки усилий при коротких замыканиях и др.  

Cuvinte-cheie
трехфазный фазоповоротный трансформатор с трехстержневым магнитопроводом, магнитный поток нулевой последовательности,

несимметричные режимы