Analiza comparativă a funcţionării CET-urilor cu capacitatea diferită de generare a energiei termice şi energiei electrice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
547 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-27 22:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+621.311.22:697.3 (2)
Economia energiei în general (436)
Electrotehnică (794)
Instalaţii de încălzire, ventilare și aer condiționat în construcții (40)
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir; POSTOLATI, Vitali; BABICI, Vladimir. Analiza comparativă a funcţionării CET-urilor cu capacitatea diferită de generare a energiei termice şi energiei electrice. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 261-272. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Analiza comparativă a funcţionării CET-urilor cu capacitatea diferită de generare a energiei termice şi energiei electrice

Comparative analysis of the operation of CHPs with different capacity of heat and electricity generating

Сравнительный анализ работы ТЭЦ с различной мощностью генерации тепла и электроэнергии


CZU: 620.9+621.311.22:697.3
Pag. 261-272

Berzan Vladimir, Postolati Vitali, Babici Vladimir
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017


Rezumat

A mode to analyze an operating efficiency of combined heat and power unit based on technical and economic indices of operation at varying thermal load at different times of the year have been treated in the paper. A comparison of the efficiency of CHPs is based on three indicators of operation per quarter, taking into account the rates of delivery of electricity, heat and for acquisition of natural gas: adding the value of the transformation of fuel in energy, a specific cost of own consumption per unit of power generating, dioxide emissions per unit of generation. It was established that the Source 2 (CHP-1) of the heat supply system of Chisinau at the tariffs in force has the economic efficiency level of conversion of fuel higher in comparison with Source 1 (CHP-2) for the range of generation capacity of thermal energy between 0-200 MW. At the regulated rates of energy delivery for CEP-2, the top value of the thermal load efficiency of CHP-1, for what the efficiency of CHP-1 exceeds the economic efficiency for fuel transformation by the CHP-2 is reduced to 90-100 MW. The increase of management level of TERMOELECTRICA SA Chisinau considering the rational use of the generation sources allows to reduce the fuel costs approx.by 80 million MDL per year.  

În lucrare s-a propus procedeul de analiză a eficienţei funcţionării centralelor electrice cu termoficare în baza indicilor tehnico-economici de funcţionare la varierea sarcinii termice în diferite perioade ale anului. Compararea eficienţei utilizării CET-urilor are la bază trei indicatori pentru trimestru de funcţionare, ţinând cont de tarifele livrării energiei electrice, termice şi a procurare a gazelor naturale: plus valoarea trnsformării combustibilului în energie, costul specific al consumului propriu pentru o unitate a puterii de generare, emisiile de dioxid pentru o unitate de generare. S-a stabilit, că Sursa 2 (CET-1) a sistemeului de alimentare cu energie termică din Chişinău la tarifele în vigoare are nivelul eficienţei economice de transformare a combustibilului mai ridicat în comparare cu Sura 1 CET-2) pentru diapazonul puterilor de generare a energiei termice 0-200 MW. La tarifele de livrare a energiei reglementate pentru CET-2, valoarea de sus a sarcinii termice a CET-1 pentru care eficienţa CET-1 depăşeşte eficienţa economică de transformare a combustibilului de către CET-2 se micşorează până la 90-100 MW. Sporirea nivelului managementului SA TERMOELECTRICA din Chişinău privind utilizarea raţională a surselor de generare permite micşorarea cheltuielilor pentru combustibil cca. cu 80 mil lei pe an.  

В работе был предложен способ анализа операционной эффективности тепловых электростанций централизованного теплоснабжения на основе технико-экономических показателей из работы при различной тепловой нагрузке в разное время года. Сравнение эффективности теплоэлектроцентралей основано на трех поквартальных показателях при учете тарифов на поставку электроэнергии, тепла и покупку газа: добавленная стоимость преобразования топлива, удельная стоимость собственного потребления на единицу мощности генерирования и объем выбросов двуокиси углерода на единицу мощности генерирования в квартал. Установлено, что Источник 2 (ТЭЦ-1) имеет более высокую экономическую эффективность преобразования топлива по сравнению с Источником 1 (ТЭЦ-2) для диапазона мощности генерации тепловой энергии 0-200 МВт. При работе ТЭЦ-1 c тарифами, установленными для CET-2, диапазон снижается до 90-100 МВт тепловой мощности. Улучшение управления в SA Termoelectrica по вопросу рационального использования источников генерации позволяет снизить расходы предприятия на топливо на 80 миллионов леев в год.

Cuvinte-cheie
eficienţă, CET, procedeu,

criterii evaluare

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Berzan, V.P.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Postolati, V.M.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Babici, V.M.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p><strong>Analiza comparativă a funcţionării CET-urilor cu capacitatea diferită de generare a energiei termice şi energiei electrice</strong></p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-4123-5-3</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>eficienţă</subject>
<subject>CET</subject>
<subject>procedeu</subject>
<subject>criterii evaluare</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>620.9+621.311.22:697.3</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p><em>A mode to analyze an operating efficiency of combined heat and power unit based on technical and economic indices of operation at varying thermal load at different times of the year have been treated in the paper. A comparison of the efficiency of CHPs is based on three indicators of operation per quarter, taking into account the rates of delivery of electricity, heat and for acquisition of natural gas: adding the value of the transformation of fuel in energy, a specific cost of own consumption per unit of power generating, dioxide emissions per unit of generation. It was established that the Source 2 (CHP-1) of the heat supply system of Chisinau at the tariffs in force has the economic efficiency level of conversion of fuel higher in comparison with Source 1 (CHP-2) for the range of generation capacity of thermal energy between 0-200 MW. At the regulated rates of energy delivery for CEP-2, the top value of the thermal load efficiency of CHP-1, for what the efficiency of CHP-1 exceeds the economic efficiency for fuel transformation by the CHP-2 is reduced to 90-100 MW. The increase of management level of TERMOELECTRICA SA Chisinau considering the rational use of the generation sources allows to reduce the fuel costs approx.by 80 million MDL per year</em>. &nbsp;</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p><em>&Icirc;n lucrare s-a propus procedeul de analiză a eficienţei funcţionării centralelor electrice cu termoficare &icirc;n baza indicilor tehnico-economici de funcţionare la varierea sarcinii termice &icirc;n diferite perioade ale anului. Compararea eficienţei utilizării CET-urilor are la bază trei indicatori pentru trimestru de funcţionare, ţin&acirc;nd cont de tarifele livrării energiei electrice, termice şi a procurare a gazelor naturale: plus valoarea trnsformării combustibilului &icirc;n energie, costul specific al consumului propriu pentru o unitate a puterii de generare, emisiile de dioxid pentru o unitate de generare. S-a stabilit, că Sursa 2 (CET-1) a sistemeului de alimentare cu energie termică din Chişinău la tarifele &icirc;n vigoare are nivelul eficienţei economice de transformare a combustibilului mai ridicat &icirc;n comparare cu Sura 1 CET-2) pentru diapazonul puterilor de generare a energiei termice 0-200 MW. La tarifele de livrare a energiei reglementate pentru CET-2, valoarea de sus a sarcinii termice a CET-1 pentru care eficienţa CET-1 depăşeşte eficienţa economică de transformare a combustibilului de către CET-2 se micşorează p&acirc;nă la 90-100 MW. Sporirea nivelului managementului SA TERMOELECTRICA din Chişinău privind utilizarea raţională a surselor de generare permite micşorarea cheltuielilor pentru combustibil cca. cu 80 mil lei pe an. </em>&nbsp;</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p><em>В работе был предложен способ анализа операционной эффективности тепловых электростанций централизованного теплоснабжения на основе технико-экономических показателей из работы при различной тепловой нагрузке в разное время года. Сравнение эффективности теплоэлектроцентралей основано на трех поквартальных показателях при учете тарифов на поставку электроэнергии, тепла и покупку газа: добавленная стоимость преобразования топлива, удельная стоимость собственного потребления на единицу мощности генерирования и объем выбросов двуокиси углерода на единицу мощности генерирования в квартал. Установлено, что Источник 2 (ТЭЦ-1) имеет более высокую экономическую эффективность преобразования топлива по сравнению с Источником 1 (ТЭЦ-2) для диапазона мощности генерации тепловой энергии 0-200 МВт. При работе ТЭЦ-1 c тарифами, установленными для CET-2, диапазон снижается до 90-100 МВт тепловой мощности. Улучшение управления в SA Termoelectrica по вопросу рационального использования источников генерации позволяет снизить расходы предприятия на топливо на 80 миллионов леев в год.</em></p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>