Использование физического метода для оценки и расчета суммарного коэффициента полезного использования топлива, оценки разнесения затрат и определения себестоимости при производстве тепловой и электрической энергии методом когенерации
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
498 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-05 16:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.92+697.34:536.7 (1)
Economia energiei în general (454)
Instalaţii de încălzire, ventilare și aer condiționat în construcții (47)
Termodinamică. Energetică (10)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БАБИЧ, В.М.. Использование физического метода для оценки и расчета суммарного коэффициента полезного использования топлива, оценки разнесения затрат и определения себестоимости при производстве тепловой и электрической энергии методом когенерации. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 253-257. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Использование физического метода для оценки и расчета суммарного коэффициента полезного использования топлива, оценки разнесения затрат и определения себестоимости при производстве тепловой и электрической энергии методом когенерации

The use of physical methods for assessing and calculating the total efficiency of fuel use, evaluation of cost allocation and determine the cost of the production of heat and electricity by cogeneration

Utilizarea metodelor fizice de evaluare și de calcul a randamentului total al utilizării combustibilului pentru evaluarea alocării costurilor și determinarea costului producerii de energie termică și energie electrică prin cogenerare


CZU: 620.92+697.34:536.7
Pag. 253-257

Постолатий В.М., Бабич В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017


Rezumat

Based on one of the many methods of (a physical method of separation costs) in the production of heat and electricity at thermal power generators, proposed enlarged methodology for calculating the efficiency of fuel use, evaluation and cost allocation, as well as determining the cost of production in the production of heat and electricity co-generation method . The calculation of its practical use in the evaluation of Chisinau thermal power station-1. The results of the calculations are compared with the rates approved by the National Agency for Energy Regulation

Bazat pe una dintre numeroasele metode de (metoda fizică a costurilor de separare), în producția de energie electrică și termică, la generatoarele de energie termică, metodologia propusă la scară mărită pentru calculul eficienței utilizării combustibilului, evaluarea și alocarea costurilor, precum și determinarea costului de producție în producția metodei de co-generare de căldură și energie electrică . Calculul utilizării sale practice în evaluarea stației-1 Chișinău termice. Rezultatele calculelor sunt comparate cu ratele aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.  

На основе одного из многочисленных методов (физического метода разнесения затрат) при производстве тепловой и электрической энергии на тепловых электроцентралях, предложена укрупненная методика для расчета коэффициента полезного использования топлива, оценки и разнесения затрат, а также определения себестоимости продукции при производстве тепловой и электрической энергии методом когенерации. Проведен расчет ее практического использования при оценке деятельности Кишиневской ТЭЦ-1. Итоги расчетов сопоставлены с действующими тарифами, утвержденными Национальным агентством по регулированию в энергетике.  

Cuvinte-cheie
когенерация, тепловая энергия,

электрическая энергия, методы разнесения затрат