Приведение к одному параметру формул для определения погрешностей при расчетах электрических величин
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
301 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-26 15:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621317.1/.2 (1)
Construcția de mașini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică (1190)
SM ISO690:2012
COLESNIC, Igor. Приведение к одному параметру формул для определения погрешностей при расчетах электрических величин. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 209-213. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Приведение к одному параметру формул для определения погрешностей при расчетах электрических величин

Reducing to one parameter in the formula to determine the errors of the values of electrical measure’s calculation

Reducerea la un singur parametru a expresiilor pentru determinarea erorilor la calculul mărimilor electrice


CZU: 621317.1/.2
Pag. 209-213

Colesnic Igor
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2017


Rezumat

For right choice of the devices in the determination of the values of current between the elements of the fixture it is necessary to know the respective share options (as variables) in the formation of error in determining the current value. It is proposed to shift the function of several parameters to a function of one parameter for which one can set separate limits for change each of these several parameters and also separately establish the accuracy of the measurement of this parameter. Studies were carried out on the values of the mathematical expectation, variance and standard deviation.  

Pentru alegerea corectă a aparatajului de măsurători la determinarea valorii curentului dintre elementele armăturii este nevoie de a cunoaşte cota parte a fiecărui parametru (ca variabile) la formarea erorii în determinarea valorii curentului. Se propune o trecere de la funcţia cu mulţi parametri la una cu un parametru, în cazul în care se poate atribui aparte limita de măsurători a fiecărui dintre aceşti parametri, de-asemenea pentru a stabili în mod aparte exactitatea de măsurare a parametrului dat. Cercetările au fost efectuate respectiv asupra valorilor matematice aşteptate, dispersiei şi devierea RMS.  

Для правильного выбора измерительной аппаратуры при определении величины тока между элементами арматуры необходимо знать долевое участие соответствующих параметров (как переменных) в образовании погрешности определения величины тока. Предлагается переход от функции нескольких параметров к функции одного параметра, при котором можно раздельно задать пределы изменения каждого из этих нескольких параметров, а также раздельно установить точность измерения данного параметра. Исследования производились по величинам математического ожидания, дисперсии и среднеквадратичного отклонения.  

Cuvinte-cheie
погрешность определения величин, дисперсия, среднеквадратичное отклонение,

математическое ожидание