Регулирование температуры топочных газов при сушке измельченного растительного сырья
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
458 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-27 11:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.952+621.182-66 (1)
Economia energiei în general (448)
Motoare termice în general. Producerea, distribuția și utilizarea aburului. Motoare (mașini) cu abur. Cazane de abur (23)
SM ISO690:2012
ХЭБЭШЕСКУ, И.; МОЛОТКОВ, Ю.. Регулирование температуры топочных газов при сушке измельченного растительного сырья. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 174-181. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Регулирование температуры топочных газов при сушке измельченного растительного сырья

Temperature control in flue gases drying shredders of raw materials

Reglarea temperaturii gazelor de cuptor la uscarea materiei prime vegetale mărunţite


CZU: 620.952+621.182-66
Pag. 174-181

Хэбэшеску И., Молотков Ю.
 
Институт сельскохозяйственной техники ”Mecagro”
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2017


Rezumat

According of the method of regulation temperature of the flue gases by dilution with atmospheric air. Was effectuated the description of the two versions of the construction of the flue gas regulators temperature. Was identified their strengths and weaknesses point of view of automation control processes. Practical examples analyzed regulatory response to the disturbing tem-perature effects. Proposed the structure and automated system formulates conclusions control of the regulatory work. Formulated conclusions, summarizing the results of the work performed.

Este investigată metoda de reglare a temperaturii gazelor de cuptor prin diluarea cu aer din atmosferă. Este adusă de-scrierea a două variante pentru construcţia reglatoarelor de temperatură a gazelor de cuptor. Sunt determinate avantajele şi deza-vantajele sale din punct de vedere a automatizării procesului de reglare. Pe exemple concrete a fost analizată reacţia în urma exci-tărilor acţiunilor de temperatură. Este propusă schema structurală a sistemului de dirijare automată a funcţionării reglatorului. Sunt formulate concluziile, care generalizează rezultatele lucrărilor efectuate.

Рассмотрен способ регулирования температуры топочных газов путем их разбавления атмосферным возду-хом. Приведено описание двух вариантов конструкции регуляторов температуры топочных газов. Определены их досто-инства и недостатки с точки зрения автоматизации процессов регулирования. На практических примерах проанализиро-вана реакция регуляторов на возмущающие температурные воздействия. Предложена структурная схема системы авто-матического управления работой регулятора. Сформулированы выводы, обобщающие результаты выполненной работы.

Cuvinte-cheie
Топочные газы, автоматическое регулирование,

воздух, Температура