Мониторинг ряда индикаторов экономической безопасности
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
419 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-18 19:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.22 (89)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (299)
SM ISO690:2012
БЫКОВА, Е.В.; ЧИНИК, Мария; МОРАРУ, Лариса. Мониторинг ряда индикаторов экономической безопасности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 154-162. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Мониторинг ряда индикаторов экономической безопасности

Monitoringul unui șir de indicatori ai securității economice

Monitoring of some economic security indicators


CZU: 338.22
Pag. 154-162

Быкова Е.В., Чиник Мария, Морару Лариса
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2017


Rezumat

Balanțele intersectoriale generalizează fluxurile financiare în activitățile sectoarelor economice fără a lua în considerație astfel de aspecte importante ca nivelul de trai al populației, indici demografici și alți indicatori sociali. A apărut o nouă direcție - securitatea economică, al cărei scop este determinarea indicatorilor economici generalizați. Indicatorii sunt grupați pe domenii ale economiei și constituie un sistem de indicatori care sunt revizuiți conform metodologiei analizei indicative. Abordări similare sunt utilizate în analiza securității energetice, în care securitatea economică este inclusă într-un capitol separat. În lucrare sunt analizate șapte sisteme de indicatori care reflectă sferele industriei, investițiile, știință, nivelul de trai și demografic al populației, aprovizionarea alimentară, PIB-ul. Într-un șir de domenii se evidențiază indicatorii sectorului energetic în comparație cu indicatorii generalizați. Analiza efectuată a relevat tendințele de criză (a.1996-2014) pentru unii indicatori, și anume: а)PIB-ul exprimat valoric în lei, are o tendință generală de creștere. PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de la 400$ pana la 1691 (a.2008), 2238 (a.2014) de dolari pentru fiecare persoană; b)Nivelul de trai este mult mai scăzut decât nivelul de trai din multe țări europene - nivelul de existență nu este acoperit de nivelul actual al venitului pe cap de locuitor și pensii;c)Producția industrială în echivalent lei are tendința de creștere, dar ponderea industriei în PIB scade în mod constant și constituie pentru a.2014 14,6%;d) Datoria externă în raport cu PIB este în continuă creștere, atingând în a.2014 85% din PIB;e) Investițiile în economie au o tendință de creștere (cu fluctuații), dar în sectorul energetic scade de la an la an, alcătuind în a.2014 doar 5,46% din totalul investițiilor în economie;k) Evaluarea generalizată a stării finale a securității economice denotă starea de pre-criză a economiei.

Intersectoral balances summarize the financial flows with the activities of economy sectors, but does not take into account such important aspects as the standard of population living, demographic and other social indicators. Was appeared a new direction- the economic security, the purpose of which is to define the generalized indicators of the economy. The indicators are grouped by areas of the economy and form a system of indicators that is reviewed by an indicative analysis methodology. The paper considers seven indicators that reflect the areas of industry, investment, science, the standard of population living, food security, GDP. The analysis has revealed the crisis tendencies (1996-2014) for some indicators, namely: a) GDP per capita rose from $ 400 up to 1691 (2008), 2238 (2014) dollars per person; b)The standard of population living is much lower then in European countries - the subsistence level is not covered by the current level of per capita income and pensions; c) Industrial production (in lei) is growth trend, but the share of industry in GDP has steadily decreased and amounted in 2014 to 14.6%; d)Value of external debt relative to GDP is constantly increasing, reaching in 2014 85% of GDP; e)Values of investment in the economy has a growth trend (with fluctuations), but the share of energy sector decreased from year to year, making only 5.46% (2014) from investment in the economy; k)Generalized evaluation of the final state of economic security shows the pre-crisis state of the economy.

Межотраслевые балансы обобщают финансовые потоки при деятельности отраслей экономики, но не учитывают такие важные аспекты, как уровень жизни населения, демографические и другие социальные показатели. Возникло новое направление- экономическая безопасность, целью которой является определение обобщенных показателей экономики. Показатели сгруппированы по сферам экономики и составляют систему индикаторов, которая анализируется по методологии индикативного анализа. Аналогичные подходы которые используются при анализе энергетической безопасности, в которую экономическая безопасность входит отдельным разделом. В работе рассмотрено семь индикаторов системы, отражающих сферы промышленности, инвестиций, науки, уровня жизни, демографической, обеспечения продовольствием, ВВП. В ряде сфер выделены показатели энергетической отрасли в сравнении с общими показателями. Выполненный анализ выявил кризисные тенденции (1996-2014) для некоторых индикаторов, а именно:а)ВВП на душу населения вырос с 400$ до 1691 (2008 г.), 2238 ( 2014) долларов на человека;б)Уровень жизни населения намного ниже уровня жизни во многих европейских странах - величина прожиточного уровня не покрывается текущим уровнем пенсий и среднедушевого дохода; в) Промышленное производство в леевом выражении имеет тренд роста, но доля промышленности в ВВП постоянно снижается, составив в 2014 году 14,6%;г)Величина внешнего долга по отношению к ВВП постоянно растет, достигнув в 2014 году 85% ВВП;д).Количество инвестиций в экономику, имеет тренд роста (с колебаниями), а в энергетику снижается год от года, составив в 2014 году всего 5,46% от общих инвестиций в экономику;к) Обобщенная оценка итогового состояния экономической безопасности показывает предкризисное состояние экономики. человека;б)Уровень жизни населения намного ниже уровня жизни во многих европейских странах - величина прожиточного уровня не покрывается текущим уровнем пенсий и среднедушевого дохода; в) Промышленное производство в леевом выражении имеет тренд роста, но доля промышленности в ВВП постоянно снижается, составив в 2014 году 14,6%;г)Величина внешнего долга по отношению к ВВП постоянно растет, достигнув в 2014 году 85% ВВП;д).Количество инвестиций в экономику, имеет тренд роста (с колебаниями), а в энергетику снижается год от года, составив в 2014 году всего 5,46% от общих инвестиций в экономику;к) Обобщенная оценка итогового состояния экономической безопасности показывает предкризисное состояние экономики.

Cuvinte-cheie
индикатор, кризис, экономическая безопасность