Методические подходы при построении краткосрочных прогнозов топливно-энергетических балансов
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
545 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-16 10:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311 (177)
Electrotehnică (832)
SM ISO690:2012
БЫКОВА, Е.В.; БЕРЗАН, Владимир. Методические подходы при построении краткосрочных прогнозов топливно-энергетических балансов. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 18-27. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Методические подходы при построении краткосрочных прогнозов топливно-энергетических балансов

Abordări metodice în realizarea balanţelor energetice  pe termen scurt

Methodological approaches to short-term energy balance


CZU: 621.311
Pag. 18-27

Быкова Е.В., Берзан Владимир
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2017


Rezumat

Continued growth in demand for energy resources has made the issues of the fuel and energy balance (EB) and its prediction actual. This article describes the methodological approaches and experience in building a short-term forecast of energy balance for Moldova. Energy Balance Sectors include the gross consumption, import, export, production, stock changes, transformation input and output, losses, final consumption by sub-sectors (industrial, household etc).  Groups of fuels "Natural Gas", "Electricity" and "Heat" represents one column. Groups "Coal", "Oil" and "Biofuels" include different types of fuels. Determination of the forecast values is based on the known time series. It uses three methodological approaches. Compound Annual Growth Rate (CAGR) is used if the series of values have pronounced change in dynamics. Last Known Value (LKV) is used for series of values with small quantities. Last Known Structure (LKS) is used if the values on the bottom line sector are poorly expressed by the dynamic change, but the structure within sector remains roughly the same proportions. Energy balance forecast is built using the described approaches with algorithm, including Energy balance, Commodity Balance, Prospective Energy Flow Chart. Fuel consumptions trends are analyzed. Forecast quality analysis is performed by comparing of predicted and the actual EB values (for 2014). The difference between them was within 2-11%. The quality of forecasting is satisfactory, and the methodology can be used in the future.  

Creşterea continuă a cererii pentru resurse energetice menţine actuale aspectele problematice ale balanţelor combustibilo-energetice (BCE) şi prognozarea acestora. Scopul acestui articol reprezintă descrierea abordărilor metodologice şi experienţei în construirea unei prognoze pe termen scurt a BCE pentru Moldova.  Sectoarele BE includ consumul brut, importul, exportul, producţia proprie, varierea stocurilor, consumul pentru conversie în alte forme de energie, pierderi, consumul final pentru subsectoare (industrial, rezidenţial şi altele).  Grupurile "Gaze naturale", "Energie electrică" şi "Energie termică" sunt reprezentate într-o coloană. Grupurile "Cărbune", "Produse petroliere" şi "Biocombustibili" au subdivizări suplimentare după tipuri de combustibili.  Determinarea consumului de combustibile pronosticat se bazează pe şirul anual de timp cunoscut. Concomitent s-au aplicat trei abordări metodologice. Coeficientul complex CAGR de creştere anuală este utilizat pentru şirul de valori ale indicatorilor cu o schimbare pronunţată a dinamicii. Pentru şirul de valori mici este aplicat factorul LKV - Last Known Value (”ultima valoare cunoscută"). În cazul în care valorile de pe linia de totalizare a sectorului sunt slab exprimate de dinamica schimbării, iar structura de distribuţie în cadrul sectorului s-a păstrat aproximativ în aceleaşi proporţii, atunci se aplică factorul LKS - Last Known Structure (”ultima structură de distribuţie cunoscută").  Prin aplicarea abordărilor de prognozare a BE descrise mai sus, s-a fectuat prognozarea după un anumit algoritm, inclusiv: prognoza pe grupuri de combustibili, prognoza pe tipuri de combustibili în cadrul grupurilor, diagramele fluxurilor de combustibile. S-au determinat tendinţele schimbărilor în consumul de combustibiil pentru fiecare grup şi pentru fiecare sector. Analiza calităţii pronosticului este efectuată prin compararea valorilor prognozate şi valorilor reale a indicatorilor BE (pentru a.l 2014). Diferenţa dintre ele este reprezentată în limita 2-11%. Calitatea prognozei realizate este satisfăcătoare, iar metodologia poate fi utilizată în viitor.  

Постоянный рост потребности в энергетических ресурсах сделал актуальными вопросы топливно-энергетических балансов (ТЭБ) и их прогнозирования. Целью статьи является описание методических подходов и опыта построения краткосрочного прогноза ТЭБ для Молдовы. 19  Секторы ТЭБ включают валовое потребление, импорт, экспорт, собственное производство, изменения в запасах, потребление для преобразования в другие виды энергии, потери, конечное потребление по подсекторам (промышленный, бытовой и другие).  Группы «Природный газ», «Электроэнергия» и «Теплоэнергия» представляются одной колонкой. Группы «Угли», «Нефтепродукты» и «Биотоплива» имеют дополнительное разделение по видам топлив.  Определение прогнозируемого потребления топлив осуществляется на основе известного временного ряда. При этом используется три методических подхода. Коэффициент совокупного среднегодового роста CAGR применяется для рядов значений показателей с явно выраженной динамикой изменения. Для рядов значений с малыми величинами применяется LKV - Last Known Value («последнее известное значение»). Если значения по итоговой строке сектора имеют слабо выраженную динамику изменения, а структура распределения внутри сектора сохранилась примерно в тех же пропорциях, то используется LKS – Last Known Structura («последняя известная структура распределения»).  С помощью вышеописанных подходов выполнено прогнозирование ТЭБ по определенному алгоритму, в том числе: прогноз по группам топлив, прогноз по видам топлив внутри групп, потоковые диаграммы. Определены тенденции изменения в потреблении топлив по каждой группе и для каждого сектора. Анализ качества прогноза выполнен путем сравнения спрогнозированных и фактических значений показателей ТЭБ (для 2014). Разница между ними была в пределах 2-11% . Качество построенного прогноза является удовлетворительным, и методология может использоваться в дальнейшем.

Cuvinte-cheie
топливо, баланс, прогноз

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p><strong>Методические подходы при построении краткосрочных прогнозов топливно-энергетических балансов</strong></p>">
<meta name="citation_author" content="Быкова Е.В.">
<meta name="citation_author" content="Берзан Владимир">
<meta name="citation_publication_date" content="2016">
<meta name="citation_collection_title" content="Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare">
<meta name="citation_volume" content="Ediția III">
<meta name="citation_firstpage" content="18">
<meta name="citation_lastpage" content="27">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/18_27_A-02.pdf">