Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1432 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-10 00:29
SM ISO690:2012
VANGHELE, Cristian. Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Ed. a 12-a/Vol. 1, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chişinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, pp. 273-277. ISBN 978-9975-3171-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1, 2017
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017

Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture


JEL: B22, Q15, C52
Pag. 273-277

Vanghele Cristian
 
"Andrei Saguna" University Constanta County
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2017


Rezumat

Managementul factorilor interni şi externi care inflenţează în mod direct deciziile implementate de actul managerial la nivelul macroeconomic al ramurii agriculturii şi a sistemelor de irigaţii, preupune stabilirea unor target-uri şi implemntarea unui sistem decizional la nivelul agriculturii şi al sistemelor de irigaţii care trebuie sa fie rezultatul unei analize profunde a relaităţilor de la nivelul acestei ramuri şi subramuri, a factorilor perturbatori concomitent cu implementarea unor decizii de stopare a fenomenelor de dgradare a solului şi terenurilor agriciole şi de conservare şi dezvoltare a potenţialului productive al acestora, care au ca scop final asigurarea unui surplus de producţie pentru consumul popolaţiei şi asigurarea unei producţii îndestulatoare pentru consumul industrial cu concretizare în obţinerea de plus valoare şi profit net cît mai mare pantru fermele de exploatare. Actualitate: managerierea politicilor decizionale la nivel macroeconomic în agricultura Republicii Moldova şi Romăniei. Scop: analiza factorilor interni şi externi care determină implementarea deciziilor la nivel macroeconomic-studiu de caz – paralelă între Republica Moldova şi România – managerierea crizelor în ramura agriculturii. Metode de cercetare: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, cercetarea de dezvoltare, prin: Observarea și măsurarea fenomenelor; Crearea de ipoteze și modele, prognoze, stabilirea nivelului de importanță; Testarea ipotezelor modelului prin experimente, teste, încercări; Elaborarea concluziilor ştiinţifice; Rezultate-vor fi publicate în lucrări ştiinţifice şi monografii.

The management of internal and external factors directly influencing the decisions implemented by the managerial act at the macroeconomic level of the agriculture and irrigation systems prefers the setting of targets and the implementation of a decision-making system for agriculture and irrigation systems that must be the result of a profound analysis of the realities of this branch and sub-branches, the disturbing factors and the implementation of some decisions to stop the phenomena of soil degradation and agricultural land and to preserve and develop their productive potential, a production surplus for the consumption of the population and ensuring a productive production for the industrial consumption with the realization in obtaining extra value and net profit as high as for the exploitation farms. Actuality: managing decision-making policies at the macroeconomic level in the agriculture of the Republic of Moldova and Romania. Aim: Analysis of internal and external factors that determine the implementation of macroeconomic decision-case studies – parallels between the Republic of Moldova and Romania – management of crisis in agriculture. Research Methods:Fundamental Research, Applied Research, Development Research, by: Serving and measuring phenomena; Creating hypotheses and models, forecasting, determining the level of importance; Testing model hypotheses through experiments, tests, tests; Developing scientific conclusions. Results: will be published in scientific papers and monographs.  

Cuvinte-cheie
management, macroeconomic, Agriculture, Irrigation systems, decision-making, evaluation, efficiency