Analiza poziţiei producătorilor locali în achizițiile publice în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
451 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-21 13:27
SM ISO690:2012
BUGA, Cristina. Analiza poziţiei producătorilor locali în achizițiile publice în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Ed. a 12-a/Vol. 1, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chişinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, pp. 141-149. ISBN 978-9975-3171-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1, 2017
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017

Analiza poziţiei producătorilor locali în achizițiile publice în Republica Moldova


JEL: H57, F02, F15
Pag. 141-149

Buga Cristina
 
Preşedenţia Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2017


Rezumat

Achizițiile publice au fost întotdeauna un domeniu de intervenție delicat, bazat pe considerente ideologice sau politice dictate de rolul pe care și-l asuma autoritatea publica în acest proces. Pe de o parte Statul, este un agent economic, implicat într-o tranzacție de vânzare-cumpărare și are drept scop maximizarea utilității sale – de ași procura un produs la cel mai bun raport preț-calitate. Pe de alta parte, Statul nu este și nu poate fi calificat de un simplu actor de piață, deoarece rolul oricărui guvern este de a contribui la «consolidarea capacitaților de producere [autohtone] în funcție de cerințele pieții, la promovarea dezvoltării și a transferului de tehnologie, la crearea rețelelor de întreprinderi, la sporirea productivității și a competitivității» (UNCTAD, 2004, p.17).Obiectivul acestui document este de a analiza poziția producătorilor din Republica Moldova în achizițiile publice autohtone.  Prima parte a studiului se bazează pe analiza actelor legislative din domeniu. Analiza reglementărilor din această sferă revelă că achizițiile publice din domeniile apărării și utilităților cât și concesiunile și parteneriatele public-private (PPP) rămân nereglementate, ceea ce permite o oarecare marjă de manevră în domeniul promovării producătorilor locali. Însă, un studiu mai detaliat a reformelor pe care s-a angajat să le întreprindă Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere, demonstrează o tendință opusă. Dorința de a promova un acces liber și reciproc la piețele de achiziții publice limitează orice politică pro-activă în acest domeniu. Ori, aceste reforme premature riscă să defavorizeze întreprinderile moldovenești ținând cont de decalajul de competitivitate dintre acestea și firmele europene.  A doua parte a studiului este consacrata analizei competitivității efective a întreprinderilor moldovenești în licitațiile Europene, pentru perioada 2012-2016. In calitate de surse de informație au fost utilizate paginile WEB ale autorităților publice, organizațiilor internaționale și inclusiv a donatorilor străini ceea ce a permis de a pune în evidență autoritățile contractante, sumele angajate, întreprinderile câștigătore, etc. O sursa importanta de informație este site-ul dedicat achizițiilor publice din Europa, „Tenders Electronic Daily”, care este versiunea on-line a suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta permite consultarea documentelor ce țin de achizițiile publice din Republica Moldova finanțate din surse externe (publicarea anunțului, solicitările de clarificare, deschiderea ofertelor, evaluarea ofertelor, anunțurile de atribuire) Din cauza nepublicării sau publicării sporadice a anunțurilor de atribuire a contractelor, golurile de informație au fost completate cu datele găsite în rapoartele Administraţiei de Stat a Drumurilor, a Ministerul Mediului al Republicii Moldova, a Agenției Achizițiilor Publice, a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare dar si rapoartele de audit ale Curții de Conturi.  Rezultatele analizei achizițiilor publice finanțate din surse externe, îndeosebi de către statele Uniunii Europene1, evidențiază ca până-n 2016, nici o întreprindere moldoveneasca nu a câștigat licitațiile europene destinate altor țări decât Republica Moldova. Cu alte cuvinte, producătorii autohtoni nu sunt la moment capabili de ași exporta producția în Uniunea Europeana prin intermediul achizițiilor publice. Un studiu al achizițiilor publice efectuate de către creditorii sau donatorii străini în numele și în favoarea Republicii Moldova, demonstrează că o buna parte din banii împrumutați sau donați țării noastre au servit pentru a promova activitatea întreprinderile străine, mai ales europene. Astfel, cu toate că, programele sau reformele promovate de creditorii sau donatorii străini sunt destinate sa îmbunătățească nivelul de trai în țara, acest obiectiv poate fi atins mai eficient dacă se favorizează întreprinderile moldovenești în licitațiile europene, măcar pentru bunurile sau serviciile care vor fi achiziționate în cadrul unor programe destinate dezvoltării Republicii Moldova.

Public procurement has always been a delicate field of intervention, based on ideological or political considerations dictated by the goal that the public authority assumes in this process. On one hand, Government is an economic agent involved in a sale-purchase transaction that aims to maximize its utility. On the other hand, it could hardly be labeled as a simple market player, because the role of any government is to contribute to indigenous production capacities and to promote local development. The objective of this document is to analyze the position of Moldovan producers in local public procurement. I first part we prove that the desire of Moldovan public authorities to promote a policy of free and mutual access to public procurement markets limits any pro-active policy in this area. However, these premature reforms risk to be in the detriment of Moldovan enterprises, given the competitive gap between them and the European firms. The second part of the study analyze the effective competitiveness of Moldovan enterprises in public tenders across EU. It shows that moldovan producers are not enough competitive, to export their output to the European Union through public procurement.

Cuvinte-cheie
achiziţii publice, Acord de Asociere, competitivitate