Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
549 39
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-05 12:30
SM ISO690:2012
STRATAN, Alexandru. Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Ed. a 12-a/Vol. 1, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chişinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, pp. 10-17. ISBN 978-9975-3171-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1, 2017
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017

Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice


JEL: O11, F43, F63
Pag. 10-17

Stratan Alexandru
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2017


Rezumat

Parcurgând un lung proces de tranziţie la economia de piaţă şi, fiind în procesul consolidării unei zone de comerţ liber aprofundată şi comprehensivă cu Uniunea Europeană, sporirea competitivităţii naţionale a devenit un obiectiv de importanţă majoră necesar a fi realizat de către autorităţile naţionale. Or, neglijarea acestui aspect, la această etapă, ar putea majora costurile şi timpul de reducere a decalajului de dezvoltare între economia moldovenească şi alte state din regiune. Scopul acestei lucrări constă în evaluarea competitivității economiei naționale, ținând cont de suportul informaţional disponibil în rapoartele trimestriale de monitorizare a Foii de parcurs privind ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova. În procesul efectuării investigaţiilor au fost utilizate un șir metode de cercetare, inclusiv: analiza, sinteza, inducția, deducția, analogia, luând în considerare specificul domeniului economic. Principalele rezultate obținute în urma investigațiilor constau în oferirea unei diagnoze comprehensive a proceselor economice şi sociale ce contribuie la determinarea nivelului competitivităţii naţionale şi identificarea constrângerilor majore care necesită o implicare mai mare din partea autorităţilor publice, mediului academic şi a societăţii civile, în ansamblu.  

Through a long process of transition to the market economy and, being in the process of consolidating a deep and comprehensive free trade area with the European Union, the increase of the national competitiveness has become a major objective to be achieved by the national authorities. However, neglecting this at this stage could increase the costs and time to reduce the development gap between the Moldovan economy and other countries in the region. The purpose of this paper is to assess the competitiveness of the national economy, taking into account the information support available in the quarterly monitoring reports of the Roadmap for improving the competitiveness of the Republic of Moldova. In the course of the investigations, a number of research methods were used, including: analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, taking into account the specifics of the economic field. The main results of the investigations are to provide a comprehensive diagnosis of economic and social processes that help determine the level of national competitiveness and identify major constraints that require greater involvement from public authorities, academia and civil society as a whole.

Cuvinte-cheie
competitivitate, creştere economică, investiţii,

comerţ exterior, export