Место и роль молодежи как особой социальной группы в части репродуктивного потенциала государства в контексте демографической ситуации
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
259 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-11 12:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:612.663-053.6:305 (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (479)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (200)
Studii de gen (36)
SM ISO690:2012
CEBAN, Oxana; ZARBAILOV, Natalia; EŢCO, Constantin. Место и роль молодежи как особой социальной группы в части репродуктивного потенциала государства в контексте демографической ситуации. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2016, nr. 1(65), pp. 50-56. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(65) / 2016 / ISSN 1729-8687

Место и роль молодежи как особой социальной группы в части репродуктивного потенциала государства в контексте демографической ситуации

Locul și rolul tinerilor ca o grupă socială specifică în ceea ce privește potențialul reproductiv al statului în cont

The place and role of youth as a special social group in terms of reproductive potential of the state in the context of demographic situation


CZU: 614.2:612.663-053.6:305
Pag. 50-56

Ceban Oxana, Zarbailov Natalia, Eţco Constantin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2017


Rezumat

Tineretul este o grupă socială specifică care infl uențează potențialul reproductiv al statului. Starea de sănătate a tinerei generații, inclusiv aspectele fi zice, mentale si sociale, atitudinile de reproducere și caracterul moral determină viitorul sociodemografi c al societății în ansamblu. Scopul acestui studiu a fost de a investiga publicații ce refl ectă locul și rolul tinerilor ca o anumită grupă socială cu potențial reproductiv, în contextul situației demografi ce actuale. Specifi citatea perioadei de vârstă, nivelul scăzut de cunoaștere, lipsa competențelor privind sănătatea reproducerii, comportamentul reproductiv riscant la mulți adolescenți determină frecvența crescută a tulburărilor de sănătate reproductivă. Acest lucru duce la un potențial scăzut de reproducere și la criza demografi că actuală în întreaga lume. Educația sexuală a tinerilor pentru atitudinea lor activă faţă de propria sănătate este în prezent foarte puțin utilizată ca o prioritate a programelelor de garanție de stat și a legilor multor state

The youth is specific social group that influence the reproductive potential of the state. The health of young generation, including physical, mental and social aspects, reproductive attitudes, and moral character determine socio-demographic future of society as a whole. The aim of this study was to investigate publications, that reflecting the place and role of young people as a particular social group in the state of the reproductive potential in the context of the demographic situation. Specificity of age period, low level of awareness, lack of reproductive health skills and therefore risky reproductive behavior of many adolescents determines the high frequency of reproductive health disorders. This determines low reproductive potential and the current demographic crisis around the world. Working with young people on their sexual education for their active attitude to own health is currently little used reserve, and is a priority in the programs of state guarantees and the laws of many states

Cuvinte-cheie
Tineri, demografie,

sănătatea reproducerii