Политические партии и деятели Бессарабского земства (1869-1917)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
232 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-21 17:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[94+329](478)"1869-1917" (1)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (18)
Partide și mișcări politice (30)
SM ISO690:2012
TOMULEŢ, Valentin; СЫЧЁВ, Сергей. Политические партии и деятели Бессарабского земства (1869-1917). In: Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 2(26), pp. 19-30. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Политические партии и деятели Бессарабского земства (1869-1917)

CZU: [94+329](478)"1869-1917"
Pag. 19-30

Tomuleţ Valentin, Сычёв Сергей
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 24 octombrie 2017


Rezumat

Subiectul pus în discuţie vizează unele partide şi personalităţi marcante care au activat în organul de autoadministrare din Basarabia – zemstva (instituită în anul 1869) şi au contribuit, într-o anumită măsură, la dezvoltarea provinciei. Autorii constată că unii nobili s-au unit şi au format „partide politice”. Partidele de zemstvă erau grupe de persoane legate de cele mai infl uente familii şi personalităţi din Basarabia. Pentru unele dintre ele zemstvele au servit ca teren în care nobilimea îşi putea rezolva interesele personale, altele însă nu s-au limitat la aceste interese şi au muncit pentru binele provinciei. Mulţi nobili numeau zemstva un „alter ego” al nobilimii basarabene. Ca rezultat, pe câmpul politic basarabean s-au format două partide de bază – „Tânăra Basarabie” (Молодая Бессарабия) şi „Partidul vechi grecesc” (Старогреческая партия), care s-au perindat la putere. La începutul anilor ’80 ai secolului al XIX-lea „Partidul vechi grecesc” l-a învins defi nitiv pe concurentul său şi a luat frâna administrării zemstvei basarabene. Consilierii au văzut în persoana zemstvei din Basarabia un mijloc important şi sigur pentru comiterea abuzurilor. Spre exemplu, preşedintele Consiliului de zemstvă Orhei Cozac a delapidat bani din bugetul zemstvei. După depistarea furtului şi publicarea lui în presă Cozac s-a împuşcat. Fiecare grupare de nobili includea nu doar persoane legate de anumite interese din viaţa economică şi politică a Basarabiei, dar şi persoane înrudite între ele, legate de interese de neam. În anii 1881-1884, din cei 52 de consilieri guberniali, 18 erau înrudiţi: fraţii Semigradov (4 persoane), fraţii Crupenschi, fraţii Sinadino, fraţii Dunca, fraţii Cotruţă (câte 2 persoane). Familia Crupenschi era cea mai infl uentă familie din cadrul zemstvei basarabene. Publicistul P. Cruşevan scria în această privinţă că clanul Crupenschi a uzurpat puterea în Basarabia, iar guvernatorul S. Urusov remarca importanţa acestei familii în viaţa economică şi politică a provinciei. Mulţi reprezentanţi ai zemstvei şi-au lăsat amprenta asupra vieţii economice, politice şi spirituale a Basarabiei. K. Pisarjesvki a contribuit în fondarea publicaţiei Zemstvei Basarabene. Familia Lisovski a jucat rolul de opoziţie faţă de familia Crupenschi. Graţie lui E. Lisovski, educaţia populară a luat o anumită amploare în judeţul Hotin. De remarcat faptul că în nici un alt judeţ din Basarabia n-au fost înregistrate asemenea succese în domeniul educaţiei ca în judeţul Hotin. Reprezentantul mişcării liberale, baronul A. Stuart, a jucat un rol important în fondarea Muzeului Zemstvei şi a Spitalului pentru bolnavii cu afecţiuni mentale. A. Cotruţă şi P. Gore, luptători pentru idealuri naţionale, au promovat ideea introducerii limbii române în sferă politică, culturală şi educaţională din Basarabia.

This article focuses on some parties and signifi cant personalities who worked in the Bessarabian institution of local self-government – Zemstvo (created in 1869) and contributed to the development of the province. The authors found that some nobles united and formed political parties. Parties of the Zemstvo were groups of persons related to the most infl uential families from Bessarabia. For some of them the Zemstvo served as a platform on which the nobles could solve their problems. It can be said that the Zemstvo was the “alter ego” of the Bessarabian nobility. As a result, in the political life of Bessarabia two main parties were formed – “Young Bessarabia” (“Molodaya Bessarabiya”) and “Old Greek Party” (Starogrecheskaya”), which succeeded each other at the helm of power. In the early 1880s, the “Old Greek party” fi nally defeated its rival and gained full power in the Bessarabian Zemstvo administration. Counselors saw in the Bessarabian Zemstvo an important and reliable instrument for committing abuses. For example, the Head of the Orhei Zemstvo Council Cozac embezzled money from the Zemstvo budget. When the fact of the theft was uncovered, and this was written about in the press, Cozac shot himself. Each group of the nobles included not only people related to certain interest in economic and political life of Bessarabia, but also people related by kinship, acting in the family interests. In 1881-1884, 18 of the 52 provincial councelors were relatives: brothers Semigradov (4 people), brothers Krupensky, brothers Sinadino, brothers Dunca, brothers Cotruta (2 people). The Krupensky family was the most infl uential family in the Bessarabian Zemstvo. The publicist P. Krushevan wrote in this regard that the Krupensky clan usurped all the power in Bessarabia, and the Governor S. Urusov noted their importance in economic and political life of the province. Many members of the Zemstvo left their mark in the economic, political, and spiritual life of Bessarabia. K. Pisarszevsky contributed to the publication of the Bessarabian Zemstvo journal “Vestnik Bessarabskogo Zemstva”. The Lisowski family played the role of opposition to the Krupensky family. Thanks to E. Lisowsky popular education began to develop in the Khotyn District. The representative of the liberal movement Baron A. Stuart played an important role in the creation of the Museum of Zemstvo and a hospital for the mentally ill. A. Cotruta and P. Gore, fi ghters for national ideals, promoted the idea of introduction of the Romanian language in the political, cultural and social life of Bessarabia.

Cuvinte-cheie
земство, политические партии, Бессарабия,

Владимир Пуришкевич, Александр Котруцэ, Александр Стюарт, Паул Горе, Константин Писаржевский, Павел Леонард, Константин Мими