Роль поведения, эмоций и коммуникации в развитии психических расстройств. Их феноменология.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
241 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-22 10:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.86:159.913 (1)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (47)
Psihologie (770)
SM ISO690:2012
ФУРДУЙ, Теодор; ЧОКИНЭ, Валентина; ГЛИЖИН, Алёна; ФУРДУЙ, Влада; ВРАБИЕ, Валерия ; БЕРЕЗОВСКАЯ, Елена; ГЕОРГИУ, Зинаида; ЖИТАРЬ, Юрие. Роль поведения, эмоций и коммуникации в развитии психических расстройств. Их феноменология.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 2(332), pp. 19-29. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X

Роль поведения, эмоций и коммуникации в развитии психических расстройств. Их феноменология.


CZU: 613.86:159.913
Pag. 19-29

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Глижин Алёна, Фурдуй Влада, Врабие Валерия , Березовская Елена, Георгиу Зинаида, Житарь Юрие
 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 octombrie 2017


Rezumat

În raport sunt abordate două probleme de mare importanţă pentru psihosanocreatologie, psihiatrie și psihologie: problema tulburărilor ontogenetice psihice și a rolului comportamentului, emoţiilor și comunicării în manifestarea acestora și problema fenomenologiei exteriorizării dissanogeniei comportamentului, emoţiilor și comunicării. Problema tulburărilor ontogenetice psihice rămâne nerezolvată, despre ce denotă incidenţa înaltă a tulburărilor psihice și pronosticul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, privind faptul, că în viitorul apropiat depresia va ocupa primul loc în structura morbidităţii maladiilor neinvazive. Aceasta demonstrează necesitatea unei noi abordări a mecanismelor dezvoltării dereglărilor ontogenetice psihice și rolul comportamentului, emoţiilor și comunicării în manifestarea lor, viziune nouă, prezentată și examinată la ședinţa secţiei „Sanocreatology, formation and maintenance of Mental Health” din cadrul congresului „Neuroscience for Medicine and Psychology”. A doua problemă, care rezultă din prima, constă în determinarea indicatorilor ce se utilizează în diagnosticarea unităţilor nozologice în Clasificatorul Internaţional al Bolilor (capitolul V) și identificarea lor conform exteriorizării comportamentului, emoţiilor și comunicării. Ca bază în determinarea fenomenologiei dissanogenităţii acestor procese psihice, concomitent au servit și conceptele despre comportamentul dissanogen, emoţiile dissanogene și comunicarea dissanogenă. În temeiul celor menţionate au fost estimaţi cei mai reprezentativi dissanoindicatori ai comportamentului, emoţiilor și comunicării.

The report considers two problems that are of great importance for psychosanocreatology, psychiatry and psychology: the problem of ontogenetic mental disorders and the role of behavior, emotions and communication in their manifestation and the issue of phenomenology of behavior, emotions and communication dissanogenicity exteriorization. The problem of ontogenetic mental disorders remains unresolved, as evidenced by the high prevalence of mental disorders and the prognosis of the World Health Organization that in the near future depression will come first in the structure of the incidence of non-invasive diseases. This proves the need for a new approach to the mechanisms of ontogenetic mental disorders development and the role of behavior, emotions and communication in their manifestation, a new vision presented and discussed in the section „Sanocreatology, formation and maintenance of Mental Health” within the congress „Neuroscience for Medicine and Psychology”. The second problem that arises from the first one is the determination of indicators used by the International Classification of Diseases (Chapter V) for the diagnosis of nosological units, and their identification, taking into account behavior, emotions and communication exteriorization. As the basis for determination of the phenomenology of these mental processes dissanogenicity served the conceptions on dissanogenic behavior, emotions and communication as well. Based on the above, the most representative dissanoindicators of behavior, emotions and communication were evaluated.  7references, 6 figures.

В докладе рассмотрены две проблемы, имеющие большое значение для психосанокреатологии, психиатрии и психологии: проблема онтогенетических психических расстройств и роли поведения, эмоций и коммуникации в их проявлении и проблема феноменологии экстериоризации диссаногенности поведения, эмоций и коммуникации.  Проблема онтогенетических психических расстройств остается нерешенной, о чем свидетельствует высокая распространенность психических расстройств и прогноз Всемирной Организации Здравоохранения относительно того, что в ближайшем будущем депрессия выйдет на первое место в структуре заболеваемости неинвазивными болезнями. Это доказывает необходимость нового подхода к механизмам развития онтогенетических психических расстройств и роли поведения, эмоций и коммуникации в их проявлении, нового видения, представленного и обсужденного на секции „Sanocreatology, formation and maintenance of Mental Health” в рамках конгресса „Neuroscience for Medicine and Psychology”. Вторая проблема, которая вытекает из первой, состоит в определении индикаторов, использующихся Международным Классификатором Болезней (глава V) для диагностики нозологических единиц, и их идентификации с учётом экстериоризации поведения, эмоций и коммуникации. Основой определения феноменологии диссаногенности этих психических процессов послужили и концепции о диссаногенных поведении, эмоциях и коммуникации. На базе изложенного были оценены самые репрезентативные диссаноиндикаторы поведения, эмоций и коммуникации. Библ. – 7, рис. – 6.

Cuvinte-cheie
: psihosanocreatologie, tulburări ontogenetice ale sănătăţii psihice, dissanoindicatori,

sănătate psihică, comportament, emoţii, comunicare