Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. I. анализ современных представлений о психике, о психическом здоровье и об онтогенетических расстройствах психического здоровья и новые их концепции с позиции психосанокреатологии.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
397 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-17 14:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.86:616.89 (3)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (59)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (69)
SM ISO690:2012
ФУРДУЙ, Теодор; ЧОКИНЭ, Валентина; ФУРДУЙ, Влада; ГЛИЖИН, Алёна; ВРАБИЕ, Валерия ; БЕРЕЗОВСКАЯ, E.. Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. I. анализ современных представлений о психике, о психическом здоровье и об онтогенетических расстройствах психического здоровья и новые их концепции с позиции психосанокреатологии.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 2(332), pp. 7-19. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X

Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. I. анализ современных представлений о психике, о психическом здоровье и об онтогенетических расстройствах психического здоровья и новые их концепции с позиции психосанокреатологии.


CZU: 613.86:616.89
Pag. 7-19

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Глижин Алёна, Врабие Валерия , Березовская E.
 
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
 
Disponibil în IBN: 17 octombrie 2017


Rezumat

Realizarea obiectivelor psihosanocreatologiei privind formarea și menţinerea dirijată a sănătăţii psihice este posibilă doar în baza fenomenelor fundamentale ale psihologiei – psihica, sănătatea psihică și tulburările psihice, ce constă în analiza sistemelor de viziuni contemporane, esenţei acestora și mecanismelor de dezvoltare, prin prisma posibilei utilizări în psihosanocreatologie, care succint este prezentată în raport. Concomitent sunt examinate interpretările de bază ale acestor fenomene, cauzele imposibilităţii utilizării lor de către specialiști în activitatea practică, în deosebi, în psihosanocreatologie. Sunt relatate premizele știinţifice și unele principii ale psihosanocreatologiei, care au stat la baza elaborării noilor concepte referitor la fenomenele psihice menţionate, la componentele lor constitutive, la factorii și mecanismele de formare și păstrare a lor, care elucidează căile de creare și menţinere dirijată a sănătăţii mintale.

Solution of the tasks of psychosanocreatology concerning the directed formation and maintenance of mental health is possible only on the basis of the fundamental phenomena of psychology – psyche, mental health and ontogenetic mental disorders, which involves the analysis of modern systems of views, their essence and development mechanisms, from the perspective of their possible use in psychosanocreatology. This analysis is briefly presented in the lecture. The report examines the main ideas about these phenomena, the reasons of their inability to be used by specialists in their practical activities, in particular, in psychosanocreatology. The scientific prerequisites and specific principles of psychosanocreatology are expounded. They formed the basis for the development of new conceptions on these psychic phenomena, their components, factors and mechanisms for their formation and maintenance. And these new conceptions reveal the ways of directed creation and preservation of mental health. 19 references, 3 figures.

Решение задач психосанокреатологии о направленном формировании и поддержании психического здоровья возможно лишь на базе основополагающих феноменов психологии – психика, психическое здоровье и онтогенетические психические нарушения, что предполагает анализ современных систем взглядов, их сути и механизмов развития, с позиции вероятного их использования в психосанокреатологии, который кратко представлен в лекции. В докладе рассматриваются основные представления об этих феноменах, причины невозможности их использования специалистами в практической деятельности, в частности, в психосанокреатологии. Излагаются научные предпосылки и отдельные принципы психосанокреатологии, которые легли в основу разработки новых концепций об указанных психических феноменах, их составляющих, о факторах и механизмах их формирования и поддержания, раскрывающих пути направленного создания и сохранения психического здоровья. Библ. – 19, рис. – 3.

Cuvinte-cheie
psihosanocreatologie, sănătate psihică, sanocreatologie,

psihică, tulburări ontogenetice ale sănătăţii psihice,

concept