Проблемные аспекты обеспечения прав человека в ходе правоотношений, обусловленных его смертью (опыт Украины)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
440 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.7 (378)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (349)
SM ISO690:2012
СТЕЛЬМАЩУК, Александр. Проблемные аспекты обеспечения прав человека в ходе правоотношений, обусловленных его смертью (опыт Украины). In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), pp. 80-84. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 10/2(310) / 2017 / ISSN 1810-309X

Проблемные аспекты обеспечения прав человека в ходе правоотношений, обусловленных его смертью (опыт Украины)

CZU: 342.7
Pag. 80-84

Стельмащук Александр
 
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2017


Rezumat

В статье привлекается внимание к проблеме гарантирования права человека на достойную смерть и обеспечение реализации его волеизъявления о надлежащем отношении к нему после смерти. Обосновывается, что гарантирование права человека на достойную смерть, прежде всего, cвязано с обеспечением его уходом, медицинской помощью современного уровня с использованием возможностей паллиативной медицины, с надлежащей процедурой его захоронения, а также строгим соблюдением условий его завещания. Выявлены проблемы правового и организационного характера, обусловливающие соответствующие нарушения участниками этих отношений на этапе установления факта смерти, получения справки о смерти и разрешения на выдачу трупа, захоронения умершего, выполнения условий его завещания. Раскрыты проблемные аспекты правоотношений, связанных с патологоанатомическим вскрытием трупов и изъятием донорских органов. Внесены предложения, направленные на совершенствование законодательства, касающегося указанных проблем.

The article takes notice to such most critical constituents of problem of observance of human rights, related to death, as a problem of guaranteeing of their right on death with dignity and on providing of realization of their will about the proper attitude toward a body after death. Also the article settles that guaranteeing of human right on death with dignity is above all things related to providing tendance and medicare of modern level with the use of possibilities of palliative medicine. As for propaganda of euthanasia, it is predefined not so much by an anxiety about providing of human right on death with dignity, as by enhancement transplantation of organs and tela, commercialization of medical services and necessity, for this purpose, in donor organs. Found out the problems of legal and organizational character, which cause the proper violations by participants of these relations on the stage of establishment of fact of death of man, receipt of certificate about death and permission of prosecutor on delivery of dead body. In particular, in the absence of stage of prejudicial examination of statements and reports about criminal offences, according to which in most cases after the first consequence actions are closed for lack of crime components. And it gives the large superfluously job for ivestigative subsections and experts, expense of money for these necessities and curvature of statistical information about offence. The article notices the problem of providing of ministry of internal affairs staff the help by specialists (doctors) on the stage of establishment of reasons of death. The problem aspects of legal relationships, related to the pathoanatomical section and the exception of donor organs are also exposed. Notices the lacks of the legal adjusting of receipt of will of person in relation to attitude toward it’s body after death, organizations of procedure of it’s realization and absence of control after it’s implementation. There are some examples of consequences of criminal commercialization of relations, related to the burial place and funeral business. Found out the lacks of prosecutor’s supersvision after the observance of human rights in these legal relationships.

Cuvinte-cheie
права человека, смерть, эвтаназия, уголовное производство, прокурорский надзор,

паллиативная медицина, патологоанатомическое вскрытие, донорские органы, похоронное дело

BibTeX Export

@article{ibn_40135,
author = {Ciobu, S. and Ababii, E.},
title = {Biometrics: a new wave in sharpening the security of banks’informational systems},
journal = {Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova},
year = {2015},
volume = { (1)},
pages = {55-64},
month = {Jul},
abstract = {(EN) The omnipresence of information and the networks that may be used to access it determines its availability anytime and anywhere. One of the greatest challenges of the protection degree is the security of the networks in banking field. Banks collect massive amounts of information and employ numerous informational systems, so that the main concern of the banks becomes how to protect the sensitive data that is stored or transferred when performing banking operations. In order to ensure this protection, banks must have the appropriate security and control procedures in place, although no bank can be firmly confident that its informational assets are protected. The main conclusion arising from the article’s findings is that each bank must obtain a reasonable level of assuring its informational system’s protection, thus innovations are emerging as one of the best solutions in offering it. },
abstract = {(RO) Omniprezenţa informaţiei şi a reţelelor ce pot fi folosite pentru a o accesa determină accesibilitatea acesteia oricând și oriunde. Una dintre cele mai mari provocări ale gradului de protecţie a informaţiei este securitatea reţelelor în domeniul bancar. Băncile colectează cantități masive de informații și utilizează numeroase sisteme informatice, astfel, încă cea mai mare preocupare devine modul cum băncile protejează datele confidenţiale ce sunt stocate sau transferate în momentul efectuării operațiunilor bancare. Pentru a asigura această protecţie, instituţiile bancare trebuie să implementeze procedurile corespunzătoare de securitate și control, şi, cu toate acestea, nicio bancă nu poate fi sigură că activele sale informatice sunt protejate în întregime. Concluzia esenţială ce rezultă din cercetarea efectuată este că fiecare bancă trebuie să obţină un nivel rezonabil de asigurare a protecţiei sistemului informaţional, astfel inovaţiile se conturează ca fiind una dintre cele mai bune soluţii în oferirea acestuia. },
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/40135},
keywords = {Biometrics: a new wave in sharpening the security of banks’informational systems}
}