Evoluţia neurologică a prematurului aproape de termen
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
155 0
SM ISO690:2012
BIVOLEANU, Anca; MOSCALU, Mihaela; STAMATIN, Maria. Evoluţia neurologică a prematurului aproape de termen. In: Buletin de Perinatologie. 2014, nr. 2(62), pp. 133-143. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289

Evoluţia neurologică a prematurului aproape de termen

Pag. 133-143

Bivoleanu Anca1, Moscalu Mihaela2, Stamatin Maria2
 
1 Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă“, Iaşi,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2017


Rezumat

În ultimile decenii se constată pe plan mondial o creştere a incidenţei naşterilor aproape de termen. Scopul acestui studiu îl constitue evaluarea comparativă a riscului de a dezvolta sechele neurologice la prematurii sub şi peste 34 de săptămâni admişi în maternitatea noastră şi incluşi în programul de urmărire a nou-născutului cu risc (follow-up). Material şi metodă. Studiu observational longitudinal desfăşurat în perioada 01.01.07- 31.12.10. Datele necesare au fost culese prospectiv din foile de observaţie şi din fi şele de urmărire ale ”nou-născutului cu risc” şi ulterior analizate în SPSS V.19.0. La externare, copiii au fost evaluaţi conform grilei Amiel Tison iar ulterior conform BINS II (Bayley Infant Neurodevelopment Screening) la 3, 6, 9, 12, 18 şi 24 luni vârstă corectată, cu un bilanţ fi nal la scoaterea din program. Rezultate. În perioada menţionată 1157 de prematuri au întrunit criteriile de includere în programul de follow-up. Procentul de prematuri luaţi în evidenţă a crescut de la 19,27% la 27,22%. La externare:47,28% dintre pacienţi au fost incluşii în grupa de risc uşor, 41,66% în grupa de risc mediu şi 11,06 în grupa de risc sever. S-au prezentat regulat la control 72,68%, iar 7% au venit numai la o singură evaluare. Dintre prematurii cu evaluări regulate şi încadraţi în grupa de risc sever la externare, 68% au trecut la risc moderat, 3%- uşor şi 29% au rămas în grupa de risc sever. Dintre cei cu risc moderat la externare: 27,1% au rămas în aceeaşi categorie, 72,4% au trecut la risc uşor şi 0,5% au trecut în grupa de risc sever. Pacienţii cu risc uşor la externare, şi-au păstrat acestă integrare în procent de 97,1% şi doar 2,9% au trecut în grupa de risc moderat. Dintre cei care s-au prezentat la evaluări regulate, procentul cel mai mare a fost al prematurilor aproape de termen, cu vârsta de gestaţie între 34-36 săptămâni - 42,01% Concluzii. Vârsta de gestaţie constituie principalul factor în încadrarea prematurului într-o anumită grupă de risc. În cazul prematurilor care au benefi ciat de evaluări regulate, categoria de risc în care este încadrat copilul la externare, se poate modifi ca, de la sever (11,06%) la risc uşor (68,56%).

Over last decades, there is an overall increase in incidence of late preterm birth. The objective of this study is comparative evaluation of risk in developing neurological sequels in preemies under and over 34 weeks of gestation, admmited in our maternity and included in follow-up program. Material and method. Observational longitudinal study between 01.01.07- 31.12.10. Data were prospectively collected from general observational fi les and follow-up fi les and analysed in SPSS V.19.0. At discharge, babies were evaluated according to Amiel Tison exam and next according to BINS II (Bayley Infant Neurodevelopment Screening) at 3, 6, 9, 12, 18 and 24 month corrected age, with a final evaluation at the end of folllow-up program. Results. During mentioned period, 1157 prematures meet inclusion criteria in follow-up program. The incidence of preemiesincluded in program increase from 19,27% to 27,22%. At discharge :47,28% between patients were included in low risk, 41,66% in medium risk and 11,06 in severe risk. At regular eveluations came 72,68% and 7% came only at one evaluation. Between prematures with regular evaluation and with risk severe at discharge, 68% passes to medium risk category, 3%- low risk and 29% remains in severe risk category. From those with moderate risk at discharge : 27,1% remains in the same category, 72,4% passes to low risk and 0,5% passes in high risk category. Patients with low risk at discharge remains in this category in percent of 97,1% and only 2,9% passes in moderat risk category. Among thosewith regular evaluation, the highest percentaje was of late preterm infants, with gestational age between 34-36 weeks - 42,01% Conclusions. Gestational age remains the main factor to clasify a premature in a certain risk category. In cases with regular evaluations, the initial category of risk from discharge can be modify from sever (11,06%) to low risk (68,56%)

Cuvinte-cheie
prematuri aproape de termen, evaluare neurologică