Obiectul infracţiunilor prevăzute la art.278 cp rm (actul terorist)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
278 34
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-03 07:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.3/.7 (59)
Infracțiuni împotriva statului (530)
Infracțiuni împortiva libertăților fundamentale, împotriva drepturilor omului (1139)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (1957)
Infracțiuni împotriva persoanei (2890)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Violeta. Obiectul infracţiunilor prevăzute la art.278 cp rm (actul terorist). In: Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 8(202), pp. 45-55. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 8(202) / 2017 / ISSN 1811-0770

Obiectul infracţiunilor prevăzute la art.278 cp rm (actul terorist)

CZU: 343.3/.7
Pag. 45-55

Cojocaru Violeta
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 septembrie 2017


Rezumat

În cadrul studiului efectuat este supus analizei obiectul juridic al infracţiunilor prevăzute la art.278 CP RM. A fost identificat obiectul juridic generic şi cel special. S-a arătat că prin săvârşirea actelor teroriste securitatea publică constituie valoarea socială fundamentală lezată. S-a argumentat că prin comiterea actelor teroriste sunt lezate drepturile şi interesele unui grup de persoane, de regulă, nedeterminat, ci nu a unei singure persoane. S-a demonstrat că infracţiunile prevăzute la art.278 CP RM atentează, în plan principal, asupra relaţiilor sociale aflate în derivaţie organică cu securitatea publică, și nu cu securitatea statului ori cu securitatea internaţională (umană). În cazul actului terorist prevăzut la alin.(1) art.278 CP RM (cu excepţia situaţiei în care fapta prejudiciabilă ia forma ameninţării cu săvârşirea actului terorist), doar una din valorile sociale secundare are caracter obligatoriu. Celelalte au caracter facultativ. În ipoteza infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.278 CP RM exprimată în ameninţarea cu săvârşirea actului terorist, obiectul juridic secundar nu se bucură de alternativitate. Acesta este unic (relaţiile sociale cu privire la libertatea psihică a persoanei), fiind totodată obligatoriu.

In the study carried out is analyzed legal object of the offence provided to art.278 PC RM. It has been identified the generic and special legal object. It has been shown that public security is the fundamental social value suffered by committing terrorist acts. It has been argued that by committing terrorist acts is violated the rights and interests of a group of people, as a rule, indefinitely, not one person. It has been demonstrated that the offenses provided to art.278 PC RM violates in the main plan on social relations which are organic bypass with public security, but not with state security or with international security (humanity). In the case of the terrorist act provided in paragraph (1) art.278 PC RM (except when the harmful act is expressed in threat with terrorist act) only one of the secondary social values is binding. Others social values are optional. In the case of the offense provided in paragraph (1) art.278 CP RM when the harmful act is expressed in threat with terrorist act the secondary legal object is not an alternative. It is unique (the social relations regarding the person’s psychic freedom), but it is also mandatory.

Cuvinte-cheie
obiectul infracţiunii, obiectul generic, securitate publică, act terorist,

obiectul juridic, obiectul principal