Paniculita – element de diagnostic diferenţial dificil al patologiilor sistemice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1267 26
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-23 09:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.5-002.525.2-018-092 (1)
Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate (139)
SM ISO690:2012
SADOVICI-BOBEICA, Victoria; GARABAJIU, Maria; LOGHIN-OPREA, Natalia; MAZUR, Minodora; VETRILĂ, Snejana; MAZUR-NICORICI, Lucia. Paniculita – element de diagnostic diferenţial dificil al patologiilor sistemice. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 2(54), pp. 162-165. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011

Paniculita – element de diagnostic diferenţial dificil al patologiilor sistemice

CZU: 616.5-002.525.2-018-092
Pag. 162-165

Sadovici-Bobeica Victoria, Garabajiu Maria, Loghin-Oprea Natalia, Mazur Minodora, Vetrilă Snejana, Mazur-Nicorici Lucia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2017


Rezumat

Introducere. Paniculita este o manifestare cutanată ce se poate identifi ca în numeroase situaţii clinice, inclusiv la pacienţii cu maladii sistemice autoimune. Cu referire la lupusul eritematos sistemic (LES), paniculita este o prezentare atipică a acestei boli, în special în stadiile de debut. Prezenatre de caz. Pacienta de 63 ani cu antecedente de LES de 10 ani, s-a prezentat cu cicatrice extinse pe trunchi, membrele superioare şi membrele inferioare. Din anamneza bolii am stabilit că printre primele simptome a fost apariţia formaţiunilor nodulare eritematoase, indolore cu localizare pe trunchi, fese, membre superioare şi inferioare. Evoluţia leziunilor timp de 5-6 luni de la debut a fost marcată prin creşterea în dimensiuni a formaţiunilor nodulare eritematoase şi ulcerare. Diagnosticul diferenţial dificil a presupus absenţa semnelor şi simptomelor sistemice la debut şi absenţa modificărilor testelor autoimune. Persistenţa leziunilor cutanate timp de 12 luni, în absenţa unui diagnostic cert a presupus efectuarea biopsiei cutanate care a evidenţiat semne specifi ce pentru paniculila lupică. Totodată, testele imunologice au înregistrat devieri abia după 12 luni de la apariţia primelor simptome. Astfel, în cazul pacientei, diagnosticul de LES a fost stabilit peste un an de la debutul real al maladiei, ceea ce a presupus progresul paniculitei spre ulcerare cu cicatrizare atrofi că extinsă. Concluzie. Cazul clinic prezentat demonstrează debutul LES cu paniculita lupică, o afectare cutanată care presupune diagnostic diferenţial difi cil, stabilit abia peste 12 luni de la debutul propriu-zis al maladiei. Totodată, cunoaşterea semnelor clinice de afectare cutanată cronică specifică ar direcţiona gândul la o afectarea sistemică, inclusiv în cadrul lupusului

Introduction. Panniculitis is a cutaneous manifestation, which can be identified in many clinical situations, including systemic autoimmune diseases. Regarding systemic lupus erythematosus (SLE), panniculitis is an unusual variant of the disease, especially in early stages. Case presentation. A 63 years woman with a history of SLE for 10 years presented extensive scarring on the trunk, upper limbs and lower limbs. The fi rst symptoms of the disease were nodular erythematous, painless lesions localized on the trunk, buttocks, upper and lower limbs. The evolution of lesions for 5-6 months after the onset was marked by an increase in size and progression to ulcerations. The difficulty of differential diagnosis was explained by the lack of systemic signs and symptoms at the onset and absence of changes in autoimmune tests. The persistence of skin lesions for 12 months, without a definite diagnosis, explained the necessity of skin biopsy, which showed specific signs for lupus panniculitis. The immunoassays showed abnormal values only after 12 months after the onset of the disease. In conclusion, in this case the diagnosis of SLE was established more than a year after the appearance of the first clinical signs that lead to a rapid progression to scarring ulceration. Conclusion. The clinical case demonstrates an atypical onset SLE with lupus panniculitis, a skin manifestation that leaded to a difficult differential diagnosis. The awareness about clinical presentation of chronic skin manifestations would raise the suspicion about a systemic disease, including lupus.

Введение. Панникулит представляет собой кожное проявление, которое может быть идентифицировано во многих клинических ситуациях, в том числе системных аутоиммунных заболеваниях. В случае системной красной волчанки (СКВ), панникулит является атипичным проявлением заболевания, особенно на ранней стадии. Представление случая. Пациентка 63 лет с СКВ в анамнезе в течение 10 лет, была представлена с обширными рубцеваниями на туловище, верхних и нижних конечностях. Из истории заболевания мы установили, что первыми симптомами заболевания были безболезненные узелковые эритематозные образования, локализующиеся на туловище, ягодицах, верхних и нижних конечностях. В течение 5-6 месяцев с начала заболевания была отмечена эволюция этих образований за счет увеличения в размерах и изъязвления. Трудный дифференциальный диагноз был обоснован отсутствием системных признаков и симптомов в начале, и отсутствием изменений в аутоиммунных тестах. Сохранение поражений кожи в течение 12 месяцев, без установленного диагноза, предполагает выполнение биопсии кожи, которая показала специфические признаки для волчаночного панникулита. Тем не менее, иммунологические отклонения были выявлены всего через 12 месяцев после появления первых симптомов. Таким образом, у пациентки диагноз СКВ был установлен более чем через год после дебюта заболевания, что означало прогрессирование панникулита в изъязвление и диффузные атрофические рубцевания. Вывод. Клинический случай демонстрирует атипичный дебют СКВ волчаночным панникулитом, повреждениями кожи, которые ведут к сложному дифференциальному диагнозу, установленному всего через 12 месяцев после начала заболевания. Тем не менее, знание клинических признаков специфического хронического повреждения кожи могло бы предположить системное заболевание, в том числе и волчанку.

Cuvinte-cheie
paniculită,

lupus eritematos sistemic