Optimizarea diagnosticului dereglărilor vegetative în sistemul stomatognat la pacienții cu bruxism nocturne sub influența substanțelor psihoactive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
829 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-27 18:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.83-073.9:616.314.2-007 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (948)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (480)
SM ISO690:2012
ROMANIUC, Dumitru, BORDENIUC, Gheorghe, FALA, Paula, LACUSTA, Victor, FALA, Valeriu. Optimizarea diagnosticului dereglărilor vegetative în sistemul stomatognat la pacienții cu bruxism nocturne sub influența substanțelor psihoactive. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2017, nr. 2(54), pp. 276-281. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011

Optimizarea diagnosticului dereglărilor vegetative în sistemul stomatognat la pacienții cu bruxism nocturne sub influența substanțelor psihoactive
CZU: 616.83-073.9:616.314.2-007

Pag. 276-281

Romaniuc Dumitru, Bordeniuc Gheorghe, Fala Paula, Lacusta Victor, Fala Valeriu
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2017


Rezumat

În articol sunt analizate dereglările vegetative în sistemul stomatognat la pacienții cu bruxism nocturn primar sub infl uența substanțelor psihoactive (nicotina, cafeina), depistate prin aplicarea complexului neurofi ziologic Neuro-MVP (Rusia), cu utilizarea a două variante de diagnostic: potenţialele vegetativ-simpatice evocate la angrenarea forţată fiziologică şi la cea maximală standardizată a maxilarelor. Au fost studiați 100 pacienţi cu bruxism nocturn primar, cu vârsta medie de 33,2±1,15 ani şi 30 persoane sănătoase din aceeaşi grupă de vârstă. Divizarea pacienților în grupe a fost realizată conform recomandărilor existente în literatură: grupele „consumul zilnic de cafeină” – 1) abstinenți (n = 32); 2) 1-3 cănuțe (n = 38); 3) 4-6 cănuțe (n = 19); 4) >6 cănuțe (n = 11); grupele „consumul zilnic de nicotină” – 1) abstinenți (n = 30); 2) 1-5 țigarete (n = 25); 3) >5 țigarete (n = 45). Pentru determinarea nivelului stresului emoțional, am aplicat scala vizuală analogică (SVA). Înregistrarea numărului și duratei totale a încleștărilor nocturne ale maxilarelor am realizat aplicând dispozitivul SleepGuard SG5 (SUA). S-a demonstrat că optimizarea diagnosticului dereglărilor vegetative simpatice în sistemul stomatognat se poate realiza în baza aplicării concomitente a ambelor variante (angrenarea maxilarelor habituală şi cea standardizată); sub acţiunea substanţelor psihoactive se manifestă diferite particularităţi ale proceselor de reglare vegetativă în sistemul stomatognat: cafeina provoacă preponderent dereglări cantitative în reglarea vegetativ-simpatică (sporirea amplitudinii răspunsurilor vegetative), iar nicotina provoacă preponderent dereglări calitative ale proceselor de reglare vegetativă (sporirea timpului central de reglare vegetativă).

In the article, there are analyzed the autonomous disorders in the stomatognathic system in patients with primary sleep bruxism, under the influence of psychoactive substances (nicotine, caffeine), identified by means of the neurophysiological complex Neuro-MVP (Russia), by applying 2 diagnostic variants: sympathetic skin responses during habitual physiological clenching and standardized jaw clenching. There were studied 100 patients with primary sleep bruxism, with the average age of 33,2±1,15 years and 30 healthy subjects from the same age group. Patients were divided into groups, based on the recommendations from the scientific literature: “daily intake of caffeine” – 1) no intake (n = 32); 2) 1-3 cups (n = 38); 3) 4-6 cups (n = 19); 4) >6 cups (n = 11); “daily intake of nicotine” – 1) no intake (n = 30); 2) 1-5 cigarettes (n = 25); 3) >5 cigarettes (n = 45). In order to determine the emotional stress levels, we have used the visual analogue scale (VAS). The recording of total number of clenchings and total clench time has been conducted with the aid of the SleepGuard SG5 (USA) device. It has been proven that the optimization of the diagnostic process for sympathetic autonomous disorders in the stomatognathic system can be conducted by applying consequently both the diagnostic variants (the habitual and standardized jaw clenching); under the influence of psychoactive substances there can be observed various features of the processes of autonomous control in the stomatognathic system: caffeine induces mainly quantitative changes in the autonomous sympathetic control (increasing the amplitude of the autonomous responses), nicotine mainly induces qualitative disorders of the processes of autonomous control (increasing the duration of central autonomous regulation

В статье проведен анализ вегетативных расстройств в стоматогнатной системе у больных с первичным ночным бруксизмом под влиянием психоактивных веществ (никотин, кофеин), выявленные с помощью нейрофизиологического комплекса Neuro-MVP (Россия), с применением двух диагностических вариантов: вызванные вегетативные симпатические потенциалы при физиологическом смыкании челюстей и при стандартизованном смыкании. Исследовали 100 пациентов с ночным первичным бруксизмом со среднем возрастом 33,2±1,15 лет и 30 здоровых лиц из той же возрастной группы. Разделение пациентов на группы провели в соответствии с существующими рекомендациями в литературе: группы «суточное потребление кофеина» – 1) абстиненты (n = 32); 2) 1-3 чашки (n = 38); 3) 4-6 чашек (n = 19); 4) >6 чашек (n = 11); группы «суточное потребление никотина» – 1) абстиненты (n = 30); 2) 1-5 сигареты (n = 25); 3) >5 сигарет (n = 45). Для определения выраженности эмоционального стресса, применяли Визуальную Аналоговую Шкалу (ВАШ). Количество и общая длительность ночных смыканий челюстей регистрировали с применением аппарата SleepGuard SG5 (США). Показано, что оптимизация диагностического процесса вегетативных расстройств в стоматогнатной системе возможно на основе совместного использования обоих диагностических вариантов (физиологическое и стандартизованное смыкание челюстей); под влиянием психоактивных веществ возникают различные варианты изменения процессов вегетативной регуляции в стоматогнатной системе: кофеин вызывает преимущественно количественные нарушения процессов вегетативной регуляции (возрастание амплитуды вегетативного ответа), никотин вызывает более выраженные качественные нарушения вегетативной регуляции (возрастание времени центрального регулирования).

Cuvinte-cheie
bruxism,

dereglări vegetative, cafeina, nicotină

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Romaniuc, D.M.</dc:creator>
<dc:creator>Bordeniuc, G.</dc:creator>
<dc:creator>Fala, P.</dc:creator>
<dc:creator>Lacusta, V.N.</dc:creator>
<dc:creator>Fala, V.</dc:creator>
<dc:date>2017-07-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>În articol sunt analizate dereglările vegetative în sistemul stomatognat la pacienții cu bruxism nocturn primar sub infl uența substanțelor psihoactive (nicotina, cafeina), depistate prin aplicarea complexului neurofi ziologic Neuro-MVP (Rusia), cu utilizarea a două variante de diagnostic: potenţialele vegetativ-simpatice evocate la angrenarea forţată fiziologică şi la cea maximală standardizată a maxilarelor. Au fost studiați 100 pacienţi cu bruxism nocturn primar, cu vârsta medie de 33,2±1,15 ani şi 30 persoane sănătoase din aceeaşi grupă de vârstă. Divizarea pacienților în grupe a fost realizată conform recomandărilor existente în literatură: grupele „consumul zilnic de cafeină” – 1) abstinenți (n = 32); 2) 1-3 cănuțe (n = 38); 3) 4-6 cănuțe (n = 19); 4) >6 cănuțe (n = 11); grupele „consumul zilnic de nicotină” – 1) abstinenți (n = 30); 2) 1-5 țigarete (n = 25); 3) >5 țigarete (n = 45). Pentru determinarea nivelului stresului emoțional, am aplicat scala vizuală analogică (SVA). Înregistrarea numărului și duratei totale a încleștărilor nocturne ale maxilarelor am realizat aplicând dispozitivul SleepGuard SG5 (SUA). S-a demonstrat că optimizarea diagnosticului dereglărilor vegetative simpatice în sistemul stomatognat se poate realiza în baza aplicării concomitente a ambelor variante (angrenarea maxilarelor habituală şi cea standardizată); sub acţiunea substanţelor psihoactive se manifestă diferite particularităţi ale proceselor de reglare vegetativă în sistemul stomatognat: cafeina provoacă preponderent dereglări cantitative în reglarea vegetativ-simpatică (sporirea amplitudinii răspunsurilor vegetative), iar nicotina provoacă preponderent dereglări calitative ale proceselor de reglare vegetativă (sporirea timpului central de reglare vegetativă).</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>In the article, there are analyzed the autonomous disorders in the stomatognathic system in patients with primary sleep bruxism, under the influence of psychoactive substances (nicotine, caffeine), identified by means of the neurophysiological complex Neuro-MVP (Russia), by applying 2 diagnostic variants: sympathetic skin responses during habitual physiological clenching and standardized jaw clenching. There were studied 100 patients with primary sleep bruxism, with the average age of 33,2±1,15 years and 30 healthy subjects from the same age group. Patients were divided into groups, based on the recommendations from the scientific literature: “daily intake of caffeine” – 1) no intake (n = 32); 2) 1-3 cups (n = 38); 3) 4-6 cups (n = 19); 4) >6 cups (n = 11); “daily intake of nicotine” – 1) no intake (n = 30); 2) 1-5 cigarettes (n = 25); 3) >5 cigarettes (n = 45). In order to determine the emotional stress levels, we have used the visual analogue scale (VAS). The recording of total number of clenchings and total clench time has been conducted with the aid of the SleepGuard SG5 (USA) device. It has been proven that the optimization of the diagnostic process for sympathetic autonomous disorders in the stomatognathic system can be conducted by applying consequently both the diagnostic variants (the habitual and standardized jaw clenching); under the influence of psychoactive substances there can be observed various features of the processes of autonomous control in the stomatognathic system: caffeine induces mainly quantitative changes in the autonomous sympathetic control (increasing the amplitude of the autonomous responses), nicotine mainly induces qualitative disorders of the processes of autonomous control (increasing the duration of central autonomous regulation</dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>В статье проведен анализ вегетативных расстройств в стоматогнатной системе у больных с первичным ночным бруксизмом под влиянием психоактивных веществ (никотин, кофеин), выявленные с помощью нейрофизиологического комплекса Neuro-MVP (Россия), с применением двух диагностических вариантов: вызванные вегетативные симпатические потенциалы при физиологическом смыкании челюстей и при стандартизованном смыкании. Исследовали 100 пациентов с ночным первичным бруксизмом со среднем возрастом 33,2±1,15 лет и 30 здоровых лиц из той же возрастной группы. Разделение пациентов на группы провели в соответствии с существующими рекомендациями в литературе: группы «суточное потребление кофеина» – 1) абстиненты (n = 32); 2) 1-3 чашки (n = 38); 3) 4-6 чашек (n = 19); 4) >6 чашек (n = 11); группы «суточное потребление никотина» – 1) абстиненты (n = 30); 2) 1-5 сигареты (n = 25); 3) >5 сигарет (n = 45). Для определения выраженности эмоционального стресса, применяли Визуальную Аналоговую Шкалу (ВАШ). Количество и общая длительность ночных смыканий челюстей регистрировали с применением аппарата SleepGuard SG5 (США). Показано, что оптимизация диагностического процесса вегетативных расстройств в стоматогнатной системе возможно на основе совместного использования обоих диагностических вариантов (физиологическое и стандартизованное смыкание челюстей); под влиянием психоактивных веществ возникают различные варианты изменения процессов вегетативной регуляции в стоматогнатной системе: кофеин вызывает преимущественно количественные нарушения процессов вегетативной регуляции (возрастание амплитуды вегетативного ответа), никотин вызывает более выраженные качественные нарушения вегетативной регуляции (возрастание времени центрального регулирования).</dc:description>
<dc:source>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 54 (2) 276-281</dc:source>
<dc:subject>bruxism</dc:subject>
<dc:subject>dereglări vegetative</dc:subject>
<dc:subject>cafeina</dc:subject>
<dc:subject>nicotină</dc:subject>
<dc:title>Optimizarea diagnosticului dereglărilor vegetative în sistemul stomatognat la pacienții cu bruxism nocturne sub influența substanțelor psihoactive</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>