Consecințele în timp ale dermatomiozitei: studiu de caz
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
540 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-05 16:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-002.7-036.1 (1)
Patologie. Medicină clinică (4123)
SM ISO690:2012
LOGHIN-OPREA, Natalia; MAZUR, Minodora; VETRILĂ, Viorel; MAZUR-NICORICI, Lucia; VETRILĂ, Snejana. Consecințele în timp ale dermatomiozitei: studiu de caz. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 2(54), pp. 159-162. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011

Consecințele în timp ale dermatomiozitei: studiu de caz

CZU: 616-002.7-036.1
Pag. 159-162

Loghin-Oprea Natalia, Mazur Minodora, Vetrilă Viorel, Mazur-Nicorici Lucia, Vetrilă Snejana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2017


Rezumat

Dermatomiozita (DM) este componența miopatiilor infl amatorii idiopatice (MII), consecințele cărora pot fi diverse, iar fi ecare pacient necesită abordare individuală. Prezentare de caz. Pacienta AO, 44 ani, diagnosticată cu dermatomiozită în 2007, în baza criteriilor Bohan și Peter, s-a prezentat cu multiple acuze din partea sistemului osteoarticular, fiind în perioada de recuperare după artrodeza articulației talocrurale stângi. Concomitent acuză labilitate psihoemoțională datorată dependenței fizice de persoanele apropiate. Prin examen clinic și paraclinic am stabilit un grad redus al activității bolii, confirmat prin instrumentele aplicate: evaluarea globală de către medic (MDGA) și pacient (PGA) prin scala vizual analogică, care au indicat spraaprecierea de către pacientă. Testarea musculară manuală a forței musculare a indicat putere musculară scăzută cu un scor de 48 din 80 puncte. Evoluția policiclică a bolii a determinat o serie de modificări ireversibile cuantifi cate prin Indicele lezării în miozite așa ca sisteme muscular, scheletal, cutanat, pulmonar, cardiovascular, ocular. Un alt aspect important al determinării impactului bolii asupra bolnavei a fost calitatea vieții, prin care am identifi cat valori joase atât a componentului fizic cât și mintal. Concluzie. Dermatomiozita pe termen lung are un impact major asupra abilității funcționale și calității vieții pacienților, inclusiv în condițiile când activitatea bolii este controlată. Cunoașterea spectrului de consecințe în timp a miopatiilor necesită o abordare multidisciplinară esențială în prevenirea acestora și îmbunătățirea calității vieții pacienților

Introduction. Dermatomyositis (DM) is a component of idiopathic inflammatory myopathies, which outcomes can vary widely and each patient requires individual approach. Case presentation. The patient AO, 44 years old, with the diagnosis of dermatomyositis from 2007, established according to the Bohan and Peter criteria, came to medical consultation with multiple complaints of the musculoskeletal system, being in the stage of recovery from arthrodesis of the left ankle joint. Simultaneously, the patient accused psycho-emotional lability due to physical dependence of loved ones. Performing clinical and laboratory assessments we have established a reduced level of disease activity, confirmed by the tools applied: patient and physician global assessments, evaluated by visual analog scale, which indicated patient’s overestimation. Manual muscle testing of muscle strength showed lower muscle power with a score of 48 out of 80 points. Polycyclic disease course caused an array of irreversible changes, quantified by the myositis damage index, in such domains as muscle, skeletal, skin, lungs, cardiovascular, ocular. Another important aspect determining the impact of disease was the appreciation of the patient’s quality of life, which identified low levels of both physical and mental components. Conclusion. Long-term dermatomyositis has a major impact on patient’s functional ability and quality of life, even when disease activity is controlled. The spectrum of the idiopathic inflammatory miopathies outcomes requires a multidisciplinary approach for preventing them and improving patient’s quality of life.

Введение. Дерматомиозит (ДМ) является компонентом идиопатических воспалительных миопатий, последствия которых могут варьировать в широких пределах, и каждый пациент требует индивидуального подхода. Клинический случай. Пациентка О., 44 лет, с диагнозом дерматомиозит, установленным в 2007 году, в соответствии с критериями Бохан и Питер, поступила с множественными жалобами со стороны опорнодвигательного аппарата, находясь в периоде восстановления после артродеза левого голеностопного сустава. В то же время жалуется на психоэмоциональную лабильность вследствие физической зависимости от близких. При проведении клинического и лабораторного исследования мы установили низкую степень активности заболевания, подтвержденую примененными инструментами: глобальная оценка состояния врачом и пациентом по визуальной аналоговой шкале, которые обозначили повышенную оценку со стороны пациента. Оценка мышечной силы с помощью „ручного” мышечного теста показала сниженную мышечную силу - 48 баллов из 80 возможных. Полициклическое развитие болезни определило ряд необратимых повреждений таких систем как мышечной, костной, кожной, легочной, сердечно-сосудистой, глазной, с помощью индекса повреждения при миозитах. Другим важным аспектом определения влияния заболевания на пациента является качество жизни, в данном случае мы определили низкие оценки как физического так и умственного компонента. Выводы. Длительное течение дерматомиозита оказывает значительное влияние на функциональную способность и качество жизни пациентов, в том числе, когда активность заболевания находится под контролем. Знание спектра последствий при миопатиях требует основательного междисциплинарного подхода, необходимого для их предотвращения и улучшения качества жизни пациентов

Cuvinte-cheie
dermatomiozită,

consecinţe, miopatii inflamatorii idiopatice