Сaracteristica dereglărilor cognitive la vârstnici în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
389 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-16 11:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-009.8-053.9(478) (1)
Patologie. Medicină clinică (3679)
SM ISO690:2012
NEGARĂ, Anatolie; GREJDIANU, Tudor; MARGINE, Leonid; RUSSU, Virginia; BADAN, Vlad; LAVRIC, Alexandru; ŞORIC, Gabriela. Сaracteristica dereglărilor cognitive la vârstnici în Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 1(53), pp. 116-118. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Сaracteristica dereglărilor cognitive la vârstnici în Republica Moldova

CZU: 616-009.8-053.9(478)
Pag. 116-118

Negară Anatolie12, Grejdianu Tudor12, Margine Leonid2, Russu Virginia2, Badan Vlad2, Lavric Alexandru2, Şoric Gabriela1
 
1 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

Au fost supuse evaluării geriatrice 100 de persoane vârstnice din mediul urban şi rural din Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 65 şi 95 de ani, majoritatea fiind pacienţi din secţia de Geriatrie a Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii. Pacienţii au fost evaluaţi în funcţie de nivelul de afectare cognitivă. Printre pacienţi predomină personal de sex feminin, cu domiciliu în mediul rural, cu vârsta de peste 75 ani, având un nivel de instruire mediu şi activând ca muncitori. La pacienţii vârstnici predomină prezenţa rudelor ce suferă de afecţiuni nervoase, ceea ce denotă etiologia ereditară şi factorii de risc: alcool, nicotina, traume, surmenaj psihic. Boala Alzheimer deseori este asociată cu alte patologii, determinând sindromul de polipatologii. Ca simptom precoce a fost identificată pierderea progresivă a memoriei de scurta durata, iar simptom mai tardiv fiind pierderea ireversibilă a memoriei de lunga durată, în asociere de alte tulburări cognitive (afazo-apraxo-agnozice).

Cognitive unsettles represents an significant problem in geriatric assessment complex. Were assessed upon the damage level of cognitive disorders 100 elderly persons from rural and urban, from the age group of 65-95 years, from different localities from Republic of Moldova, the majority of patients were from department of Geriatrics Clinical Hospital of Ministry Health. From majority of population, female gender older than 75 years from rural area prevails, having the mild level of education and activating as workers. In elderly patients prevails the presence of relatives that suffers of nervous affections, denoting hereditary etiology, with risk factors like: alcohol, nicotine, injuries and fatigue. Alzheimer often is associated with different pathologies, defining the syndrome pathologies. As precocious symptom was identified progress losing of short-term memory, as one of more tardive symptom is irreversible loss of long-term memory, with association of combination with other cognitive disorders (aphasia-apraxia-agnosia).

В исследование были включены 100 пожилых людей, из городских и сельских районов Республики Молдова, в возрасте от 65 до 95 лет, большинство из них пациенты гериатрического отделения Клинической больницы Министерства здравоохранения. Изучалась степень когнитивных нарушений. Данные отклонения чаще встречаются у женщин, проживающих в сельской местности, в возрасте более 75 лет, со средним образованием и по роду занятий относящиеся к рабочим. У пожилых пациентов преобладает наличие родственников, страдающих от нервных расстройств, что выявляет наследственную этиологию, а из факторов риска отмечается алкоголь, никотин, травмы, психическое переутомление. Болезнь Альцгеймера часто сопровождается другими заболеваниями. Раним симптомом этой болезни является прогрессивная потеря кратковременной памяти, а поздним симптомом – необратимая потеря долговременной памяти наряду с другими когнитивными нарушениями (афазия-апраксия-агнозия).

Cuvinte-cheie
pierderea progresivă a memoriei, tulburări cognitive (afazo-apraxo-agnozice)