Rezultatele analizei unor probleme actuale în managementul supravegherii de stat a sănătăţii publice în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
673 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-28 12:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2(478) (93)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (750)
SM ISO690:2012
PANTEA, Valeriu; SERBULENCO, Aliona; BUCOV, Victoria; BUGA, Alexandru; MASTAC, Semion; IRIMCA, Olga. Rezultatele analizei unor probleme actuale în managementul supravegherii de stat a sănătăţii publice în Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 1(53), pp. 119-125. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Rezultatele analizei unor probleme actuale în managementul supravegherii de stat a sănătăţii publice în Republica Moldova
CZU: 614.2(478)

Pag. 119-125

Pantea Valeriu1, Serbulenco Aliona2, Bucov Victoria1, Buga Alexandru1, Mastac Semion1, Irimca Olga1
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

În articolul dat sunt pezentate rezultatele studiului problemelor managementului supravegherii sănătăţii publice cu intervievarea a 71 de manageri de diferit nivel, prin utilizarea chestionarului cu 247 de variabile. Circa 40,0% din manageri au calificat planificarea instituţională ca una neeficientă din diferite motive. Managementul instituţiilor continuă a fi orientat preponderent spre executarea măsurilor de prevenire a maladiilor infecţioase şi mai puţin pentru bolile netransmisibile. În 46,7±5,8% de cazuri, managerii consideră necesar a fi fortificat suportul normativ şi metodic în domeniu. Compensarea deficitului bugetar prin prestarea serviciilor de sănătate publică contra plată, nu este acceptată de către 41,2% din respondenţi. În 69,2±5,5% de cazuri respondenţii au apreciat pozitiv instituirea Consiliului de Sănătate Publică teritorial. Un neajuns semnificativ în managementul instituţional a fost numită lipsa suportului computerizat al proceselor de colectare, stocare şi analiză a datelor

The article provides data on a questionnaire survey of 71 managers at various levels of the public health surveillance system. A questionnaire with 247 answers was used. About 40% of managers at different levels rated intra-agency planning as inefficient for various reasons. Supervision is to greater extent cases of infectious morbidity in comparison with non-infectious pathology. In 46.7±5.8% of cases, managers consider it necessary to update the legal and methodological base in this area. The idea of covering the budget deficit through the provision of paid services is not supported by 41.2% of respondents. In 69.2±5.5% of cases, respondents positively assessed the establishment of territorial public health councils. A significant shortcoming in the work of public health surveillance institutions is the lack of computerized processes for collecting, storing and analyzing information.

В статье приводятся данные анкетного опроса 71 руководителя различного уровня системы надзора в области общественного здоровья. Была использована анкета с 247 вопросами и вариантами ответов. Около 40,0% менеджеров различного уровня квалифицировали планирование в своём учреждении как неэффективное по различным причинам. Надзору в большей степени подлежат случаи инфекционной заболеваемости по сравнению с неинфекционной патологией. В 46,7±5,8% случаев менеджеры считают необходимым обновление правовой и методической базы в данной области. Факт покрытия дефицита бюджета за счёт предоставления платных услуг, не поддерживается 41,2% респондентами. В 69,2±5,5% случаев респонденты оценили положительно создание территориальных Советов общественного здоровья. Существенным недостатком в работе учреждений надзора за общественным здоровьем является отсутствие компьютеризированных процессов сбора, хранения и анализа информации.

Cuvinte-cheie
management,

supravegherea,

sănătatea publică, chestionare