Evaluarea particularităţilor de răspândire a accidentelor vasculare cerebrale în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
444 61
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-01 16:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.831-005.1-036(478) (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (346)
SM ISO690:2012
BERNIC, Vladimir; GROPPA, Stanislav; FRIPTULEAC, Grigore; EFREMOVA, Daniela. Evaluarea particularităţilor de răspândire a accidentelor vasculare cerebrale în Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 1(53), pp. 29-32. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Evaluarea particularităţilor de răspândire a accidentelor vasculare cerebrale în Republica Moldova

CZU: 616.831-005.1-036(478)
Pag. 29-32

Bernic Vladimir1, Groppa Stanislav2, Friptuleac Grigore2, Efremova Daniela3
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

Scopul lucrării constă în evaluarea răspândirii şi dinamicii accidentelor vasculare cerebrale în Republica Moldova. S-au analizat datele statistice de la Centrul Naţional de Management în Sănătate privind morbiditatea şi mortalitatea prin accidente vasculare cerebrale (AVC) din toate unităţile teritorial administrative ale republicii pentru perioada 2004-2014. În cadrul studiului au fost utilizate metodele igienice, epidemiologice şi statistice. Datele prezentate au evidenţiat unele particularităţi teritorial dependente a nivelului de răspândire a maladiei menţionate în Republica Moldova. Ponderea AVC în structura bolilor cerebro-vasculare, în medie, constituie 25,0%. Media incidenţei prin AVC, în perioada estimată, a fost egală cu 9,5 cazuri la 10000 locuitori (AVC ischemic – 6,4 şi hemoragic – 3,2 cazuri la 10000 locuitori). Media mortalităţii prin AVC, integral pe republică constituie 201,2 (zona de Nord – 266,1, Centru – 152,6 şi Sud – 235,7) cazuri la 100000 de locuitori. Rezultatele obţinute pot fi explicate prin nivelul diferit al asistenţei medicale, prin particularităţile socioeconomice, etnice, comportamentale, tradiţiile alimentare, nivelul de poluare a mediului etc

The aim of the study was to assess the spread and dynamics of stroke in Republic of Moldova. Statistical data from the National Center for Health Management concerning the morbidity and mortality from stroke in all administrative-territorial units of the country for the period 2004-2014 were analyzed. Hygienic, epidemiological and statistical research methods were used. The presented data revealed some peculiarities of the territorial dependence of the spread of stroke in Moldova. In the structure of cerebral-vascular diseases stroke takes, on average, 25.0%. The average incidence of stroke during the study period was 9.5 cases per 10,000 inhabitants (ischemic stroke – 6.4, hemorrhagic – 3.2 cases per 10,000 inhabitants). Mortality from stroke in the country was 201.2 on average, (in the North – 266.1, in the Center – 152.6, in the South – 235.7) cases per 100,000 inhabitants. The results can be explained by different levels of medical care, socio-economic characteristics, ethnic, behavioural characteristics, eating habits, environmental pollution etc.

Цель данной работы заключается в оценке распространения и динамики инсульта в Республике Молдова. Проанализированы статистические данные Национального Центра Менеджмента Здравоохранения, касающиеся заболеваемости и смертности от инсульта во всех административно-территориальных единицах страны за период 2004-2014 г.г. Были использованы гигиенические, эпидемиологические и статистические методы исследования. Представленные данные выявили некоторые особенности территориального распространения инсульта в Республике Молдова. В структуре цереброваскулярных заболеваний инсульт занимает, в среднем, 25,0%. Средняя частота инсульта за период исследования, была равна 9,5 случаев на 10000 жителей (ишемический инсульт – 6,4, геморрагический – 3,2 случаев на 10000 жителей). Смертность от инсульта составила, в среднем, по республике 201,2 (на севере – 266,1; в центре – 152,6; на юге – 235,7) случаев на 100000 жителей. Полученные результаты могут быть объяснены различным уровнем медицинской помощи, социально-экономическими особенностями, этническими, поведенческими особенностями, традициями питания, уровнем загрязнения окружающей среды и т.д

Cuvinte-cheie
accident vascular cerebral, răspândire, morbiditate,

mortalitate