Evaluarea conţinutului de plumb în solurile Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
179 28
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-08 01:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.77:504.064 (1)
Igiena aerului, apei, solului. Poluarea şi controlul său (33)
Știința mediului înconjurător (281)
SM ISO690:2012
, ; , ; , ; CIORNEA, Victor. Evaluarea conţinutului de plumb în solurile Republicii Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 1(53), pp. 88-91. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Evaluarea conţinutului de plumb în solurile Republicii Moldova

CZU: 614.77:504.064
Pag. 88-91

1, 2, 1, Ciornea Victor2
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

Articolul prezintă o evaluare a datelor de laborator privind conţinutul plumbului în solurile Republicii Moldova Analiza rezultatelor obţinute denotă faptul existenţei unei probleme actuale de sănătate publică, cauzată de poluarea mediului cu compuşii plumbului. Poluarea solului cu plumb prezintă o problemă stringentă de sănătate publică determinată de expunerea populaţiei la poluanţii în cauză.

The study presents an assessment of laboratory data on lead content in soil of the Republic of Moldova. The analysis of the obtained results denotes the existence of a current public health problem caused by the pollution of the environment with lead compounds. Soil pollution with lead presents a significant public health problem due to exposure of the population to these pollutants.

В статье представлена оценка лабораторных данных по содержанию свинца в почвах Республики Молдова. Анализ полученных результатов свидетельствует о наличии актуальной проблемы общественного здоровья, cвязанной с загрязнением окружающей среды соединениями свинца. Загрязнение почвы свинцом представляет собой серьезную проблему общественного здоровья из-за его неблагоприятного воздействия на организм человека

Cuvinte-cheie
plumb,

poluare, sol, sănătate