Analiza morbidităţii prin maladiile ţintă a programului naţional de imunizări în Republica Moldova în anii 2010-2016
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
777 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-18 20:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-036.22-084:615.371(478) (1)
Patologie. Medicină clinică (5816)
Medicamentele potrivit originii lor (392)
SM ISO690:2012
BUCOV, Victoria; MELNIC, Anatolie; ŢURCAN, Laura; CEBAN, Alexei; GUŢU, Veaceslav. Analiza morbidităţii prin maladiile ţintă a programului naţional de imunizări în Republica Moldova în anii 2010-2016. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 1(53), pp. 36-41. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Analiza morbidităţii prin maladiile ţintă a programului naţional de imunizări în Republica Moldova în anii 2010-2016
CZU: 616-036.22-084:615.371(478)

Pag. 36-41

Bucov Victoria, Melnic Anatolie, Ţurcan Laura, Ceban Alexei, Guţu Veaceslav
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

În scopul de a determina caracterul şi tendinţele procesului epidemic la unele maladii ţintă a Programului Naţional de Imunizări (PNI) (rujeola, rubeola, oreion, tusea convulsivă), în anii 2010-2016 a fost realizată analiza retrospectivă epidemiologică a morbidităţii prin aceste maladii. În ţară se menţine statutul de eliminare a rujeolei şi rubeolei. Procesul epidemic la tusea convulsivă şi oreion are un caracter ciclic, iar nivelul de morbiditate se menţine din cauza posibilităţilor protective limitate ale vaccinurilor existente şi, totodată, depinde de nivelul acoperirii vaccinale. În structura de vârstă a bolnavilor prin maladiile ţintă a PNI predomină copii, dar se observă antrenarea în procesul epidemic şi a adulţilor. La menţinerea morbidităţii prin maladiile ţintă a PNI contribuie un număr semnificativ de contraindicaţii neargumentate şi refuzuri la vaccinare, diagnosticarea tardivă a maladiilor şi existenţa riscului permanent al importului acestor maladii din ţările cu morbiditate ridicată, ceea ce necesită realizarea unei supravegheri complete şi performante.

In order to determine the nature and epidemic trends of National Immunization Program (NIP) target diseases (hepatitis B in children, measles, rubella, mumps, whooping cough) in the period 2010-2016, a retrospective epidemiological analysis of morbidity was conducted. The country maintains the status of eliminating measles and rubella. The epidemic process of whooping cough and mumps is cyclical, maintenance of morbidity is due to the limited protective possibilities of existing vaccines and the level of vaccination coverage. In the age structure of patients with target diseases of NIP children prevail, but adults are involved in the epidemical process too. For maintaining the morbidity are contributed a significant number of ungrounded contraindications for vaccination and refusals, delayed diagnosis of diseases and a constantly risk of importing these diseases from countries with high morbidity, that requires the achievement of complete and efficient control measures

Для определения характера и тенденций эпидемического процесса целевых инфекций Национальной программы иммунизации (НПИ) (гепатит B у детей, корь, краснуха, эпидемический паротит, коклюш) в 2010- 2016 гг. был реализован ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости этими инфекциями. Страна поддерживает статус элиминации кори и краснухи. Эпидемический процесс коклюша и паротита носит циклический характер и поддерживается за счет ограниченных защитных возможностей существующих вакцин и зависит, также, от уровня охвата вакцинацией. В возрастной структуре больных целевыми инфекциями НПИ преобладают дети, но в эпидемический процесс в той или иной степени вовлекаются и взрослые. Поддержанию заболеваемости способствует значительное число необоснованных противопоказаний к вакцинации и отказов, поздняя диагностика, наличие постоянного риска завоза этих заболеваний из стран с высоким уровнем заболеваемости, что требует наличия эффективного надзора

Cuvinte-cheie
morbiditate, infecţii,

programe de imunizare