Энергетический пазл евразийской безопасности
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
743 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-14 19:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39 (79)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (96)
SM ISO690:2012
ДЮЛГЕРОВА, Нина; ДИМИТРОВ, Деян. Энергетический пазл евразийской безопасности. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 2(12), pp. 286-293. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Энергетический пазл евразийской безопасности
CZU: 327.39
JEL: F29, K33

Pag. 286-293

Дюлгерова Нина, Димитров Деян
 
South-West University „Neofit Rilski”
 
Proiect:
INTAS Development of combined technologies for the decontamination of organic pollutants from aquatic compartments: use of solar energy and immobilized cells (DECOTECH)
 
Disponibil în IBN: 29 august 2017


Rezumat

В последние годы понятие «энергетическая безопасность» стало часто использоваться в политической лексике политиков, дипломатов и экспертов, работающих и исследующих глобальные и региональные проблемы. Неслучайно ведущие международные организации такие, как: Европейский Союз (ЕС), НАТО и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считают энергетическую безопасность одной из своих стратегических целей. Значение термина меняет постоянно свою содержательную характеристику в зависимости от конъюнктурных и стратегических ориентиров международных акторов. Неизбежен факт, что мир все больше развивается по новым правилам. Эти правила будут определять международную стратификацию уже не столько традиционными параметрами уходящих веков, сколько с помощью старых (из биполярного мира) и новых (евразийских тигров) игроков в энергетической сфере, с ее расширяющимися возможностями динамической дислокации

In recent years, the concept of "energy security" has often been used in the political vocabulary of politicians, diplomats and experts who are engaged in research on global and regional problems. It is no coincidence that leading international organizations such as the European Union (EU), NATO and the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) regard energy security as one of their strategic goals. The meaning of the term changes constantly its content characteristic, depending on the opportunistic and strategic orientations of international actors. The fact that the world is developing according to new rules is inevitable. These rules will determine international stratification not so much by the traditional parameters of the passing centuries, as with the help of old (from the bipolar world) and new (Eurasian tigers) players in the energy sphere, with its expanding opportunities for dynamic dislocation

În ultimii ani, conceptul de "securitate energetică" a fost adesea folosit în vocabularul politic de politicieni, diplomați și experți care sunt implicați în cercetarea problemei la nivel mondial și regional. Nu este o coincidență faptul că marile organizații internaționale cum ar fi Uniunea Europeană (UE), NATO și Organizația pentru Securitate și Cooperare In Europa (OSCE) privesc securitatea energetică ca fiind unul dintre obiectivele sale strategice. Sensul termenului se schimbă în mod constant, modificându-şi conținutul său caracteristic, în funcție de conjunctură și orientări strategice ale actorilor internaționali. Este inevitabil faptul că lumea este în curs de dezvoltare în conformitate cu noile norme. Aceste reguli vor determina stratificarea internațională nu atât prin parametrii tradiționali ai secolelor trecute, cât și cu ajutorul vechilor (de la lumea bipolară) și noilor (tigri eurasiatici) jucători în domeniul energetic, cu oportunități pentru extinderea posibilităţilor dislocării dinamice.

Cuvinte-cheie
энергетика, Россия, Евросоюз, Европа, Болгария, Турция,

Евразия.