Impactul economic şi de securitate a interconectării sistemelor electroenergetice ai Republicii Moldova şi cel Vest European
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
862 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-15 03:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9(478) (47)
Economia energiei în general (454)
SM ISO690:2012
COMENDANT, Ion. Impactul economic şi de securitate a interconectării sistemelor electroenergetice ai Republicii Moldova şi cel Vest European. In: Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 2(34), pp. 148-158. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(34) / 2017 / ISSN 1857-0070

Impactul economic şi de securitate a interconectării sistemelor electroenergetice ai Republicii Moldova şi cel Vest European

CZU: 620.9(478)
Pag. 148-158

Comendant Ion
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Proiect:
INTAS Development of combined technologies for the decontamination of organic pollutants from aquatic compartments: use of solar energy and immobilized cells (DECOTECH)
 
Disponibil în IBN: 26 august 2017


Rezumat

După cum este cunoscut, prin realizarea scenariului asincron de racordare la ENTSO-E se aşteaptă atingerea obiectivelor la care Republica Moldova a tins mai bine de 25 ani: de a avea o piaţă competitivă pentru energia electrică, precum şi o securitate energetică decentă. În lucrare se încearcă de a evalua în ce măsură acest scenariu poate atinge dezideratele menţionate. În baza modelării posibililor scenarii de dezvoltare ale surselor de energie pentru Republica Moldova cu reflectarea costurilor respective asupra tarifelor la energia electrică aplicate consumatorilor finali, este demonsarat că scenariul asincron, cel mai probabil pentru a fi realizat, nu se va recupera economic, nu va duce la crearea de fluxuri de energie est-vest şi invers de pe urma cărora ţara miza să obţină beneficii, precum şi nu se va bucura de acoperirea necesităţii în energie de echilibrare venită din vest în proiectele de promovare a surselor eoliene şi fotovoltaice de energie. Proiectul asincron, deci, devine unul doar pentru realizarea obiectivului de securitate energetică. Însă pentru aceasta se prevede a plăti prea mult, cca 0,5 miliarde USD. În articol se propune ca acest obiectiv să fie atins printr-un scenariu, care ar cere mijloace mai mici, fapt, ce justifică ca Republica Moldova să participe cu doar 20-30% în portofoliul de investiţii pentru realizarea scenariului asincron. Originalitatea rezultatelor constău în: stabilirea diferenţei de preţuri la energia electrică de pe pieţele competitive care justifică economic realizarea scenariului asincron de racordare a sistemului electroenergetic moldovenesc la cel român; utilizarea tarifelor medii aplicate consumatorilor finali – ca metodă de atingerec a obiectivului.

It is known, by implementing asynchronous interconnections with ENTSO-E () the Republic of Moldova expects to reach the goals it has tended for more than 25 years: to have both a competitive electricity market and a decent energy security. In this paper, we try to evaluate whether this scenario can achieve those objectives. Based on a model created, which considers all possible power sources development scenarios and which permit to determine the tariffs applied to final consumers based on the costs the scenarios bear, it was shown that the implementation of asynchronous scenario, most likely will not be recovered economically, will not lead to creation of energy flows east-west and vice versa from which the country stakes to obtain benefits and, will not get expected balancing power from the west to cover the appropriate needs in the wind and solar energy sources promotion projects. Thus, asynchronous project becomes only one to achieve the objective of energy security. But for this it is expected to pay too much, about 0.5 billion USD. The article suggests that this goal may be achieved by a scenario that would require much smaller financing and that justifies an investment portfolio in which Moldova share would not exceed 20-30% of total investments asynchronous scenario needs for implementation. The originality of the results consists in: establishing the price difference of the competitive power markets that justifies economically the implementation of the asynchronous scenario of connecting the Moldovan power system to the Romanian one; The use of average tariffs applied to end-users - as a method to achieve the objective.

Как известно, путем реализации асинхронного сценария присоединения к ENTSO-E ожидается, что будут достигнуты цели, к которым Молдова стремилась уже более 25 лет: иметь конкурентный рынок электроэнергии и надлежащую энергетическую безопасность. В настоящей статье мы пытаемся оценить, если внедрение указанного сценария приведет к таким результатам. На основе инструмента (de precizat insrumentul, de tip cunoscut s-au elaborat de autorii), моделирующего возможные сценарии развития источников электроэнергии для Молдовы и отражающего соответствующие затраты в тарифах на электроэнергию у конечных потребителей, показывается, что асинхронный сценарий, скорее всего, не окупится экономически, не приведет к возникновению потоков энергия с востока на запад и наоборот, от которых страна ожидала получить выгоды, не оправдает также ожидания в получении балансирующей энергии с запада для покрытия нужд при реализации проектов по внедрению солнечных и ветровых электростанций. Таким образом, асинхронный сценарий решает только одну проблему: достижение энергетической безопасности. Но для этого придется платить слишком дорого, около 0,5 миллиарда долларов. Показано, что эта цель может быть достигнута с помощью другого сценария. При этом, потребуется меньше средств со стороны Республики Молдова для реализации асинхронного сценария с инвестициями, уровень которых в портфеле инвестиций не превысит 20-30% от общего их объема. Оригинальность результатов состоит в: установлении разницы цен на электроэнергию в конкурирующие рынки, при которых обосновано экономически внедрение асинхронного сценария объединения молдавской и румынской электроэнергетических систем; использование средних тарифов на электроэнергию у конечных потребителей – как метод достижения задачи

Cuvinte-cheie
sistem electroenergetic, scenarii,

piaţa energiei, recuperarea investiţiilor, securitatea energetică.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Impactul economic şi de securitate a interconectării sistemelor electroenergetice
ai Republicii Moldova şi cel Vest European">
<meta name="citation_author" content="Comendant Ion">
<meta name="citation_publication_date" content="2017/08/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Problemele Energeticii Regionale">
<meta name="citation_volume" content="34">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="148">
<meta name="citation_lastpage" content="158">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/19_Impactul%20economic%20%20si%20de%20securitate%20a%20interconectarii%20sistemelor%20electroenergetice%20%20ai%20Republicii%20Moldova%20%20si%20cel%20Vest%20European.pdf">